اثرات استفاده از گندم عمل‌آوری شده به روش‌های مختلف بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره‌های پرواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

سابقه و هدف: گندم یکی از محصولات غالب کشت در ایران می‌باشد که می‌تواند در تغذیه دام مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از اوره به عنوان منبع ازت و در ترکیب با هیدروکسیدسدیم و فرمالدئید می‌تواند به صورت آهسته رهش مورد استفاده میکروارگانیسم‌ها قرار گیرد. از طرفی فرآوری‌های مختلف فیزیکی می‌تواند بر تجزیه‌پذیری مواد مغذی آن در شکمبه و همچنین قابلیت هضم آنها در قسمت‌های بعدی شکمبه اثر گذار باشد. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی اثرات فرآوری‌های مختلف گندم بر ترکیبات شیمیایی، عملکرد رشد و قابلیت هضم در تغذیه بره‌های پرواری می‌باشد.
مواد و روش‌ها: تعداد 30 راس بره نر نژاد افشاری با میانگین وزن اولیه 3±21/31 کیلوگرم مورد استفاده قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار شامل: 1- جیره شاهد: گندم کامل، 2-گندم آسیاب شده، 3-گندم عمل‌آوری شده با اوره و هیدروکسیدسدیم و آسیاب شده، 4-گندم عمل‌آوری شده با اوره و فرمالدئید و آسیاب شده ، 5-گندم عمل‌آوری شده با اوره و هیدروکسیدسدیم و پلت شده و 6-گندم عمل‌آوری شده با اوره و فرمالدئید و پلت شده انجام گرفت. به هر تیمار 5 راس بره پرواری تعلق گرفت. 14 روز عادت پذیری و 84 روز دوره آزمایشی برای دام‌ها در نظر گرفته شد. از روز 80 از جیره‌های آزمایشی و مدفوع نمونه‌گیری شد و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی با روش خاکستر نامحلول در اسید اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: نتایج آزمایش نشان می‌دهد که عمل‌آوری‌های فیزیکی-شیمیایی گندم به شکل معنی‌داری منجر به افزایش وزن روزانه بیشتر نسبت به تیمار بدون عمل‌آوری شد (05/0>P). همچنین تیمار پنجم (اوره+هیدروکسیدسدیم+پلت شده) به شکل معنی‌داری نسبت به تیمارهای اول (بدون عمل‌آوری) و تیمار دوم (آسیاب شده) افزایش وزن روزانه بالاتری نشان داد (05/0>P). از سویی نتایج نشان داد که عمل‌آوری فیزیکی-شیمیایی منجر به وزن‌گیری بالاتری در انتهای دوره نسبت به تیمار بدون عمل‌آوری و تیمار به تنهایی آسیاب شده، می‌شود (05/0>P). نتایج حاصل از عمل‌آوری‌های فیزیکی-شیمیایی گندم حاکی از عدم تاثیر معنی‌دار بر روی متوسط مصرف خوراک روزانه می‌باشد ( 05/0<P). نتایج در رابطه با ضریب تبدیل غذایی مشابه با افزایش وزن روزانه می‌باشد و نشان می‌دهد که فرآوری‌های فیزیکی-شیمیایی منجر به بهبود ضریب تبدیل غذایی نسبت به تیمار بدون عمل‌آوری شد (05/0>P) و در پایان دوره‌ی پروار تیمارهای پنجم (اوره+هیدروکسیدسدیم+پلت شده) و ششم(اوره + فرمالدئید + پلت شده) کمترین ضریب تبدیل غذایی را به خود اختصاص دادند. عمل‌آوری های فیزیکی-شیمیایی به شکل معنی‌داری سبب بهبود قابلیت هضم ماده خشک، فیبر نامحلول در شوینده‌ی خنثی، فیبر نامحلول در شوینده‌ی اسیدی و نشاسته دانه گندم شد (05/0>P) در عین حال تاثیر معنی‌داری بر قابلیت هضم ماده آلی و پروتئین خام این دانه غله نداشت (05/0<P).

نتیجه‌گیری: نتایج این آزمایش نشان می‌دهد که با توجه به تاثیر مثبت عمل‌آوری گندم بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی، با روش‌های مناسب فرآوری می‌توان به شکل موثرتر و با بازده بالاتر از گندم به عنوان منبع تامین کننده انرژی خوراک در تغذیه نشخوارکنندگان استفاده نمود.

واژه‌های کلیدی: فرآوری‌های مختلف گندم، قابلیت هضم، ترکیبات شیمیایی و بره پرواری

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of using wheat processed by different methods on the performance, chemical composition and blood digestibility in fattening lambs

نویسندگان [English]

  • amin valizadeh ghale beigh 1
  • taghi ghoorchi 2
  • saeed hassani 2
1 Ph.D. student Faculty of Animal Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Professor of Ruminant Nutrition Department of Animal &amp; Poultry Nutrition Faculty of Animal Sciences Gorgan University of Agricultural Sciences &amp; Natural Resources
چکیده [English]

Background and objectives:
The wheat as a main cultured grain in Iran can be used in animal nutrition. Urea as a nitrogen source combined with NaoH and formaldehyde can be slowly used by microorganisms. On the other hand, different physical processing methods can affect on degradability of nutrients in the rumen and other parts of gastrointestinal tract. Therefore, the aim of this research was to study the effects of using wheat processed by different methods on the performance, chemical composition and blood digestibility in fattening lambs.

Materials and methods:
Thirty male lambs with an initial body weight of 31.21 ± 3 kg were used in a completely randomized design for an 84-day feeding experiment with a 14-day adaptation period. Experimental treatments included: 1- whole wheat, 2- milling wheat, 3- milling wheat+3.5% urea+3.5 % NaoH, 4- milling wheat+ 3.5% urea+ 0.6 % formaldehyde, 5- pelleted wheat+3.5% urea+3.5 % NaoH, 6- pelleted wheat+ 3.5% urea+ 0.6 % formaldehyde. Five lambs were then randomly allocated to each treatment. At the 70 day of the period, feces and feed intake samples were collected to determine nutrient digestibility by acid insoluble ash method.

Results:
Results indicated that chemical-physical processing of grain wheat had significant effect compare to control group on daily weight gain of lambs (P<0/05). Moreover, average daily gain (ADG) of urea+NaoH+Pelletig treatment was significantly higher than control and grinding treatments (P<0.05). On the other hand, result showed that gain at the end of experimental period was significantly higher for chemical-physical treatments compare to control and grinding treatments (P<0.05). Result showed that chemical-physical processing of grain wheat did not affect on dry matter intake (DMI) during total feeding trial (P>0.05).
For feed conversion ratio (FCR) results showed that chemical-physical processing lead to improvement in feed conversion ratio (FCR) compare to control and grinding treatments (P<0.05) and at the end of the experimental period chemical+Pelletig , treatment had the least feed conversion ratio (FCR) (P<0.05).
Chemical-physical processing can be effectively lead to improvement of digestibility of dry matter, neutral detergent fiber, acid detergent fiber and starch of grain wheat (P<0.05) but digestibility of organic matter and crude protein did not affected (P>0.05).

Conclusions:
The result of this study showed that based on positive effects of processing wheat on growth performance and digestibility of nutrients, by suitable processing method, wheat can be effectively used as a source of of energy for ruminants.

