اثر چین بر عملکرد تولید، ترکیب شیمیایی و گوارش‌پذیری آزمایشگاهی برگ و ساقه یونجه همدانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

این آزمایش جهت بررسی عملکرد تولید، ترکیب شیمیایی، مواد معدنی و فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای برگ و ساقه یونجه همدانی در سه چین متفاوت (برداشت شده در اوایل گلدهی) در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های تولید گاز ساقه و برگ به صورت جداگانه با روش‌های استاندارد اندازه گیری شد. کمترین غلظت پروتئین خام برگ و ساقه در چین دوم، و بیشترین غلظت آن در چین سوم مشاهده شد (05/0p<). همچنین بیشترین غلظت دیواره سلولی نامحلول در شوینده خنثی (دیواره سلولی) ساقه در چین دوم بود، اگرچه بیشترین غلظت آن در برگ یونجه چین سوم مشاهده شد (05/0p<). با افزایش در تعداد چین غلظت آهن، مس و منگنز در ساقه کاهش یافت (05/0p<). در چین دوم ساقه دارای بیشتزین مقدار فسفر بود در حالی که روی بیشترین مقدار را در چین اول تشکیل می‌داد. در برگ‌ها با افزایش تعداد چین غلظت آهن کاهش پیدا کرد، اما در سایر مواد معدنی نوسانات زیادی مشاهده شد. کمترین مقدار گوارش‌پذیری ماده آلی ساقه در چین دوم، و در برگ بیشترین مقدار در چین سوم مشاهده شد (05/0p<). بیشترین مقدار گوارش‌پذیری دیواره سلولی و انرژی قابل متابولیسم برگ، در چین سوم مشاهده شد، در مقابل بیشترین مقدار توده میکروبی و پارتیشنینگ فاکتور مربوط به چین دوم بود. به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد که یونجه مورد آزمایش به ترتیب کیفیت چین اول< چین سوم< چین دوم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات