اثر اسید لینولئیک مزدوج خوراکی و مکمل تزریقی سلنیم و ویتامین E برعملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی-دانشکده کشاورزی،

2 دانشگاه رازی -دانشکده کشاورزی،

3 دانشگاه تهران-گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: اسید لینولئیک مزدوج به گروهی از ایزومرهای هندسی و موقعیتی اسید لینولئیک 18 کربنه (2: 18C) اشاره دارد که با یک پیوند ساده از هم جدا شده اند. دو ایزومر شناخته شده این اسید، ایزومر سیس 9 ترانس 11 و ترانس 10 سیس 12 می باشند. مطالعات نشان داده است که ایزومر ترانس 10 سیس 12 چربی شیر را در گاوهای شیری کاهش می دهد. مکمل اسید لینولئیک مزدوج با کاهش انرژی مورد نیاز برای سنتز چربی شیر، بالانس انرژی را در گاوهای شیری بهبود می بخشد. از طرفی با بهبود روشهای محافظت کردن چربی ها از بیوهیدروژناسیون در شکمبه، استفاده از آنتی اکسیدانها هنگامی که چربی های غیر اشباع محافظت شده خورانیده
مورد نیاز می باشد. سلنیم و ویتامین E مواد مغذی ضروری هستند که در نقش بیولوژیکی مهمی به عنوان آنتی اکسیدان سهیم هستند. هدف از آزمایش حاضر مطالعه تأثیر مکمل اسید لینولئیک مزدوج محافظت شده و مکمل تزریقی سلنیم و ویتامین E بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی در گاوهای شیرده هلشتاین در دوره انتقال و اوایل شیردهی بود.

مواد و روشها: تعداد۴۰ راس گاو شیری بر اساس تولید شیر دوره قبلی و نوبت زایش انتخاب و از حدود 21 روز پیش از زایش تا 60 روز پس از آن، به طور تصادفی در بین 4 تیمار آزمایشی قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل 1- جیره پایه (کنترل)2- جیره پایه بعلاوه مکمل تزریقی سلنیم و ویتامین E3- جیره پایه بعلاوه 100 گرم مکمل اسید لینولئیک مزدوج در روز 4- جیره پایه بعلاوه 100 گرم مکمل اسید لینولئیک مزدوج همراه مکمل تزریقی سلنیم و ویتامین E.بود. مکمل سلنیم و ویتامین E به میزان 40 سی سی در روزهای21-، 1، 14، 28 و 42 نسبت به روز زایش به صورت عضلانی به هر گاو تزریق شد. مقدار خوراک مصرفی و تولید شیر به صورت روزانه، ترکیبات شیر به صورت هفتگی، وزن و امتیاز بدنی با فواصل 21 روز تعیین شدند. نمونه های خون نیز از همه گاوها درروزهای تزریق گرفته شد.

یافته ها: افزودن مکمل اسید لینولئیک مزدوج تأثیر معنی داری بر افزایش تولید شیر و بهبود بازده تولیدشیر و توازن انرژی داشت (01/0>(P). استفاده از مکمل اسید لینولئیک مزدوج درصد و مقدار چربی شیررا به طور معنی داری کاهش داد(001/0>P). اما تأثیرمعنی داری بر درصد پروتئین ،موادجامد بدون چربی و تعداد سلولهای سماتیک شیر نداشت (05/0P>). اگرچه میزان و مقدار پرونئین ،لاکتوز و مواد جامد بدون چربی شیررا افزایش داد (001/0>P). افزودن مکمل اسید لینولئیک مزدوج باعث بهبود غیر معنی داربرخی از صفات تولید مثلی مانند تعدادتلقیح به ازای آبستنی و روزهای بازغیرآبستنی شد. (05/0P>).. افزودن مکمل اسید لینولئیک مزدوج تأثیر معنی داری برغلظت فراسنجه های خون نداشت (0.05P>). اثرات متقابل اسید لینولئیک مزدوج و مکمل و سلنیم و ویتامین E بر غلظت گلوکز پلاسما معنی دار بود (0.05P<). گاوهای تغذیه شده با جیره شاهد کمترین غلظت گلوکز پلاسما را داشتنددر مقابل گاوهای تغذیه شده با جیره حاوی مکمل اسید لینولئیک مزدوج بیشترین غلظت گلوکز پلاسما را داشتند.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد استفاده از اسید لینولئیک مزدوج سبب کاهش چربی شیر و افت کمتر نمره وضعیت بدنی و افزایش تولید شیر و بهبود بالانس انرژی شده اما تأثیر معنی داری بر غلظت فراسنجه های خونی ندارد. استفاده از مکمل تزریقی سلنیم و ویتامین E سبب کاهش تولید چربی شیر و افزایش مواد جامد بدون چربی شیر می شود .استفاده از مکمل اسید لینو لئیک مزدوج و مکمل تزریقی سلنیم و ویتامین E سبب بهبود غیر معنی دار عملکرد تولید مثلی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary conjugated linoleic Acid (CLA) Supplementation with injectable Se and VE supplement on productive performance and blood parameters of holstein dairy cows

چکیده [English]

Abstract:
Background and objectives: Conjugated linoleic acid refers to the positional and geometric isomers of linoleic acid (cis–9, cis–12 18:2). The CLA have conjugated double bonds that are separated by a single bond between 2 carbons. Generally, two isomers are addressed with respect to CLA is cis-9, trans-11 CLA and the trans-10, cis12 CLA., the studies have shown that Trans-10, cis-12 is a specific CLA isomer that decreas milk fat synthesis in lactating cow's supplements may improve energy balance (EB) in lactating cow's by reducing their energy requirements for milk synthesis. One the other hand with improvement in method of of fat from biohydrogenation in the rumen use of aitioxidant,s is nesseray when protected unsatturated fat are fed. Vitamin E (VE) and (Se) are essential micronutrients that share a common biological role as antioxidants. The purpose of this expperiment was to evaluate effect of Supplementary Rumen protected CLA with Supplementary injection of E-Se on reproductive perfomance and blood metabolit's change in Holstein cow's in transition period and early lactaction

Materials and methods: forthy multiparous dairy cows were seleced and alloated randomaly into four treatment groups based on their previous milk yield and expected calving date during 21th precaving until 60th post calving .treatment groups consisted of 1 basal diet (Control), 2-basal diet plus injectable E-Se Supplement (E-Se),3- basal diet plus CLA 100 g/day per each cow (CLA) 4- basal diet plus CLA 100 g/day per each cow and Injectable E-Se Supplement (CLA+E-Se.The dose of injectable E-Se supplement was 40 ml/cow. The injection has done muscularly in each cow in days, -21, 1, 14, 28 and 42 after calving.. Dry matter intake an milk yield daily, milk composition weekly, 'Weight and BCS Three weekly was measured. Blood samples were collected in -21, , 1, 7, 14, 21 periods of calving.

Results: feeding CLA had significantly affected on increase of milk yield 'milk efficiency and energy balance in dairy cow's (P<0.001) feeding CLA significantly decreased milk fat percentage and yield (P<0.001) and had not affected on percentage of other component of milk such as protein, Solid not fat, lactose, and somatic cell cont's (P>0.05). althought protein yield, Solid not fat and lactose, significantly increase with CLA supplementation (P<0.001). Reproductive traits such as open day's, service per conception none significantly improved with CLA supplementation (P>0.05). Feeding CLA had not significant affected on blood metabolit's in caving and post calving.interaction effect's of CLA with E-Se had siginificant on glucose concentration (P<0.05). cow's fed with control ration had less glucose concentration in contrast cow's fed with ration with CLA suuplment had highest glucose concentration (P<0.05)

conclusion: Results of this experiment showed that use of CLA supplement to dairy cows cause decrease in milk fat and reduce BCS losses and incerase milk yield and improvement in energy balance but had not significant effect on blood parameter. use of injectable E-Se supplement cause decrease in milk fat yield and increased milk SNF yield use of CLA supplement and injectable E-Se supplement non signifiantly improve reproductive performance of dairy cows

