اثر سطوح مختلف کنسانتره جیره بر عملکرد رشد، مصرف خوراک و ترکیب بافت لاشه بره‌های نر پرواری شال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: پرواربندی بره یکی از منابع مهم تولید گوشت قرمز در کشور است. این حرفه با روش‌های مختلف تغذیه‌ای مثل چرا در مراتع، تغذیه در سیستم بسته با استفاده از مواد خوراکی پر انرژی و یا تلفیقی از هر دو روش انجام می‌شود. در حال حاضر به دلیل محدودیت ظرفیت مراتع کشور، استفاده از سیستم بسته پرواربندی با تغذیه سطوح بالای مواد کنسانتره‌ای رایج‌تر شده است. این آزمایش با هدف تعیین اثر نسبت‌های مختلف علوفه به کنسانتره جیره بر عملکرد رشد، مصرف و بازده خوراک و ترکیب بافت لاشه بره‌های نر پرواری شال در مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور انجام شد.
مواد و روش‌ها: تعداد 80 رأس بره‌ی نر 5-4 ماهه نژاد شال با میانگین وزن زنده9/3 ±5/33 کیلوگرم در قالب یک طرح آزمایشی کاملاً تصادفی شامل چهار تیمار، چهار تکرار برای هر تیمار و پنج مشاهده در هر تکرار مورد استفاده قرار گرفت. چهار جیره‌ با نسبت‌های 30:70، 50:50، 70:30 و 90:10 علوفه به کنسانتره به ترتیب با 23/2، 43/2، 58/2 و 71/2 مگاکالری در کیلوگرم انرژی قابل متابولیسم و 143، 152، 161 و 170 گرم در کیلوگرم ماده خشک، پروتئین خام به طور تصادفی به چهار گروه بره اختصاص داده شد. جیره‌ها به شکل حبه‌شده تهیه گردید و روزانه سه نوبت در ساعات 8، 14 و 20 تا حد اشتها در اختیار بره‌ها قرار داده شد. بره‌ها در انتهای آزمایش بعد از 16 ساعت پرهیز غذایی، توزین شده و از هر تکرار یک بره کشتار شد. پس از کشتار و پوست کنی، اندام‌های بدن مثل پوست، کله و پاها از بدن جدا شده و توزین گردید. اندام‌های داخلی لاشه‌ها و اعضاء دستگاه گوارش جدا شده و توزین گردید. لاشه پس از توزین، به مدت 24 ساعت در سردخانه با دمای 4 درجه‌ی سانتیگراد نگهداری شده و سپس به دو نیم لاشه تقسیم گردید. نیم لاشه راست به شش قطعه اصلی گردن، سردست، قلوه‌گاه، راسته، ران و دنبه تفکیک شد و به جز دنبه، سایر قطعات مورد تفکیک بافتی قرار گرفته و بافتهای چربی بین عضلانی، چربی داخل عضلانی، گوشت لخم و استخوان آنها جدا شده و توزین گردید.
یافته‌ها: براساس نتایج به دست آمده با افزایش سطوح کنسانتره در جیره، ماده خشک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک به صورت خطی کاهش یافت (01/0P<). افزایش وزن روزانه با افزایش سطوح کنسانتره تا تیمار سوم افزایش و پس از آن کاهش خطی نشان داد (01/0P<). وزن کشتار، لاشه گرم و سرد، وزن زنده بدن خالی، گوشت لخم، استخوان، چربی زیرجلدی، چربی بین عضلات، مجموع چربی لاشه، نسبت گوشت لخم به چربی، ضخامت چربی پشت، سطح مقطع عضله راسته، قطعات گردن، سردست، سرسینه، راسته و ران تحت تأثیر جیره‌های آزمایشی قرار نگرفت اما افزایش سطوح کنسانتره سبب کاهش خطی محتویات دستگاه گوارش و افزایش خطی درصد لاشه بره‌های پرواری شد (01/0P<).
