برآورد اجزاء (کو)واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی صفات رشد در بره های لری‌بختیاری با استفاده از روش نمونه گیری گیبس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رامین خوزستان

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 دانشیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

4 عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

هدف از انجام این مطالعه برآورد اجزاء (کو)واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی و محیطی صفات وزن بدن در سنین مختلف، در گوسفندان لری¬بختیاری، با استفاده از روش آماری بیزی بود. برای انجام این پژوهش از اطلاعات شجره و اوزان تولد، یک‌ماهگی، شیرگیری، شش‌ماهگی‌، نه‌ماهگی و یک‌سالگی 7697 رأس بره حاصل از 291 رأس قوچ و 2097 رأس میش استفاده شد. اطلاعات طی سال‌های 1368 تا 1390 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری‌بختیاری (شولی)، واقع در شهرستان شهرکرد، جمع‌آوری شده بودند. نرم‌افزار آماری SAS برای تعیین عوامل محیطی مؤثر بر این صفات و نرم‌افزارMTGSAM از طریق نمونه‌گیری گیبس، برای برآورد پارامترهای ژنتیکی، مورد استفاده قرار گرفت. عوامل محیطی سال تولد، جنس بره، تیپ تولد و سن مادر هنگام زایش بر کلیه صفات مزبور معنی‌دار بوده و به عنوان اثرات ثابت در مدل قرار گرفتند. سن دام هنگام وزن‌کشی به عنوان متغیر کمکی وارد مدل شد. وراثت‌پذیری مستقیم وزن تولد، یک‌ماهگی، شیرگیری، شش‌ماهگی، نه‌ماهگی و یک¬سالگی با مناسب‌ترین مدل برازش شده به ترتیب برابر03/0± 33/0،02/0± 11/0،02/0± 15/0، 02/0± 23/0،03/0± 29/0 و03/0± 38/0 برآورد گردید. نمونه‌گیری گیبس در آنالیز آماری بیزی توانست برآوردهای مورد انتظار، برای پارامترها را در محدوده معقول ارائه نماید. نتایج حاصل نشان داد که صفات رشد در سنین اولیه، بیشتر تحت تأثیر عوامل ژنتیکی مادری قرار دارند و با افزایش سن به‌علت کاهش وابستگی بره به مادر، از اهمیت این اثر کاسته شده است. وراثت‌پذیری پایین تا متوسط به دست آمده برای صفات نشان می‌دهد که نتیجه انتخاب برای این صفات، سبب بهبود ژنتیکی کم تا متوسط می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of (Co) variance components and genetic parameters for growth traits in Lori-Bakhtiari lambs using a Bayesian approach via Gibbs sampling