اثر روغن کانولا و اسانس پونه کوهی بر عملکرد، فراسنجه های خونی و خصوصیات شیمیایی لاشه بره‌های پرواری دالاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- ریاست دانشکده علوم دامی و شیلات

2 دانشجوی دکترا گروه علوم دامی پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

چکیده
این آزمایش به منظور تعیین اثر روغن کانولا و اسانس پونه کوهی بر عملکرد، اجزای لاشه، فراسنجه های خونی و خصوصیات شیمیایی لاشه بره‌های دالاق انجام شد. 16 رأس بره نر نژاد دالاق با میانگین وزن اولیه 2±25 کیلوگرم در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار به مدت 80 روز پروار شدند. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از 1- تیمار شاهد (فاقد اسانس پونه کوهی و روغن کانولا)، 2- 2 درصد روغن کانولا، 3 – ترکیب 2 درصد روغن کانولا و 2/0 درصد اسانس پونه کوهی 4- 2/0 درصد اسانس پونه کوهی. گوسفندانی که از جیره حاوی روغن کانولا و اسانس پونه کوهی تغذیه کردند دارای بیشترین وزن لاشه پر، لاشه گرم و ران بودند (05/0>p). گوسفندان پروار شده با تیمارهای حاوی اسانس پونه کوهی و تیمار شاهد به ترتیب دارای کمترین و بیشترین مقدار چربی در محوطه بطنی و وزن نیم دنبه بودند (05/0>P). غلظت های گلوکز، کلسترول کل، تری گلیسرید، لیپوپروتئین¬های با چگالی بالا (HDL) و لیپوپروتئین¬های با چگالی پایین (LDL) به طور معنی داری تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفتند(05/0>P). مقدار آلبومین، کل پروتئین و نیتروژن اوره ای تحت تاثیر تیمار های آزمایشی قرار نگرفتند (05/0واژه های کلیدی: روغن کانولا، اسانس پونه کوهی، فراسنجه های خونی، خصوصیات لاشه، بره دالاق

کلیدواژه‌ها

موضوعات