بررسی تغذیه برگ برهان بر تخمیر، تولید گاز، هضم‌پذیری و جمعیت پروتوزوای شکمبه شتر تک کوهانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

سابقه و هدف: برهان گیاهی از تیره‌ی بقولات بوده؛ بومی آفریقا، آسیا، بخش هایی از امریکا و استرالیا است و در ایران در استان‏های خوزستان، بوشهر، فارس و هرمزگان کاشته می‏شود. برگ، غلاف و گل برهان برای نشخوارکنندگان خوراک‏هایی با ارزش هستند. بنابراین این آزمایش به منظور بررسی میزان تولید گاز، قابلیت هضم آزمایشگاهی و تعداد پروتوزوآ در شتر تک کوهانه تغذیه شده با جیره های حاوی برگ برهان جهت امکان جایگزینی آن حتی تا 100 درصد جایگزین یونجه انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: در این آزمایش برگ‌ های برهان از ملاثانی اهواز جمع آوری گردید. چهار شتر تک کوهانه 5 ساله با وزن25±300 کیلوگرم از نژاد عربی انتخاب شدند و به مدت 1 ماه با جیره‌ای با نسبت 60 درصد باگاس و 40 درصد یونجه (جیره‌ی بدون برگ برهان) و جیره‌ی حاوی برگ برهان (100 درصد جایگزین یونجه) که هر جیره دو تکرار داشت برای یک دوره‌‌ی یک ماهه تغذیه شدند. در پایان دوره‌ی آزمایش از شترهای تغذیه شده با جیره‌های آزمایشی مایع شکمبه گرفته شد و شمارش تعداد پروتوزوآ، تولید گاز و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده فیبری و پروتئینی انجام گردید.
یافته‌ها:بر اساس نتایج، هیچ‌گونه پروتوزوآیی در مایع شکمبه شترهای تغذیه شده با جیره‌های آزمایشی مشاهده نشد. تفاوت معنی-داری در پتانسیل تولید گاز و نرخ تولید مربوط به شترهای تغذیه شده با جیره های آزمایشی مشاهده شد (05/0>(P. پتانسیل تولید گاز باگاس و کنجاله سویا در شترهای تغذیه شده با جیره حاوی برهان بیشتر از جیره بدون برهان بود. فراسنجه‌های تخمیری مربوط به باگاس از جمله ماده‌ی آلی واقعاً هضم شده و توده‌ی میکروبی در شترهای تغذیه شده با جیره حاوی برهان بیش از جیره بدون برهان بود (05/0>P )، همچنین راندمان سنتز توده‌ی میکروبی جیره برهان کمتر از جیره بدون برهان بود (05/0>P ). مقدار عامل تفکیک مربوط به جیره بدون برهان ( 10/10میلی گرم بر میلی لیتر) بالاتر از جیره حاوی برگ برهان (81/8 میلی گرم بر میلی لیتر) به دست آمد. همچنین فراسنجه‌های تخمیری مربوط به کنجاله سویا شامل ماده‌ی آلی واقعاً هضم‌شده، توده‌ی میکروبی و راندمان سنتز توده‌ی میکروبی در جیره بدون برهان بیشتر از جیره حاوی برهان بود (05/0>P). عامل تفکیک نیز در گروه برهان و بدون برهان اختلاف معنی‌داری با هم نداشتند (05/0
نتیجه‌گیری کلی: بر اساس نتایج، هیچ گونه پروتوزوآیی در مایع شکمبه شترهای تغذیه شده با جیره های بدون برهان و حاوی برگ برهان مشاهده نشد و با جایگزین کردن 100 درصد برگ برهان به جای یونجه، پتانسیل تولید گاز در شترهای تغذیه شده با جیره آزمایشی نسبت به جیره‌ی بدون برهان بیشتر بوده است، همچنین قابلیت هضم ماده‌ی خشک و الیاف نامحلول در شوینده ی خنثی و اسیدی باگاس در دام ها تفاوت معنی‌داری نداشتند، بنابراین می توان آنرا در جیره‌ی شتر تک‌کوهانه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of feeding of Albizia lebbeck leaf on fermentation, gas production, digestibility and rumen protozoa of one-humped camel

1. Alam, M.R., Amin, M.R., Kabir, A.K.M.A., Moniruzzaman, M., and Mcneill, D.M. 2007. Effect of tannins in Acacia nilotica, Albizia procera and Sesbania acculeata foliage determined in vitro, in sacco, and in vivo. Asian Australian Journal of Animal Science. 20: 220-228. 2. Babadi, L. 2015. Investigation of effect of diets containing siris instead of alfalfa on digestibility, rumen fermentation and protozoa population of Najdi goat. Thesis of Masters Science Animal nutrition. Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan. pp. 155.
3. Balgees, A., Elman, A., Fadal Elseed, A.M.A., and Salih, A.M. 2011. Effects of supplementing a basal diet of treated or untreated baggase with different levels of Albizia lebbeck on intake, digestibility and rumen fermentation. Pakistan Journal of Nutrition. 10: 1149-1153.
4. Cook, B.G., Pengelly, B.C., Brown, S.D., Donnelly, J.L., Eagles, D.A., Franco, M.A., Hanson, J., Mullen, B. Fn., Partridge, I.J., Peters, M., and Schultze- Kraft, R. 2005. Tropical Forage: an interactive selection tool. CSIRO, DPI and F (Qld), CIAT and ILRI, Brisbane. Australia.
5. Dehority, B.A. 2003. Rumen microbiology. British Library Cataloguing in Publication Data. First published.
6. Francis, G., Makkar, H.P.S., and Becker, K. 2002. Effects of cyclic and regular feeding of Quillajasaponin supplemented diet on growth and metabolism of common carp (Cyprinuscarpio L). Fish Physiology and Biochemistry. 24: 343–350.
7. Hassan Sallam, S.M.A., da Saliva Bueno, I.C., de Godoy, P.B., Eduardo, F.N., Schmidt Vittib, D.M.S., and Abdalla, A.L. 2010. Ruminal fermentation and tannins bioactivity of some browse using a semi-automated gas production technique. Tropical and Subtropical Agroecosystems. 12: 1-10.
8. Hawary, S., El- Fouly, K., Sokkar, N.M., and Talaat, Z. 2011. A Phytochemical Profile of Albizia lebbeck (L.) Benth. Cultivated in Egypt. Asian Journal of Biochemistry. 6: 122-141.
9. Kennedy, P.M., Lowry, J.B., Coates, D.B., and Perlemans, J. 2002. Utilisation of tropical dry season grass by ruminants is increased by feeding fallen leaf of siris (Albizia lebbeck). Animal Feed Science and Technology. 96: 175-192. 10. Khoramzadeh, L. 2014. The comparison of in vitro digestibility and microbial fermentation of siris (Albizia lebbeck) instead of alfalfa in cow and buffalo. Thesis of Masters Science Animal nutrition. Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan. pp.127.
11. Lowery, J.B. 1989. Toxic factors and problems: Methods of alleviating them in animals. In: Devendra, C. Editor. Shrubs and tree fodder for animals. Proc. Of workshop hold in denapar, Indonesia, 24-29.
12. Mehrez, A.Z., and Orskov, E.R. 1977. A study of the artificial fiber bag technique for determining the digestibility of feeds in the rumen. Journal of Agricultural Science. 88: 645-650.
13. Michael, H., Tavendale, L., Meagher, P., Pacheco, D., Walker, N., Attwood, G.T., and Sivakumaran, S. 2005. Methane production from in vitro rumen incubations with Lotus pedunculatus and Medicago sativa, and effects of extractable condensed tannin fractions on methanogenesis. Animal Feed Science and Technology. 123-124: 403-419.
14. Min, B.R., Attwood, G.T., Reilly, K., Sun, W., Peters, J.S., Barry, T.N., and McNabb, W.C. 2005. Lotus corniculatus condensed tannins decrease in vivo populations of proteolytic bacteria and affect nitrogen metabolism in the rumen of sheep. Journal of Microbiology. 48: 911–921.
15. Muhammad, Z.U.H., Shakeel, A., Mughal, Q., and Sezai, E. 2013. Compositional studies and antioxidant potential of albizia lebbeck (L.) Benth. pods and seeds. Turkish journal of Biology. 37: 25-32.
16. Raghuvansi, S.K.S., Prasad, R., Chaturvedi, O.H., Mishra, A.S., Tripathi, M.K., Misra, A.K., Sarawat, B. L., and Jakhmola, R. C. 2007. In sacco DM degradability of Brassica campestris (mustard) straw and pennisetum typhoides (bajra) kadbi based complete feed blocks in sheep. Journal of Animal Nutrition and Feed Technology. 7: 103-109.
17. Rizwana, B.R., Rasheduzzaman, C., Abduljabbar, C.M., Choudhury, M., and Rashid, H.M. 2003. Constituents f Albizia Lebbeck and antibacterial activity of on isolated flavones derivative. Saudi Pharmaceutical Journal. 11: 52-55.
18. SAS. 2005. User’s Guide. Release 6.08. SAS Institute Inc., Cary, NC.
19. Sliwinski, B.J., Soliva, C.R., Machmüller, A., and Kreuzer, M. 2002. Efficacy of plant extracts rich in secondary constituents to modify rumen fermentation. Journal of Animal Feed Science and Technology. 101: 101–114.
20. Wallace, R.J., McEwan, N.R., McIntosh, F.M., Teferedegne, B., and Newbold, C.J. 2002. Natural products as manipulators of rumen fermentation. Asian-Australian Journal of Animal Science. 15: 1458-1468.