دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-176 
تاثیر وراثت پذیری و تعداد جایگاه صفات کمی بر میزان صحت برآورد ارزش اصلاحی ژنومی

صفحه 111-124

ندا محمدی چماچار؛ سید حسن حافظیان؛ محمود هنرور؛ ایوب فرهادی


تحلیل فنوتیپی باروری در گله های گاو شیری هلشتاین ایران

صفحه 149-162

ریحانه گرجی؛ غلامرضا قربانی؛ حمیدرضا رحمانی؛ علی صادقی سفیدمزگی