ارزیابی ژنتیکی صفت وزن کرک در بز کرکی خراسان جنوبی با استفاده از آمار بیزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رامین خوزستان

2 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی برخی اثرات محیطی (جنس،‌سال و فصل زایش، نوع زایش و سن مادر) مؤثر بر تولید کرک، تخمین پارامترها و روند ژنتیکی و فنوتیپی این صفت در بز کرکی خراسان جنوبی می‌باشد. در این مطالعه برای تخمین پارامترهای ژنتیکی و محیطی از رکورد 1455 بزغاله با 127 پدر و 562 مادر که بین سال‌های 1376 تا 1392جمع‌آوری گردیده، مورد استفاده قرار گرفت. آنالیز با استفاده از برنامه ام تی جی سم اجرا شد.نتایج این مطالعه نشان داد که اثر سال زایش و جنس در سطح 5 درصد و بقیه اثرات که شامل فصل زایش، نوع زایش و سن مادر می‌شوند، در سطح 1 درصد معنی‌دار بودند.در این مطالعه به جهتبررسی اثرات ژنتیکی مادری و محیطی دائمی مادری شش مدل حیوانی مختلف برای صفت وزن کرک برازش شد. مدل 3 با استفاده از معیار آکایک، مناسب‌ترین مدل حیوانی برای این صفت بود که حاوی اثرات ژنتیک افزایشی مستقیم و اثرات محیطی دایمی مادری بود. وراثت پذیری مستقیم و مادری برای وزن کرک در اولین کرک چینی به ترتیب 49/0 و 09/0 تخمین زده شد.نتایج بدست آمده نشان داد که صفت وزن کرک، تحت تأثیر اثرات ژنتیکی مادری قرار دارد. روندهای فنوتیپی و ژنتیکی برای این صفت نزدیک به صفر و بی‌معنی برآورد شد. لذا به نظر می‌رسد، باید با توسعه شاخص انتخاب و رفع موانع محیطی، گام مهمی در پیشرفت ژنتیکی و افزایش سود-آوری در این توده بز کرکیبرداشت.هدف از این مطالعه بررسی برخی اثرات محیطی (جنس،‌سال و فصل زایش، نوع زایش و سن مادر) مؤثر بر تولید کرک، تخمین پارامترها و روند ژنتیکی و فنوتیپی این صفت در بز کرکی خراسان جنوبی می‌باشد. در این مطالعه برای تخمین پارامترهای ژنتیکی و محیطی از رکورد 1455 بزغاله با 127 پدر و 562 مادر که بین سال‌های 1376 تا 1392جمع‌آوری گردیده، مورد استفاده قرار گرفت. آنالیز با استفاده از برنامه ام تی جی سم اجرا شد.نتایج این مطالعه نشان داد که اثر سال زایش و جنس در سطح 5 درصد و بقیه اثرات که شامل فصل زایش، نوع زایش و سن مادر می‌شوند، در سطح 1 درصد معنی‌دار بودند.در این مطالعه به جهتبررسی اثرات ژنتیکی مادری و محیطی دائمی مادری شش مدل حیوانی مختلف برای صفت وزن کرک برازش شد. مدل 3 با استفاده از معیار آکایک، مناسب‌ترین مدل حیوانی برای این صفت بود که حاوی اثرات ژنتیک افزایشی مستقیم و اثرات محیطی دایمی مادری بود. وراثت پذیری مستقیم و مادری برای وزن کرک در اولین کرک چینی به ترتیب 49/0 و 09/0 تخمین زده شد.نتایج بدست آمده نشان داد که صفت وزن کرک، تحت تأثیر اثرات ژنتیکی مادری قرار دارد. روندهای فنوتیپی و ژنتیکی برای این صفت نزدیک به صفر و بی‌معنی برآورد شد. لذا به نظر می‌رسد، باید با توسعه شاخص انتخاب و رفع موانع محیطی، گام مهمی در پیشرفت ژنتیکی و افزایش سود-آوری در این توده بز کرکیبرداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات