مطالعه اثر تغذیه کنجاله سویای فرآوری شده با تانن استخراج شده از پوسته پسته بر عملکرد پروار و خصوصیات لاشه گوساله های نر هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 گروه علوم دامی - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه تهران

3 گروه علوم دامی- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش به منظور مطالعه تاثیر تغذیه کنجاله سویای فرآوری شده با سطوح مختلف تانن استخراج شده از پوسته پسته بر عملکرد پروار و خصوصیات لاشه گوساله های نر هلشتاین انجام شد. جهت انجام این تحقیق، 28 راس گوساله نر هلشتاین با میانگین وزنی 63 ± 256 کیلوگرم و میانگین سنی 7 ماه، به جیره آزمایشی اختصاص داده شد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 7 تکرار به مدت 94 روز انجام شد. اقلام جیره¬ پایه برای تیمارهای آزمایشی یکسان بود، بجز کنجاله سویا که در سطوح صفر، 5، 10 و 15 درصد (فرآوری شده با تانن استخراج شده از پوسته پسته) جداگانه به جیره¬ی پایه افزوده ¬شد.در پایان آزمایش گوساله¬ها کشتار شدند و خصوصیات لاشه آنها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده تفاوت معنی داری بین جیره¬ها از لحاظ ماده خشک مصرفی مشاهده نشد. تفاوت معنی¬داری بین ضریب تبدیل غذایی و افزایش وزن روزانه گوساله¬های تغذیه شده با جیره¬های مختلف مشاهده شد (05/0>P) بطوری که ضریب تبدیل غذایی در تیمار چهار(سطح 15 درصد تانن پوسته پسته در فرآوری کنجاله سویا) بطور معنی داری (05/0>P) بهتر از تیمار شاهد بود. تفاوت معنی داری بین خصوصیات لاشه در گوساله¬های تغذیه شده با جیره¬های مختلف مشاهده نشد. نتایج این پژوهش نشان داد که فرآوری کنجاله سویا با تانن استخراج شده از پوسته پسته، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراکی را در گوساله ها بهبود داد ولی تاثیری بر خصوصیات لاشه گوساله ها نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات