اثر جیره‌های دارای پودر سیر بر تجزیه‌پذیری و هضم شکمبه‌ای و روده‌ای مواد الیافی و پروتئینی در گوسفند عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی را مین خوزستان

2 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

این آزمایش با هدف تعیین اثر استفاده از پودر سیر در جیره گوسفند بر گوارش پذیری شکمبه¬ای-روده¬ای گوسفند انجام پذیرفت. در مرحله اول بهترین سطح سیر برای جیره گوسفندان با روش تولید گاز تعیین گردید. در مرحله دوم با تغذیه گوسفندان با این سطح مطلوب، اثر سیر بر هضم شکمبه¬ای-روده¬¬ای کنجاله سویا و هضم و تجزیه شکمبه¬ای یونجه مورد مطالعه قرار گرفت. در این مرحله دامهای مورد استفاده با جیره شاهد و جیره مکمل شده با بهترین سطح سیر (2 درصد ماده خشک جیره) به مدت 35 روز تغذیه شدند. نتایج نشان دادند که تولید گاز، بازده تولید توده زنده میکروبی (05/0P) در جیره حاوی 2 درصد پودر سیر بیشترین مقدار بود، لذا سطح 2 درصد به عنوان بهترین سطح پودر سیر در آزمایش حاضر انتخاب گردید. در آزمایش دامی، افزودن پودر سیر تاثیری بر توان تولید گاز علوفه یونجه و کنجاله سویا نداشت (05/0P>)، اما باعث افزایش معنی دار نرخ تولید گاز آنها شد (05/0P). در کل استفاده از پودر سیر تاثیر منفی بر فراسنجه¬های تولید گاز، بازده سنتز توده زنده میکروبی، تجزیه‌پذیری شکمبه¬ای علوفه یونجه و کنجاله سویا و هضم روده¬ای کنجاله سویا نداشت و حتی از نظر عددی باعث بهبود آنها نیز شد (05/0P>).

کلیدواژه‌ها

موضوعات