نتیجه‌گیری: این مطالعه مشخص نمود افزودن کنسانتره به جیره بره‌های نر پرواری شال تا 700 گرم در کیلوگرم ماده خشک، سبب بهبود ضریب تبدیل خوراک، عملکرد رشد و درصد لاشه، بدون اثر منفی بر نسبت گوشت لخم به چربی لاشه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of dietary concentrate levels on growth performance, feed intake and carcass characteristics of fattening Chall male lambs

1. Alhadrami, G.A., Nigm, A.A., and Kholif, A.M. 1997. Effect of roughage to concentrate ratio on performance and carcass characteristics of local lambs in the United Arab Emirates. Gulf Journal of Scientific Research. 15: 137-138.
2. Batajoo, K.K., and Shaver, R.D. 1994. Impact of non-fiber carbohydrate on intake, digestion and milk production by dairy cows. Journal of Dairy Science. 77: 1580-1588.
3. Beyzaie, B., Sari, D., Bojarpour, D., Chaji, D., and Islamic, D. 1392. The effect of substitution of starch with soluble fiber on nutrient digestibility and carcass characteristics of the sheep fed high concentrate diets with low gas production. Journal Research in ruminants. 4: 47-64 (translated in Persian).
4. Bengochea, W.L., Lardy, G.P., Bauer, M.L., and Navarro, S.A. 2005. Effect of grain processing degree on intake digestion ruminal fermentation and performance characteristics of steers fed medium concentric growing diets. Journal of Animal Science, 83:2815-2825.
5. Bowman, J.G.P., and Asplund, J.M. 1988. Evaluation of mixed Lucerne Caucasian bluestem hay diets fed to sheep. Animal Feed Science and Technology. 20: 19-31.
6. Dehghan-banadaki, M., Corbett, R., and Oba, M. 2007. Effects of barley grain processing on productivity of cattle. Animal Feed Science and Technology. 137: 1-24.
7. Faatehi, F., Yazdi, K.F., Dehghanbanadaki, D., and Babak Moradi, S. 1388. The effect of different ratios of barley grain growth and carcass characteristics of Holstein calves Heifer. Research Journal of Animal Science. 19: 123-112 (In Persian).
8. Farzad, A.R. 1375. Effect of live weight, carcass quality of feedlot male baluchi Breeds, Proceedings of the First Seminar of sheep and goats. Livestock research institute. 35: 123-145 (translated in Persian).
9. Jabbar, M.A., and Anjum, M.I. 2008. Effect of diets with different forage to concentrate ratio for fattening of lohi lambs. Pakistan Veterinary Journal. 28: 150-152.
10. Karkoodi, K., and Khalajzadeh, S. 2014. Effect of grinding or dry-rolling of wheat grain on performance, some blood and rumen parameters on Holstein calves. Journal of Farm Animal Nutrition and Physiology. 1: 31-39.
11. Mahgoub, O., Lu, C.D., and Early, I.R.J. 2000. Effects of dietary energy density on feed intake, body weight gain and carcass chemical composition of Omani growing lambs. Small Ruminant Research. 37: 35-42.
12. Owens, F.N., and Zinn, R.A. 2005. Influence of processing on site and extent of digestion corn grab for cattle. Journal of Animal Science. 33: 78-85.
13. Rapetti, L., and Bava, L. 2004. Effect of grinding of maize and level of starch on digestibility and lactation performance of Saanen goats. South African Journal of Animal Science. 34: 85-88.
14. Sadeghi, M.E., Kamalzadeh, AS.A. And Kabiri Monfared, AS. 2005. The effect of different levels of barley, wheat straw and duration of fattening of indigenous lamb carcass characteristics of Bushehr. Proceedings of the Second Seminar goats and sheep country. 725-72 (In Persian).
15. Sulieman, A.S., Galbraith, H., and Topps, J.H. 1986. Growth Performance and body composition of early weaned wither lambs treated with trenbolone acetate combined with oestradiol-17 B. Journal of Animal Production. 43: 109-114.
16. Theurea, C.B., Huber, J.T., Delgado Elorduy, A., and Wanderly, R. 1999. Summary of steam flacking corn of sorghum grain for lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 82: 1950-1959.
17. Yahaghi, M., Liang, J.B., Balcells, J., Valizadeh, R., Alimon, A.R., and Ho, Y.W. 2012. Effect of replacing barley with corn or sorghum grain on rumen fermentation characteristics and performance of Iranian Baluchi lamb fed high concentrate rations. Journal of Animal Production Science. 52: 263-268.