دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-152 
تعیین اهداف اصلاحی و ضرایب اقتصادی بز عدنی در سیستم پرورش مرتعی

صفحه 21-34

10.22069/ejrr.2018.14487.1612

سید ابو طالب صادقی؛ محمد رکوعی؛ مهدی وفایی واله؛ مختار علی عباسی؛ هادی فرجی آروق


مطالعه تابع توزیع زنده مانی در بزغاله های کرکی راینی از تولد تا یکسالگی

صفحه 145-152

10.22069/ejrr.2018.14151.1595

فاطمه محمدی‌نژاد؛ محمدرضا محمد آبادی؛ ارسلان برازنده؛ مسعود اسدی فوزی