پاسخ گاوهای هلشتاین چندبار زایش کرده در دوره انتقال به سطح کربوهیدرات غیر الیافی در جیره هایی با انرژی پایین روی تولید و ترکیب شیر و متابولیت‌ها و هورمون‌های پلاسما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه زنجان

2 استاد دانشگاه زنجان

چکیده

چکیده
این پژوهش در واحد دامداری شرکت تلیسه نمونه در اوایل مرداد تا اوایل مهر 1392با واحدهای آزمایشی، 60 راس گاو هلشتاین آبستن نزدیک به زایش انجام شد. جیره‌های آزمایشی در پیش از زایش حاوی دو منبع کربوهیدرات با تخمیر پذیری متفاوت در شکمبه بودند. جیره 1 حاوی دانه جو آسیاب شده به عنوان منبع کربوهیدرات با تخمیرپذیری تند در شکمبه و جیره 2 حاوی دانه ذرت آسیاب شده به عنوان منبع کربوهیدرات با تخمیرپذیری کند در شکمبه بود. پس از زایش همه‌ گاوها به مدت 28 روز با دو جیره متفاوت با سطوح بالا و پایین کربوهیدرات های قابل تخمیر تغذیه شدند. تولید شیر روزانه و ترکیب شیر هفتگی تا 4 هفته اندازه گیری شد. همچنین خون گیری از تمام دام ها در سه نوبت، ابتدای شروع طرح، روز زایش و 21روز بعد از زایش انجام گرفت. اثر جیره های آزمایشی پیش و پس از زایش و اثر متقابل آنها تجزیه آماری شد. اثرمتقابل بین جیره های پس از زایش در درصد چربی شیر معنی داری بود. غلظت توتال پروتئین در پیش از زایش تفاوت معنی داری داشت. همچنین در پس از زایش نیز غلظت آلانین ترانس آمیناز پلاسمایی و نیز غلظت بتا هیدروکسی بوتیرات و آلانین ترانس آمیناز پلاسمایی تفاوت معنی داری نشان دادند. تاثیر کربوهیدرات های قابل تخمیر پس از زایش بستگی به منبع کربوهیدرات پیش از زایش داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات