دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-212 
استفاده از کنجاله گوار به‌جای کنجاله‌ دانه‌های روغنی معمول در تغذیه بره‌های نر پرواری نژاد زل مازندران

صفحه 51-66

مجید مهدوی کلاته نو؛ نور محمد تربتی نژاد؛ سعید زره داران؛ فرید مسلمی پور؛ رحمت سمیعی


بررسی تنوع ژنتیکی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از اطلاعات شجره ای

صفحه 151-164

محسن دادار؛ محمد علی ادریس؛ سعید انصاری مهیاری؛ محمد رکوعی