Keywords: Growth performance, Digestibility, Fattening lambs, Chemical composition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth performance
  • digestibility
  • Fattening lambs
  • Chemical composition
1. Ahmadi, A., and Moghaddam, M. 2011. The Determination of metabolizable protein of
treated and untreated wheat grain with chemicals using In situ method. 1st National
Conference on New Concepts in Agriculture. (In Persian)
2. AOAC. 2005. International official methods of analysis. 15th ed Association of Official
Analytical Chemists, Arlington, USA.
3. Bach, A., Gimenez, A., Juaristi, J.L., and Ahedo, J. 2007. Effects of physical form of a
starter for dairy replacement calves on feed intake and performance. J. Dairy. Sci. 90: 3028-
3033.
4. Barnes, B.J., and Ørskov, E.R. 1981. Utilization of alkali-treated grain. 2. Utilization by
steers of diets based on hay or straw and mixed with either NaOH-treated or rolled barley.
Anim. Feed Sci. Technol. 6: 347-354.
5. Coverdale, J.A., Tyler, H.D., Quigley, J.D., and Brumm, J.A. 2004. Effect of various levels
of forage and form of diet on rumen development and growth in calves. J. Dairy. Sci. 87:
2554-2562.
6. Dann, H.M., Douglas, G.N., Overton., T.R., and Drackley, J.K. 2000. Carnitine
palmitoyltransferase activity in liver of periparturient dairy cows. J. Dairy. Sci. 83(Suppl. 1):
251. (Abstr.)
7. Dann, H.M., Varga, G.A., and Putnam, D.E. 1999. Improving energy supply to late gestation
and early postpartum dairy cows. J. Dairy. Sci. 82: 1765.
8. De Campeneere, S., De Boever, J.L., and De Brabander, D.L. 2006. Comparison of rolled,
NaOH treated and ensiled wheat grain in dairy cattle diets. Livestock. Sci. 99: 267- 276.
9. Dehghan-Banadaky, M., Corbett, R., and Oba, M. 2006. Effects of barley grain processing
on productivity of cattle. Anim. Feed Sci. Technol. 137: 1-24.
10. Dehghan-banadaky, M., Corbett, R., and Oba, M. 2007. Effects of barley grain processing on
productivity of cattle (review). Anim. Feed Sci. Technol. 137: 1-24.
11. Fadaee, S., Danesh-Mesgaran, M., Vakili, A.M., and Tahmasbi, S.A. 2014. Influence of
sodium hydroxide treatment of barley grain on in vitro rumen gas production and microbial-
N yield. J. Middle East Applied Sci and Tec (JMEAST). Pp: 57-60.
12. Ghoorchi, T., Lund, P., Larsen, M., Hvelplund, T., Hansen-Møller, J., and Weisbjerg, M.R.
2013. Assessment of the mobile bag method for estimation of in vivo starch digestibility.
Animal. 7: 265-71.
13. Hamedi-Maralani, S., Taginedjad-Roudbaneh, M., and Moghaddaszadeh-Ahrabi, S. 2014.
Feeding of steam flaked wheat and barley on starter consumption and performance of
milking calves. Euro. J. Exp. Bio. 4(1): 591-594.
14. Herrea-Saldana, R., Huber, J.T., and Poore, M.bH. 1990. Dry matter, crude protein, and
starch degradability of five cereal grains. J. Dairy. Sci. 73: 2386-2393.
15. Hyslop, J.J., Weir, J., Offer, N.W., Reid, S.J., and Wilcock, J.M. 1989. Effect of
formaldehyde treatment on the rumen digestion of barley and wheat grain and its influence
on hay intake and digestion by sheep. Anim. Feed Sci. Technol. 25: 55-66.
16. Khan, M.A., Lee, H.J., Lee, W.S., Kim, H.S., Kim, S.B., Ki, K.S., Park, S.J., Ha, J.K., and
Choi, Y.J. 2007. Starch source evaluation in calf starter: I. Feed consumption, body weight
gain, structural growth, and blood metabolites in Holstein calves. J. Dairy. Sci. 90: 5259-
5268.
17. Larsen, M., Lund, P., Weisbjerg, M.R., and Hvelplund, T. 2009. Digestion site of starch
from cereals and legumes in lactating dairy cows. Anim. Feed Sci. Technol. 153: 236–248.
18. Mathison, G.W., Engstrom, D.F., Kennelly, J.J., Roth, L., and Beck, B.E. 1989. Efficacy of
anhydrous ammonia and sulfur dioxide as preservatives for high moisture grain and their
effect on the nutritive value of barley for growing-finishing cattle. Can. J. Anim. Sci. 69:
1007–1020.
19. McAllister, T.A., Cheng, K.J., Rode, L.M., and Buchanan-Smith, J.G. 1990a. Use of
formaldehyde to regulate digestion of barley starch. Can. J. Anim. Sci. 70: 581-590.
20. McAllister, T.A., Rode, L.M., Cheng, K.J., Schaefer, D.M., and Costerton, J.W. 1990b.
Morphological study of the digestion of barley and maize grain by rumen microorganisms.
Anim. Feed Sci. Technol., 30: 91-105.
21. McDonald, P., Edwards, R.A., Greenhalgh, J.F.D., Morgan, C.A., and Sinclair, L.A. 2011.
Animal nutrition. 7 ed. 715p.
22. Mcniven, M.A., Weisbjerg, M.R., and Hvelplund, T. 1995. Influence of Roasting or Sodium
Hydroxide Treatment of Barley on Digestion In Lactating Cows. J. Dairy. Sci. 78: 1106-
1115.
23. Michalet-Doreau, B., Philippeau, C., and Doreau, M. 1997. In situ and in vitro ruminal starch
degradation of untreated and formaldehyde-treated wheat and maize. Reprod. Nutr. Dev. 37:
305-312.
24. Minor, D.J., Trower, S.L., Strang, B.D., Shaver, R.D., and Grummer R.R. 1998. Effects of
nonfiber carbohydrate and niacin on periparturient metabolic status of lactation dairy cows.
J. Dairy. Sci. 81: 189–200.
25. NRC. 1985. Nutrient Requirements of Sheep. National Academy Press, Washington, DC,
USA.
26. Ørskov, E.R., and Greenhalgh, J.F.D. 1977. Alkali treatment as a method of processing
whole grain for cattle. J. Agr. Res. 89: 253–255.
27. Ortega-Cerrilla, M.E., Finlayson, H.J., and Armstrong, D.G. 1999. The effect of chemical
treatment of barley on starch digestion in ruminants. Anim. Feed Sci. Technol. 77: 73-81.
28. Owens, F.H., and Zinn, R.A. 2005. Corn grain for cattle: Influence of processing on site and
extent of digestion. Proc. Southwest Nutr. Conf.: 86-112.
29. Phipps, R.H., Sutton, J.D., Humphries, D.J., and Jones, A.K. 2001. A comparison of the
effects of cracked wheat and sodium hydroxide-treated wheat on food intake, milk
production and rumen digestion in dairy cows given maize silage diets. J. Anim. Sci. 72:
585-594.
30. Porter, J.C., Warner, R.G., and Kertz, A.F. 2007. Effect of fiber level and physical form of
starter on growth and development of dairy calves fed no forage. Profes. J. Anim. Sci. 23:
395-400.
31. Rabelo, E., Rezende, R.L., Bertics, S.J., and Grummer, R.R. 2003. Effects of transition diets
varying in dietary energy density on lactation performance and ruminal parameters of dairy
cows. J. Dairy. Sci. 86: 916.
32. Rowe, B., Choct, M.D., and Pethick, W. 1999. Processing cereal grains for animal feeding.
Aust. J. Agri. Res. 50: 21-736.
33. Samiee Zafarghandi, M., Ghoorchi, T., and Ahani Azari, M. 2010. Determination of the
Effects of Chemical Treatment of Two Barley Cultivars on Ruminal Dry Matter and Starch
Disappearance and on CNCPS Carbohydrate Fraction Characteristics. Iraninan. J. Animl.
Sci. 21-32.(In persian)
34. SAS. 1999. Statistical Analysis System. User’s guide: statistics, version 7th. SAS Inst., Inc.,
Cary, NC, USA.
35. Sharma, H.R., Ingalls, J.R., and Mckirdy, J.A. 1983. Feeding value of alkali-treated whole
rye (Secale cereale L.) grain for lactatingcows and its digestibility for sheep. Anim. Feed
Sci. Technol. 10: 77-82.
36. Sriskandarajah, N., Ashwood, A., and Kellaway, R.C. 1980. Effects of rolling and alkali
treatment of barley grain supplements on forage intake and utilization by steers and lactating
cows. J. Agri. Sci. 95: 555-562.
37. Subuh, A.M.H., Rowan, T.G., and Lawrence. T.L.J. 1996. Effect of heat or formaldehyde
treatment and differences in basal diet on the rumen degradability of protein in soybean meal
and in rapeseed meals of different glucosinolate content. J. Anim. Feed Sci. Technol. 49:
297-310.
38. Tothi, R., Lund, P., Weisbjerg, M.R., and Hvelplund, T. 2003. Effect of expander processing
on fractional rate of maize and barley starch degradation in the rumen of dairy cows
estimated using rumen evacuation and in situ techniques. J. Anim. Feed Sci. Technol. 104:
71–94.
39. Van Keulen, J.B., and Young, A. 1977. Evaluation of acid-insoluble ash as a natural marker
in ruminant digestibility studies. J. Dairy. Sci. 44: 282-287.
40. Van Soest, P.J., Robertson, J.B., and Lewis, B.A. 1991. Methods for dietary fiber, neutral
detergent fiber, and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. J. Dairy. Sci.
74: 3583–3597.
41. Varga, G.A., and Hoover, W.H. 1983. Rate and extent of neutral detergent fiber degradation
of feedstuffs in situ. J. Dairy. Sci. 66: 2109-2115.
42. Yu, P., Goelema J.O., Leury, B.J., Tamminga, S., and Egan, A.R. 2002. An analysis of the
nutritive value of heat processed legume seeds for animal production using the DVE/OEB
model: a review. J. Anim. Feed Sci. Technol. 99: 141–176.
43. Zahmat-kesh, D., Amanlo, H., Nikkhah, E., Abozar, M. 2007. Effects of wheat grain in close
up diets on health and performance of dairy cattle. The 2th Congress on J. Anim. Sci. 466-
469. (In Persian)
44. Zhang, Y.Q., He, D.Ch., and Meng, Q.X. 2010. Effect of a mixture of steam-flaked corn and
soybeans on health, growth, and selected blood metabolism of Holstein calves. J. Dairy. Sci.
93(5): 2271-9.
45. Zinn, R.A. 1994. Influence of flake thickness on the feeding value of steam-rolled wheat for
feedlot cattle. J. Anim. Sci., 72: 21-28.