دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تیر 1392، صفحه 1-128