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Dairy cow
  • Transition period
  • Conjugated linoleic acid
  • Selenium
  • Vitamin E
1.Amirifard, R., Khorvash, M., Forouzmand, M., Rahmani, H.R., and Riasi, A. 2015
Performance and plasma concentration of metabolites in transition dairy cows supplemented
with vitamin E. and fat J. Integrative Agriculture, 15(5): 1076-1084.
2.Arechiga, C.F., Vazqez-flores, S.O., Ortiz, P.J., Hernandez-ceron, A., Porras, L.R., Mc
Dowell, and Hansen, P.J. 1998. Effects of injection of  -Caroten or vitamin E., and
selenium on fertility of lactating dairy cows. Theriogenology, 50: 65-67.
3.Baumgard, L.H., Sangster, J.K., and Bauman, D.E. 2001. Milk fat synthesis in dairy cows is
progressively reduced by increasing supplemental amounts of trans-10, cis-12 conjugated
linoleic acid (CLA). J. Nutr. 131: 1764-1769
4.Bernal-Santos, G., Perfield II, J.W., Barbano, D.M., Bauman, D.E., and Overton, T.R. 2003.
Production responses of dairy cows to dietary supplementation with conjugated linoleic acid
(CLA) during the transition period and early lactation. J. Dairy Sci., 86: 3218-28.
5.Bradford, B.J., Harvatine, K.J., and Allen, M.S. 2008. Dietary unsaturated fatty acids increase
plasma glucagon-like peptide-1 and cholecystokinin and may decrease premeal ghrelin in
lactating dairy cows J. Dairy Sci., 91: 1443-1450.
6.Castaneda-Gutierrez, E., Overton, T.R., Butler, W.R., Bauman, D.E. 2005. Dietary
supplements of two doses of calcium salts of conjugated linoleic acidduring the transition
period and early lactation. J.of Dairy Sci., 88: 1078–1089.
7.Castaneda-Gutierrez, E., Benefield, B.C., de Veth, M.J., Santos, N.R., Gilbert, R.O., Butler,
W.R., and 5 Bauman, D.E. 2007. Evaluation of the mechanism of action of conjugated
linoleic acid isomers on reproduction in dairy cows. J. Dairy Sci., 90: 4253-426.
8.Chandra, G., Aggarwal, A., Singh, A.K., Kumar, M., and Upadhyay, R.C. 2013. Effect of
vitamin E., and zinc supplementation 264 on energy metabolites, lipid peroxidation, and
milk production in peripartum sahiwal cows. Asian-265 Australasian. J. Anim. Sci., 26:
1569-1576.
9.Chao, P.M., Chen, W.H., Liao, C.H., and Shaw, H.M. 2010. Conjugated linoleic acid causes a
marked increase in liver alpha-tocopherol and liver alpha-tocopherol trnnsfer protein in C57
BL/6 J mice. Int. J .Vitam Nutr Res. 80: 65-73.
10.Chitsaz, A., Ghoorchi, T., Hassani, S., Samadi, F. 2011. Effects of rumen protected
conjugated linoleic acid supplementation on production responses, milk composition and
blood metablites in holstein dairy Cows. J. Vet. Res. 66, 3: 247-253. (In Persian)
11.de Veth, M.J., Bauman, D.E., Koch, W., Mann, G.E., Pfeiffer, A.M., and Butler, W.R. 2009.
Efficacy of conjugated linoleic acid for improving reproduction: A multi-study analysis in
early-lactation dairy cows. J. Dairy Sci., 92: 2662-2669.
12.Drackley, J.M. 1999. Biology of dairy cows during the transition period: the final frontier? J.
Dairy Sci., 82: 2259–2273.
13.Esposito, G., Absalón Medina, V.A., Schneider, A., Gilbert, R.O., and Butler, W.R. 2013.
Effect of dietary conjugated linoleic acid (CLA) on the metabolism and reproduction of dairy
cows. South Afric. J. Anim. Sci., 43: S33-S37.
14.Harvatine, K. J., J. W. Perfield II, and D. E. Bauman. 2009. Expression of enzymes and key
regulators of lipid synthesis is upregulated in adipose tissue during CLA-induced milk fat
depression in dairy cows. J. Nutr. 139: 849-54.
15.Hötger, K., Hammon, H.M., Weber, C., Görs, S., Tröscher, A., Bruckmaier, R.M., and
Metges, C.C. 2013. Supplementation of conjugated linoleic acid in dairy cows reduces
endogenous glucose production during early lactation J. Dairy Sci., 96: 2258–2270.
16.Metzger-Petersen, K. 2012. Supplementation of a rumen-protected conjugated linoleic acid
mixture (cis-9, trans-11; trans-10, cis-12) to. early lactation dairy cows–effects on feed
intake and performance. Thesis. Faculty of Agriculture, Universitats-und Landesbibliothek
Bonn. Bonn, Germany.
17.Moallem, U., Lehrer, H., Zachut, M., Livshitz, L., and Yacoby, S. 2010. Production
performance and pattern of milk fat depression of high-yielding dairy cows supplemented
with encapsulated conjugated linoleic acid. Animal 4(4): 641-652.
18.Moore, C.E., Hafliger, H.C., Mendivil, O.B., Sanders, S.R., Bauman, D.E., and Baumgard,
L.H. 2004. Increasing amounts of conjugated linoleic acid (CLA) progressively reduces milk
fat synthesis immediately postpartum. J. Dairy Sci., 87: 1886–1895. 19.Moore, D.A., and Ishler, V. 1997. Managing dairy cows during the transition period: focus
on ketosis. Vet. Med., 92: 1061-1072.
20.Odens, L.J., Burgos, R., Innocenti, M., VanBalle, M.J., and Baumgard, L.H. 2007. Effects of
varying doses of supplemental conjugated linoleic acid on production and energetic variables
during the transition period. J. Dairy Sci., 90: 293-30.
21.Overton. 2003. Production responses of dairy cows to dietary supplementation with
conjugated linoleic acid (CLA) during the transition period and early lactation. J. Dairy Sci.,
86: 3218-28.
22.Perfield, J.W., Lock, A.L., Griinari, J.M., Saebo, A., Delmonte, P., Dwyer, D.A., and
Bauman, D.E. 2007. Trans-9, cis-11 conjugated linoleic acid reduces milk fat synthesis in
lactating dairy cows J. Dairy Sci., 90: 2211-2218.
23.Pottier, J., Focant, M., Debier, C., De Buysser, G., Goffe, C., Mignolet, E., Froidmont, E.,
and Larondelle, Y. 2006. Effect of dietary vitamin E on rumen biohydrogenation pathways
and milk fat depression in dairy cows fed high-fat diets. J. Dairy Sci., 89: 685–69.
24.Rezaei Roodbari, A., Towhidi, A., Zhandi, M., Rezayazdi, K., RahimiMianji, G., Dirandeh,
E., and Colazo, M.G. 2016. Effect of conjugated linoleic acid supplementation during the
transition period on plasma metabolites and productive and reproductive performances in
dairy cows. J. Anim. Feed Sci., 219: 294-303.
25.Schäfers S., Von Soosten D., Meyer U., Drong C., Frahm, J., Kluess J., Raschka, C., Rehage,
J., Tröscher, A., Pelletier, W., Dänicke, S. 2017. Influence of conjugated linoleic acid and
vitamin E on performance, energy metabolism, and change of fat depot mass in transitional
dairy cows J. Dairy Sci. 100: 3193–3208.
26.Schlegel, G., Ringseis, R., Shibani, M., Most, E., Schuster, M., Schwarz, F.J., and Eder, K.
2012. Influence of a rumen-protected conjugated linoleic acid mixture on carcass traits and
meat quality in young Simmental heifers. J. Anim. Sci., 90: 1532–1540.
27.Selberg, K.T., Lowe, A.C., Staples, C.R., Luchini, N.D., and Badinga, L. 2004. Production
and metabolic responses of periparturient Holstein cows to dietary conjugated linoleic acid
and trans-octadecenoic acids. J. Dairy Sci., 87: 158–168.
28.Sigl, T., and Schlamberger, G. 2010. Rumen-protected conjugated linoleic acid
supplementation to dairy cows in late pregnancy and early lactation: effects on milk
composition, milk yield, blood metabolites and gene expression in liver Acta Veterinaria
Scandinavica.
29.Spears, JW., and Weiss, WP. 2008. Role of antioxidants and trace elements in health and
immunity of transition dairy cows. The Veterinary Journal, 176: 70-76.
30.Von Soosten, D., Meyer, U., Piechotta, M., Flachowsky, G., and Dänicke, S. 2012. Effect of
conjugated linoleic acid supplementation on body composition, body fat mobilization,
protein accretion, and energy utilization in early lactation dairy cows. J. Dairy Sci., 95:
1222–1239.
31.Weiss, W.P., Todhunter, D.A., Hogan, J.S., and Smith, K.L. 1990. Effect of duration of
supplementation of selenium and vitamin E on peripartum dairy cows. J. Dairy Sci., 73:
2187-2194.