بررسی اثر متقابل بین ژنوتیپ و سطح تولید در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رکوردهای روز آزمون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده

در این تحقیق، رکوردهای تولید شیر و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین ایران جهت بررسی اثر متقابل بین ژنوتیپ و سطح تولید با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی چند صفتی، مورد استفاده قرار گرفت. رکوردهای شکم اول مربوط به گاوهای زایش کرده بین سال¬های 1380 تا 1389 از بانک اطلاعاتی مرکز اصلاح دام کشور استخراج گردید. گله- سال¬های زایش از نظر میانگین تولید شیر و درصد چربی شیر به سه سطح کم¬تولید، متوسط¬¬تولید و پرتولید تقسیم شد. برای تولید شیر، 827295 رکورد از 98136 رأس گاو در 2146 گله- سال زایش و برای درصد چربی شیر، 713053 رکورد از 87928 رأس در 2395 گله- سال زایش در فایل داده باقی ماند. مؤلفه¬های (کو)واریانس صفات تولیدی با روش حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) برآورد شد. در رابطه با تولید شیر، همبستگی رتبه¬ای ارزش¬های اصلاحی برآورد شده 305 روز تولید بین دو گروه کم¬تولید و متوسط¬تولید برابر با 77/0 و بین کم¬تولیدها با پرتولیدها برابر با 78/0 و برای چربی شیر بین تمامی سطوح تولیدی، بالاتر از 90/0 به دست آمد. همبستگی ژنتیکی بین سطوح کم¬تولید و پرتولید و نیز بین سطوح کم¬تولید و متوسط¬تولید شیر در اوایل و اواخر دوره شیردهی کمتر از 8/0 برآورد شد؛ اما همبستگی بین سطوح متوسط¬تولید و پرتولید برای مقدار شیر و همچنین همبستگی بین تمامی سطوح تولیدی درصد چربی بالا بود. همبستگی¬های رتبه¬ای و ژنتیکی پایین¬تر از 8/0، بر وجود اثر متقابل قابل توجه بین ژنوتیپ و محیط با تغییر رتبه گاوهای نر در سطوح مختلف تولید دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of interaction between genotype and production level in Iranian Holstein dairy cattle using test day records