اثر سطح کربوهیدرات‌های غیر فیبری و نوع غله بر عملکرد رشد، گوارش پذیری، خصوصیات لاشه و اندام-های درونی بره‌های پرواری نژاد لری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 هیات علمی

چکیده

سابقه و هدف: غلات مختلفی در تغذیه گوسفند استفاده می‌شوند. این غلات سطوح و ترکیبات متفاوتی از کربوهیدرات های غیرفیبری را دارند که می تواند قابلیت هضم جیره و در نتیجه عملکرد بره را تحت تاثیر قرار دهند. لذا هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سطح کربوهیدرات‌های غیر فیبری جیره و نوع دانه‌ی غله بر عملکرد، گوارش پذیری مواد مغذی و خصوصیات لاشه بره‌های پرواری بود.
مواد و روش‌ها: برای اجرای این پژوهش، بیست بره پرواری نر با میانگین سنی90 روز و میانگین وزن 1/1±25 کیلوگرم در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و پنج تکرار به مدت 80 روز آزمایش شدند. تیمارهای آزمایشی شامل 1-تیمار حاوی دانه جو آسیاب شده و 33 درصد کربوهیدرات غیر فیبری، 2- تیمار حاوی دانه جو آسیاب شده و 40 درصد کربوهیدرات غیر فیبری، 3- تیمار حاوی دانه ذرت آسیاب شده و 33 درصد کربوهیدرات غیر فیبری و 4- تیمار حاوی دانه ذرت آسیاب شده و 40 درصد کربوهیدرات غیر فیبری بودند. تیمار‌های آزمایشی از لحاظ انرژی قابل متابولیسم، پروتئین خام، سطح علوفه به کنسانتره و میزان دیواره سلولی یکسان بودند. در این آزمایش نمونه‌گیری خوراک و مدفوع در طول دوره در دو نوبت انجام و در پایان دوره پروار، برای اندازه‌گیری خصوصیات لاشه از هر تیمار 2 رأس کشتار شده و پارامترهای مورد آزمون تعیین گردید.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد که با افزایش سطح کربوهیدرات غیر فیبری، گوارش پذیری ماده آلی، فیبر نامحلول در شوینده خنثی و خاکستر خام کاهش یافت. استفاده از دانه ذرت باعث افزایش گوارش پذیری ماده آلی، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی و چربی خام شد. هم‌چنین تیمارها از لحاظ وزن لاشه، درصد ران و درصد لاشه‌ی بدون دنبه و درصد چربی بطنی و دنبه به لاشه‌ی گرم با هم اختلاف معنی‌داری داشتند. کم‌ترین درصد وزن کلیه و پانکراس مربوط به تیمار ذرت با40 درصد کربوهیدرات غیر فیبری بود. استفاده از ذرت با 33 درصد کربوهیدرات غیر فیبری سبب کاهش درصد شکمبه نگاری خالی شد.
نتیجه گیری: نتایج این آزمایش نشان داد که عملکرد بره‌ها، وزن لاشه، درصد ران و درصد لاشه‌ی بدون دنبه و هم‌چنین درصد چربی بطنی و دنبه به لاشه‌ی گرم تحت تأثیر نوع دانه غلات قرار گرفت. گوارش پذیری ماده خشک تحت تأثیر نوع دانه غله نگرفت، اما گوارش پذیری ماده آلی در بره‌هایی که از جیره حاوی ذرت تغذیه کردند، بیش‌تر بوده و به نظر می رسد تیمار ذرت با کربوهیدرات 40 درصد در بین تیمارها عملکرد بهتری داشته و برای برنامه‌های پرورشی سفارش می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary non-fiber carbohydrates level and grain source on growth performance, nutrient digestibility and carcass traits of fattening-Lori lambs

1. Alhadrami, G.A., Nigm, A.A., and Kholif, A.M. 1997. Effect of roughage to concentrate ratio on performance and carcass characteristics of local lambs in the United Arab Emirates. Gulf Journal of Scientific Research. 15: 137-138.
2. Batajoo, K.K., and Shaver, R.D. 1994. Impact of non-fiber carbohydrate on intake, digestion and milk production by dairy cows. Journal of Dairy Science. 77: 1580-1588.
3. Beyzaie, B., Sari, D., Bojarpour, D., Chaji, D., and Islamic, D. 1392. The effect of substitution of starch with soluble fiber on nutrient digestibility and carcass characteristics of the sheep fed high concentrate diets with low gas production. Journal Research in ruminants. 4: 47-64 (translated in Persian).
4. Bengochea, W.L., Lardy, G.P., Bauer, M.L., and Navarro, S.A. 2005. Effect of grain processing degree on intake digestion ruminal fermentation and performance characteristics of steers fed medium concentric growing diets. Journal of Animal Science, 83:2815-2825.
5. Bowman, J.G.P., and Asplund, J.M. 1988. Evaluation of mixed Lucerne Caucasian bluestem hay diets fed to sheep. Animal Feed Science and Technology. 20: 19-31.
6. Dehghan-banadaki, M., Corbett, R., and Oba, M. 2007. Effects of barley grain processing on productivity of cattle. Animal Feed Science and Technology. 137: 1-24.
7. Faatehi, F., Yazdi, K.F., Dehghanbanadaki, D., and Babak Moradi, S. 1388. The effect of different ratios of barley grain growth and carcass characteristics of Holstein calves Heifer. Research Journal of Animal Science. 19: 123-112 (In Persian).
8. Farzad, A.R. 1375. Effect of live weight, carcass quality of feedlot male baluchi Breeds, Proceedings of the First Seminar of sheep and goats. Livestock research institute. 35: 123-145 (translated in Persian).
9. Jabbar, M.A., and Anjum, M.I. 2008. Effect of diets with different forage to concentrate ratio for fattening of lohi lambs. Pakistan Veterinary Journal. 28: 150-152.
10. Karkoodi, K., and Khalajzadeh, S. 2014. Effect of grinding or dry-rolling of wheat grain on performance, some blood and rumen parameters on Holstein calves. Journal of Farm Animal Nutrition and Physiology. 1: 31-39.
11. Mahgoub, O., Lu, C.D., and Early, I.R.J. 2000. Effects of dietary energy density on feed intake, body weight gain and carcass chemical composition of Omani growing lambs. Small Ruminant Research. 37: 35-42.
12. Owens, F.N., and Zinn, R.A. 2005. Influence of processing on site and extent of digestion corn grab for cattle. Journal of Animal Science. 33: 78-85.
13. Rapetti, L., and Bava, L. 2004. Effect of grinding of maize and level of starch on digestibility and lactation performance of Saanen goats. South African Journal of Animal Science. 34: 85-88.
14. Sadeghi, M.E., Kamalzadeh, AS.A. And Kabiri Monfared, AS. 2005. The effect of different levels of barley, wheat straw and duration of fattening of indigenous lamb carcass characteristics of Bushehr. Proceedings of the Second Seminar goats and sheep country. 725-72 (In Persian).
15. Sulieman, A.S., Galbraith, H., and Topps, J.H. 1986. Growth Performance and body composition of early weaned wither lambs treated with trenbolone acetate combined with oestradiol-17 B. Journal of Animal Production. 43: 109-114.
16. Theurea, C.B., Huber, J.T., Delgado Elorduy, A., and Wanderly, R. 1999. Summary of steam flacking corn of sorghum grain for lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 82: 1950-1959.
17. Yahaghi, M., Liang, J.B., Balcells, J., Valizadeh, R., Alimon, A.R., and Ho, Y.W. 2012. Effect of replacing barley with corn or sorghum grain on rumen fermentation characteristics and performance of Iranian Baluchi lamb fed high concentrate rations. Journal of Animal Production Science. 52: 263-268.