بررسی سطوح مختلف جی بایند (نوعی بنتونیت سدیم فعال شده) بر فعالیت باکتریایی و پروتوزوآیی شکمبه گوسفندان عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل

2 استادیار

3 مدیر گروه

چکیده

آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 12 رٲس گوسفند عربی که با جیره‌های حاوی 2 و 4 درصد جی‏بایند در سطح نگهداری تغذیه شدند. تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه (شاهد)جیره پایه با 2 درصد جی بایند و جیره پایه با 4 درصد جی بایند بودند. مایع شکمبه حدود 3 ساعت بعد از خوراک دهی صبح از دام‏ها گرفته شد. پس از رنگ آمیزی با محلول لوگول، برلیانت گرین و متیلن بلو، شمارش و مورفولوژی پروتوزوآها زیر لام هماسیتومتر انجام گردید. همچنین با استفاده از محیط کشت اختصاصی باکتری‏های شکمبه هضم‏پذیری نمونه‏های کاه در زمان‏های 24، 48 و 96 ساعت انکوباسیون تعیین گردید. نتایج نشان داد که تعداد پروتوزوآها به طور معنی‏داری در تیمارحاوی جی بایند کمتر بود(به ترتیب 4- 10 * 25/7 و 4- 10 * 87/2 در میلی‏لیتر برای تیمارهای حاوی 2 و 4 درصد جی بایند) (05/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات