تعیین اهداف اصلاحی و ضرایب اقتصادی بز عدنی در سیستم پرورش مرتعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشجوی دکتری بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل 2- بخش تحقیقات علوم دامی مرکز آموزش و نحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

2 هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه زابل

3 گروه علوم دامی دانشگاه زابل

4 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

5 استادیار پژوهشکده دامهای خاص- دانشگاه زابل

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: افزایش سوددهی هر واحد تولیدی، مهمترین راهکار برای افزایش قدرت رقابت آن در همه زمینه‏ها و از جمله دامپروری می‏باشد. اولین قدم در طراحی برنامه‏های اصلاح نژاد دام، تصمیم‏گیری در مورد اهداف اصلاحی مناسب بوده و بزرگ‏ترین عامل در ناکارآمد بودن برنامه‏های اصلاح نژاد دام، عدم تبیین صحیح اهداف اصلاحی است. بنابراین تعیین اهداف اصلاحی و ضرایب اقتصادی صفات مهم در بز عدنی که یکی از دام‏های مهم نوار ساحلی خلیج فارس است، کمک زیادی برای اصلاح نژاد این دام خواهد کرد.

مواد و روش‏ها: در این مطالعه از یک مدل ثابت قطعی که فرض می‏کند تنوعی در میان حیوانات برای صفات مهم مورد استفاده در محاسبه ضرایب اقتصادی وجود ندارد، استفاده گردید. به منظور برآورد پارامترهای مورد نیاز (جمعیتی، تولیدی، تولیدمثلی، مدیریتی و اقتصادی)، به مدت یک سال کامل تولید (از ابتدای شهریور 95 تا ابتدای شهریور 96)، تعداد 7 گله بز عدنی با 920 رأس بز مولد تحت رکوردگیری مستقیم قرار گرفتند. با تشکیل معادلات سود و تغییر صفات به اندازه یک درصد یا یک واحد، در حالی که میانگین سایر صفات در حد میانگین جمعیت ثابت بودند، ضرایب اقتصادی صفات محاسبه گردید. وزن اقتصادی صفات به ازاء یک انحراف معیار ژنتیکی افزایش در صفت مربوطه در حالی که سایر صفات در حد میانگین ثابت نگه داشته شدند، محاسبه شد. برای مقایسه صحیح ضرایب اقتصادی صفت‏ها، اهمیت نسبی آنها تعیین شد.

یافته‏ها: نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین درآمد، سهم فروش بزغاله و شیر و بیشترین هزینه سهم مدیریت و کارگری بود. صفاتی که جزء اهداف اصلاحی بز عدنی به دست آمدند شامل میزان بزغاله‏زایی، تعداد زایش در سال، تعداد بزغاله متولد شده در هر زایش، وزن فروش بزغاله در 12 ماهگی، میزان آبستنی، زنده‏مانی بزغاله تا شیرگیری، زنده‏مانی بز مولد، زنده‏مانی از شیرگیری تا فروش، شیر تولیدی، وزن بلوغ بزهای مولد و میزان دوقلوزایی با ضرایب اقتصادی به ترتیب 7/22، 5/17، 8/12، 1/12، 1/10، 8/9، 9، 6/4، 9/1، 7/0-، 3/0 بودند.

نتیجه‏گیری: در بز عدنی صفات تولیدمثلی، ماندگاری و تولیدی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت هستند. با توجه به شرایط حاکم بر سیستم پرورش این دام، صفات تعداد زایش در سال، میزان بزغاله‏زایی، تعداد بزغاله متولد شده در هر زایش، وزن فروش بزغاله در 12 ماهگی، میزان آبستنی، زنده‏مانی بزغاله تا شیرگیری، زنده‏مانی بز مولد، زنده‏مانی از شیرگیری تا فروش و شیر تولیدی به ترتیب از مهمترین صفات هستند و باید در برنامه‏های اصلاح نژاد بز عدنی مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of breeding goals and economic values of Adani goat in pasture system

نویسندگان [English]

  • Seyed Abu Taleb Sadeghi 1
  • Mohammad Rokouei 2
  • Mehdi Vafaye Valleh 3
  • Mokhtar Ali Abbasi 4
  • Hadi faraji arogh 5
1 1- Ph.D. student of Department of Animal Science, University of Zabol. 2- Animal Science Research Department, Bushehr Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO) Bushehr, Iran
2 Associate Professor of Department of Animal Science, University of Zabol, Zabol, Iran
3 Associate Professor of Department of Animal Science, University of Zabol, Zabol, Iran
4 Assistant Professor of Animal Science Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
5 Assistant Prof. of Dep. of Research Center of Special Domestic Animals, University of Zabol, zabol, Iran
چکیده [English]

