ارزیابی ژنتیکی پارامترهای منحنی شیردهی برآورد شده توسط تابع ویلمینک در گاوهای هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی،واحد کاشمر،گروه علوم دامی،کاشمر، ایران

2 - دانشگاه آزاد اسلامی،واحد مشهد،گروه علوم دامی، مشهد، ایران

چکیده

به منظور ارزیابی ژنتیکی پارامترهای منحنی شیردهی از 16752 رکورد روز آزمون مربوط به 3068 گاو برای زایش اول که از یک گله هلشتاین طی سال های 1375تا 1390 از سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی ، جمع آوری شده بود استفاده گردید. برآورد پارامتر های منحنی شیر دهی با استفاده از تابع نمایی ویلمینک و رویه غیر خطی نرم افزار (SAS) برآورد گردید. تجزیه ژنتیکی نیز با کمک رویه های تک صفتی و دو صفتی نرم افزارWombat محاسبه گردید. محدوده وراثت پذیری های بدست آمده برای پارامتر های منحنی شیردهی از 05/0 (شیب کاهشی منحنی شیر دهی) تا 20/0 (شیر معادل بلوغ) متغیر بود. مقادیر وراثت پذیری برای شیب افزایشی منحنی شیردهی، اوج تولید شیر، میزان تولید اولیه و زمان رسیدن به اوج تولید به ترتیب 06/0 ، 1/0 ، 13/0 و06/0 برآورد گردید. وراثت پذیری های برآورد شده اکثرا دارای مقادیر پایینی بودند و این بیانگر آن است که پارامتر های منحنی شیردهی به میزان زیادی تحت تاثیر عوامل محیطی قرار می¬گیرند. محدوده همبستگی های ژنتیکی بدست آمده بین پارامترهای منحنی شیردهی از 47/0- بین زمان رسیدن به اوج و شیب افزایشی تا 95 /0 بین اوج تولید شیر و میزان تولید اولیه، متغیر بود. همبستگی های ژنتیکی بدست آمده نشان داد که زمان اوج تولید همبستگی بالایی با شیر معادل بلوغ و میزان تولید اولیه داشت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که انتخاب بر اساس میزان تولید اولیه و اوج تولید شیر، می تواند تولید شیر معادل بلوغ را در گاوهای هلشتاین افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات