بررسی موقعیت‌های جسم زرد و جنین و ارتباط آن‌ها با فراسنجه‌های خونی میش‌های آبستن و غیرآبستن لری بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی-دانشکده کشاورزی - دانشگاه یاسوج

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

3 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

چکیده

سابقه و هدف: متابولیت‌های مختلف از جمله گلوکز، کلسترول و نیتروژن اوره سرم از شاخص‌های بسیار مهم برای بیان وضعیت پروتئین و انرژی در گوسفند هستند. نشان داده شده است که غلظت متابولیت‌های سرم در زمان‌های مختلف فعالیت تولیدمثلی و همچنین در میش‌های آبستن با یک یا دو جنین تغییر می‌کند. بنابراین هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر وضعیت‌های مختلف تولیدمثلی بر غلظت متابولیت‌های مختلف سرم در میش‌های لری بختیاری بود.

مواد و روش‌ها: این تحقیق طی فصول تولیدمثل و غیر تولیدمثل در میش‌های آبستن و غیر آبستن انجام شد. در ابتدای آزمایش با مراجعه به کشتارگاه، میش‌های نژاد لری بختیاری با سن 3 الی 4 سال انتخاب شدند. سپس نمونه‌های خون از همه میش‌ها قبل از کشتار جمع‌آوری و برای اندازه‌گیری گلوکز، کلسترول و نیتروژن اوره سرم به آزمایشگاه منتقل شدند. بخش اول این پژوهش در فصل غیر تولیدمثلی انجام شد و 48 عدد دستگاه تولیدمثلی غیرآبستن جمع‌آوری و به سه گروه تیماری به‌صورت زیر تقسیم شدند. گروه 1: دارای یک جسم زرد؛ گروه:2 دارای دو جسم زرد (یک‌طرفه) و گروه 3: دارای دو جسم زرد (دو طرفه). بخش دوم این پژوهش طی فصل تولیدمثلی انجام شد. 144 دستگاه تولیدمثلی جمع‌آوری و در 9 گروه تیماری به صورت زیر تقسیم شدند. گروه 1: دارای یک جسم زرد و غیرآبستن؛ گروه 2: دارای دو جسم زرد (یک‌طرفه) و غیرآبستن؛ گروه 3: دارای دو جسم زرد (دو طرفه) و غیرآبستن؛ گروه 4: دارای یک جسم زرد با یک جنین؛ گروه 5: دارای یک جسم زرد با دو جنین؛ گروه 6: دارای دو جسم زرد (یک‌طرفه) با یک جنین؛ گروه 7: دارای دو جسم زرد (دوطرفه) با یک جنین؛ گروه 8: دارای دو جسم زرد (یک‌طرفه) با دو جنین و گروه 9: دارای دو جسم زرد (دو طرفه) با دو جنین.

یافته‌ها: این پژوهش نشان داد که از بین تیمارهای آزمایشی، بالاترین غلظت گلوکز سرم در میش‌های دارای یک جسم زرد با یک جنین و پائین‌ترین غلظت گلوکز سرم در میش‌های دارای دو جسم زرد (دو طرفه) با دو جنین مشاهده شد (05/0>P). همچنین غلظت گلوکز سرم در میش‌های دارای دو جسم زرد (یک طرفه و دوطرفه) که تنها یک جنین داشتند نسبت به میش‌های دارای یک جسم زرد با دو جنین به‌طور معنی‌داری بیشتر بود (05/0>P). نتایج نشان داد که غلظت کلسترول سرم میش‌ها در فصل تولیدمثل نسبت به فصل غیرتولیدمثل در هر دو وضعیت جسم زرد منفرد و دوتایی به‌طور معنی‌داری بیشتر بود (05/0>P). علاوه بر این، غلظت کلسترول سرم در میش‌های دارای یک جسم زرد و دو جنین نسبت به میش‌های دارای جسم زرد دوتایی (دو طرفه) با دو جنین اختلاف معنی‌داری نداشت. غلظت نیتروژن اوره سرم نیز در میش‌های غیر آبستن طی فصل تولیدمثل به‌طور معنی‌داری (05/0>P) بیشتر از فصل غیر تولیدمثل بود. به‌علاوه، غلظت این متابولیت بین میش‌های با موقعیت‌های مختلف جسم زرد (یک‌طرفه و دوطرفه) و همچنین میش‌های دارای یک جسم زرد و دو جنین اختلاف معنی‌داری نداشت.

نتیجه‌گیری: نتایج به‌طور کلی نشان داد که غلظت گلوکز سرم طی فصل غیر تولیدمثلی نسبت به فصل تولیدمثلی بیشتر بود در حالی‌که در میش‌های آبستن نسبت به میش‌های غیر آبستن همچنین در میش‌های با دو جنین نسبت به یک جنین کمتر بود. غلظت کلسترول و نیتروژن اوره سرم نیز در میش‌های آبستن نسبت به میش‌های غیر آبستن و در میش‌های دارای دو جنین نسبت به یک جنین بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the positions of corpus luteum and fetus and their relationship with blood metabolites in pregnant and non-pregnant Lori-Bakhtiari ewes

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Meamar 2
  • Mohammad Reza Bahreini-Behzadi 2
  • Mustafa Muhaghegh-Dolatabady 3
1
2 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran.
3 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran.
چکیده [English]

Background and objectives: Different metabolites such as glucose, cholesterol and urea nitrogen of serum are important indices for protein and energy status in sheep. It was shown that, the concentration of serum metabolites change at the different times of reproductive activities and also in the pregnant ewes with one or two fetuses. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of different corpus luteum and fetus positions on serum metabolites in Lori-Bakhtiari ewes.

Materials and methods: This study was conducted on the pregnant and non-pregnant ewes. At the beginning of the experiment Lori-Bakhtiari ewes (3 to 4 years of age) were chosen at abattoir. Then, the blood samples were collected before slaughtering and transported to the laboratory for evaluating glucose, cholesterol and urea nitrogen concentrations of serum. The first part of the study was conducted in out-breeding season and 48 non-pregnant ewes reproductive tracts were collected and divided into 3 treatment groups as follow: group 1 with one corpus luteum; group 2 with two corpora lutea (unilateral) and group 3 with two corpora lutea (bilateral). The second part of this experiment was conducted in the breeding season and 144 reproductive tracts were collected and divided into 9 treatment groups as follow: group 1 with one corpus luteum and non-pregnant; group 2 with two corpora lutea (unilateral) and non-pregnant; group 3 with two corpora lutea (bilateral) and non-pregnant; group 4 with one corpus luteum and one fetus; group 5 with one corpus luteum and two fetuses; group 6 with two corpora lutea (unilateral) and one fetus; group 7 with two corpora lutea (bilateral) one fetus; group 8 with two corpora lutea (unilateral) and two fetuses and group 9 with two corpora lutea (bilateral) and two fetuses.

Results: This study indicated that among the experimental groups the maximum concentration of serum glucose was observed in the ewes with one corpus luteum and one fetus and the minimum concentration of serum glucose was observed in the ewes with two corpora lutea (bilateral) and two fetuses (P < 0.05). Serum glucose concentration in ewes with two corpora lutea (unilateral and bilateral) which had only one fetus were also more than that of the ewes with one corpus luteam and two fetuses (P < 0.05). The results indicated that serum cholesterol concentration of ewes in breeding season was significantly (P < 0.05) higher than serum cholesterol concentration of ewes with both one and two corpora lutea in out-breeding season. In addition, cholesterol concentration in ewes with one corpus luteum and two fetuses did not have significant difference with serum cholesterol concentration in ewes with two corpora lutea (bilateral) and two fetuses. The concentration of serum urea nitrogen of ewes in breeding season was significantly higher than the concentration of serum urea nitrogen of ewes in out-breeding season. This metabolite did not have any significant difference (P > 0.05) between the ewes with different positions of corpora lutea (unilateral and bilateral) and the ewes with one corpus luteam and two fetuses.

Conclusion: In conclusion, the results showed that serum glucose concentration in out-breeding season was higher than breeding season. Whiles it was lower than in pregnant ewes compared with non-pregnant ewes and also in ewes with two fetuses compared with on fetus. The concentrations of cholesterol and urea nitrogen of serum were higher than pregnant ewes compared with non-pregnant ewes and also in ewes with fetuses compared with one fetus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • glucose
  • Cholesterol
  • Urea nitrogen
  • Pregnancy
  • Lori-Bakhtiari ewes
1.Al-Dewachi, O.S. 1999. Some biochemical constituents in the blood serum of pregnant
Awassi ewes. Iraqi J. Vet. Sci. 12: 275-279.
2.Antunovic, Z., Sencic, D., Speranda, M., and Liker, B. 2002. Influence of the season and the
reproductive status of ewes on blood parameters. Small Rumin. Res. 45: 39-44.
3.Arshad, H.M., Ahmad, N., Samad, H.A., Akhtar, N., and Ali, S. 2005. Studies on some
biochemical constituents of ovarian follicular fluid and peripheral blood in buffaloes. Pak.
Vet. J. 25: 189-193.
4.Balikci, E., Yildiz, A., and Gurdogan, F. 2007. Blood metabolite concentrations during
pregnancy and postpartum in Akkaraman ewes. Small Rumin. Res. 67: 247-251.
5.Bell, A.W. 1995. Regulation of organic nutrient metabolism during transition from late
pregnancy to early lactation. J. Anim. Sci. 73: 2804-2819.
6.Bell, A.W., McBride, B.W., Slepetis, R., Early, R.J., and Currie, W.B. 1989. Chronic heat
stress and prenatal development in sheep: 1. Conceptus growth and maternal plasma
hormones and metabolites. J. Anim. Sci. 67: 3289-3299.
7. Boudebza, A., Arzour-Lakhel, N., Abdeldjelil, M.C., Dib, A.L., Lakhdara, N., Benazzouz H.,
and Benlatreche, C. 2016. Blood biochemical parameters in Ouled Djellal ewes in the
periparturient period. Der Pharma Chemica. 8: 406-410.
8.Castillo, C., Hernandez, J., Lopez, A.M., Miranda, M., and Benedito, J.L. 1999. Effect of
physiological stage and nutritional management on some serum metabolite concentrations in
Assaf ovine breed. Arch. Tierz. Dummerstorf. 42: 377-386.
9.Deghnouche, K., Tlidjane, M., Meziane, T., and Touabti, A. 2013. Influence of physiological
stage and parity on energy: nitrogen and mineral metabolism parameters in the Ouled Djellal
sheep in the Algerian Southeast arid area. Afr. J. Agric. Res. 8: 1920-1924.
10.Dzadzovski, I., Celeska, I., Ulchar, I., Janevski, A., and Kirovski, D. 2015. Influence of the
season on the metabolic profile in Chios sheep. Mac. Vet. Rev. 38: 183-188.
11. El-Sherif, M.M.A., and Assad, F. 2001. Changes in some blood constituents of Barki ewes
during pregnancy and lactation under semi arid conditions. Small Rumin. Res. 40: 269-277.
12. Firat, A., and Ozpmnar, A. 2002. Metabolic profile of pre-pregnancy, pregnancy and early
lactation in multiple lambing Sakiz ewes. 1. Changes in plasma glucose, 3-hydroxybutyrate
and cortisol levels. Ann. Nutr. Metab. 46: 57-61.
13.Firat, A., and Ozpinar, A. 1996.The study of changes in some blood parameters (glucose,
urea, bilirubin, AST) during and after pregnancy in association with nutritional conditions
and litter size in ewes. Tr. J. Vet. Anim. Sci. 20: 387-393.
14.Gurgoze, S. Y., Zonturlu, A.K., Ozyurtlu, N., and Icen, H. 2009. Investigation of some
biochemical parameters and mineral substance during pregnancy and postpartum period in
Awassi ewes. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg. 15: 957-963.
15.Haffaf, S., and Benallou, B. 2016. Changes in energetic profile of pregnant ewes in relation
with the composition of the fetal fluids. Asian Pac. J. Trop. Biomed. 6: 256-258.
16.Hamadeh, M.E., Bostedt, H., and Failing, K. 1996. Concentration of metabolic parameters in
the blood of heavily pregnant and nonpregnant ewes. Berl. Munch. Tierarztl. Wochenschr.
109: 81-86.
17.Kandiel, M.M.M., El-Khaiat, H.M., and Mahmoud, K.Gh.M. 2016. Changes in some
hematobiochemical and hormonal profile in Barki sheep with various reproductive statuses.
Small. Rumin. Res. 136: 87-95.
18.Kaneko, J.J., Harvey, J.W., and Bruss, M.L. 2008. Clinical biochemistry of domestic
animals. Academic Press, USA. 6th edition, chapters 3-4 & appendices no. VIII.
19.McNeill, D.M., Slepetis, R., Ehrhardt, R.A., Smith, D.M., and Bell, A.W., 1997. Protein
requirements of sheep in late pregnancy partitioning of nitrogen between gravid uterus and
maternal tissues. J. Anim. Sci. 75: 809-816.
20.Moallem, U., Rozov, A., Gootwine, E., and Honig, H. 2012. Plasma concentrations of key
metabolites and insulin in late-pregnant ewes carrying 1 to 5 fetuses. J. Anim. Sci. 90: 318-
324.
21.Moghaddam, G., and Hassanpour, A. 2008. Comparison of blood serum glucose, beta
hydroxybutyric acid, blood urea nitrogen and calcium concentrations in pregnant and lambed
ewes. J. Anim. Vet. Adv. 7: 208-311.
22.Nazifi, S., Saeb, M., and Ghavami, S.M. 2002. Serum lipid profile in Iranian fat-tailed sheep
in late pregnancy, at parturition and during the post-parturition period. J. Vet. Med. Ser. A.
49: 9-12.
23.Ozpinar, A., and Firat, A. 2003. Metabolic profile of pre-pregnancy, pregnancy and early
lactation in multiple lambing Sakiz ewes. 2. Changes in plasma progesterone, estradiol-17B
and cholesterol levels. Ann. Nutr. Metab. 47: 139-143.
24.Radostits, O.M., Gay, C.C., Blood, D.C., and Hincheliff, K.W. 2000. Veterinary medicine 9th
Edn., Harcourt Publishers., London, pp: 1417-1420.
25.Raoofi, A., Jafarian, M., Safi, Sh., and Vatankhah, M. 2015. Comparison of energy related
metabolites during peri-parturition period in single and twin-bearing Lori-Bakhtiari ewes.
Iran. J. Vet. Med. 9: 149-154.
26.Rezapour, A., Taghinezhad, M., and Assadnasab, Gh. 2011. Effects of food restriction on
serum concentration of glucose, triacylglycerol, beta-hydroxy butyrate, non-esterified fatty
acids and urea in pregnant ewes. Vet. J. Islamic Azad Uni. Tabriz Branch. 5: 1083-1092. (In
Persian)
27.Schlumbohm, C., Sporleder, H.P., Gurtler, H., and Harmeyer, J. 1997. The influence of
insulin on metabolism of glucose, free fatty acids and glycerol normo- and hypocalcemic
ewes during different reproductive states. Deutsch. Tierarztl. Wochenschr. 104: 359-365.
28.Schlumbohm, C., and Harmeyer, J. 2008. Twin-pregnancy increases susceptibility of ewes to
hypoglycaemic stress and pregnancy toxaemia. Res. Vet. Sci. 84: 286-299.
29.Scott, P.R., Sargison, N.D., Penny, D., Pirie, R.S., and Kelly, J.M. 1995. Cerebrospinal fluid
and plasma glucose concentrations of ovine pregnancy toxaemia cases, inappetant ewes and
normal ewes during late gestation. Br. Vet. J. 151: 39-44.
30.West, H.J. 1996. Maternal undernutrition during late pregnancy in sheep. Its relationship to
maternal condition, gestation length, hepatic physiology and glucose metabolism. Br. J. Nutr.
75: 593-605.
31.Yokus, B., Cakmr, D.U., and Kurt, D. 2004. Effects of seasonal and physiological variations
in sheep. Biol. Trace Elem. Res. 101: 241-255.