Abstract
Background and objective: Increasing the profitability of each production unit, is the most important way to increase its competitiveness in all fields, including animal husbandry. The first step in designing livestock breeding programs is to decide on appropriate breeding goals and the Lack of precise breeding goal determination is the most important factor behind the inadequacy of livestock breeding programs. Therefore, the determination of the breeding objectives and economic values of the important traits in the Adani goat, which is one of the important livestock of the Persian Gulf coastal strip, will greatly help the breeding of this animal.

Materials and methods: In this study, a deterministic static model which assumes no variation among animals for the important traits was used for calculation of economic values. In order to estimate the required parameters (demographic, productive, reproductive, managerial, and economic), for a whole year of production (from the 1st of September 2016 to the 1st of September 2017), seven flocks of Adani goats with 920 does were directly recorded. The economic values of the traits were calculated by generating profit equations and changing the traits by one percent or one unit, while the mean of other traits was constant at the average of the population. The economic weight of the traits was calculated for a genetic standard deviation of the increase in the corresponding trait while the other traits were maintained at a constant average. In order to correct comparison the economic values of the traits, their relative importance was determined.

Results: The results of this study showed that the highest income was the share of kid sales and milk and the largest share of the cost was the management and labor contribution. The traits that were included in the objective goals of the Adani goat including kidding rate, number of kidding per year, litter size, the weight of the kid sales at 12 months, conception rate, survival of the kid to weaning, doe survival, survival from weaning to sales, milk production, mature doe weight, and twining rate were 22.7, 17.5, 12.8, 12.1, 10.1, 9.8, 9, 4.6, 1.9, -0.7 and 0.3, respectively.

Conclusion: Reproduction, longevity and production traits are the most important trait in Adani goats, respectively. According to the breeding conditions of this animal, number of kidding per year, kidding rate, litter size, the weight of the kid sales at 12 months, conception rate, survival of the kid to weaning, doe survival, kid survival from weaning to sales and milk production are the most important traits, respectively and must be regarded more in breeding programs for Adani Goats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breeding goals
  • Economic weights
  • Production and reproduction traits
  • Adani goat
1.Abbasi, M.A., Vatankhah, M. and Nemati, M.H. 2011. Estimation of economic weights for some production and reproduction traits in Afshari sheep under rural rearing conditions, Agriculture and Natural Resources Research Center of Zanjan. (In Persian)
2.Ahmadi Mottaghi, A. 2002. Estimation of economic values for some of production traits in Baluchi sheep. Sari Agric. Sci. and Natur. Resour. Sari. (In Persian)
3. Alipoor, B., Faiiazi, J., Beigi Nasiri, M.T. and Asadollahi, S. 2014. Estimation of economic weights for important economic traits of Lori goat in rural system. J. Anim. Sci. Res. 23(4):83-99. (In Persian)
4.Amayi, A., Okeno, T., Gicheha, M. and Kahi, A. 2016. Breeding systems for genetic improvement of dairy goats in smallholder production systems in Kenya. Small Rumin. Res. 144:176-183 .
5.Annor, S., Ahunu, B., Aboagye, G., Boa-Amponsem, K. and Cassady, J. 2014. Relative economic value estimates of grasscutter production traits. Inter. J. Live. Prod. 5(8):137-146 .
6.Bagheri, M. 2014. Determination of breeding objectives and economic values of Lori-Bakhtiari sheep in nomadic system. Res. J. Anim. Sci. 23(4):101-113. (In Persian)
7.Bahmani, H.R. 2014. Determining conservation program and breeding goal for Markhoz goat breed. PhD Dissertation, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. (In Persian)
8.Bedier, N., Younis, A., Galal, E., and Mokhtar, M. 1992. Optimum ewe size in desert Barki sheep. Small Rumin. Res. 7(1):1-7 .
9.Bett, R., Kosgey, I., Bebe, B. and Kahi, A. 2007. Breeding goals for the Kenya Dual Purpose goat. II. Estimation of economic values for production and functional traits. Trop. Anim. health Prod. 39(7):467-475.
10.Goddard, M., Barwick, S., and Kinghorn, B. 1998. Breeding objectives for meat animals: development of a profit function. Anim. Prod. in Australia, 22: 90-93.
11.Groen, A. 2000. Breeding goal definition. In: Workshop on Developing Breeding Strategies for Lower Input Animal Production Environments. Gal, S., Boyazoglu, j., and Hammond, K. (Eds), 22-25 September 1999, Bella, Italy, pp. 25-104.
12.Gunia, M., Mandonnet, N., Arquet, R., Alexandre, G., Gourdine, J.L., Navès, M., Angeon, V., and Phocas, F. 2013. Economic values of body weight, reproduction and parasite resistance traits for a Creole goat breeding goal. J. Anim. Sci. 7(1):22-33.
13.Kargar Borzi, N. 2017. Defining Breeding Goal and Selection Strategy for Rayeni Goat in Pasture System. PhD Dissertation, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran. (In Persian)
14.Kargar Borzi, N., Ayatollahi Mehrgardi, A., Vatankhah, M., and Asadi, M. 2017. Determination of economic values for some important traits of Rayeni Cashmere goat reared in pasture system. J. of Live. Sci. and Tech. 5(1):51-58 .
15.Krupová, Z., Oravcová, M., Krupa, E., and Peškovičová, D. 2008. Methods for calculating economic weights of important traits in sheep. Slovak. J. Anim. Sci.
16.Lopes, F. B., De los Reyes Borjas, A., Da Silva, M.C., Facó, O., Lôbo, R.N., Fiorvanti, M.C.S., and McManus, C. 2012. Breeding goals and selection criteria for intensive and semi-intensive dairy goat system in Brazil. Small Rumin. Res. 106(2):110-117 .
17.Mbuku, S., Kosgey, I., Okeyo, M., and Kahi, A. 2014. Economic values for production and functional traits of Small East African goat using profit functions. Trop. Anim. health Proud. 46(5):789-795 .
18.Molaei moghbeli, S., Shadparvar, A.A., Mirhoseani, S., and Jahanshahi, S. 2007. Determination of econimocal values of survival traits for Raini-kashmere goat using bio-economical model. In: Proceedings of the Second Congress on Anim. Aqua. Sci. pp. 1341-1343. (In Persian)
19.Mousazadeh, L., Shadparvar, A.A., and Eskandarinasab, M.P. 2012. Estimation of economic values for production and reproduction traits of Afshari sheep in rurul system. J. Anim. Sci. Res. 22(2): 35-44. (In Persian)
20.Ponzoni, R. 1988. The derivation of economic values combining income and expense in different ways: an example with Australian Merino sheep. J. Anim. Sci. Breed and Genet. 105(1‐6):143-153.
21.Savar sofla, S., Abbasi, M.A., and Mokhtarpour, G.H. 2015. Determination of economic values of survival, production and reproduction traits for Zel sheep in extensive system. J. Anim. Sci. 28(108):195-202. (In Persian)
22.Savar sofla, S., Abbasi, M.A., Nejati Javaremi, A., Vaeze Torshizi, R., and Ghamani, M. 2012. Estimation of economic values for some production rnd reproduction traits in Moghani sheep. J. Anim. Sci. Res. 91(1):31-44. (In Persian)
23.Smith, C., james, J., and Brascamp B.W. 1986. On the derivation of economic weights in Livestock improvement. Anim. Prod. 43:545-551.
24.Vatankhah, M. 2005. Defining a proper breeding scheme for Lori-Bakhtiari sheep in village system. PhD Dissertation, University of Tehran, Tehran, Iran. (In Persian)
25.Vatankhah, M., Faraji, M., and Sadeghi, M.R. 2013. Study and cost-benefit analysis and determination of economic values of important traits in Chaharmohal and Bakhtiari industrial dairy farms, Agriculture and Natural Resources Center of Chaharmahal and Bakhtiari. (In Persian)
26.Vatankhah, M., Talebi, M.A., and Bagheri, M. 2011. Comparison of breeding goals of native black goat in different breeding systems: 2- Determination of economic coefficients. Iranian. J. Anim. Sci. 41(3):193-201. (In Persian)
27.Zandi, M. B., Moradi Shahr Babak, H., Miraei Ashteiani, S.R., and Rashidi, A. 2008. Estimation of economic values in Markhoz goat Proceedings of the 3rd Congress on J. Anim. Aqua. Sci. (In Persian)