اثرات شیر حاوی تخم‌مرغ و بیوتین بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، فریتین، IgG و قابلیت هضم گوساله‌های هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

3 دانشگاه گنبد

چکیده

به منظور تعیین ارزش غذایی تخم‌مرغ و امکان استفاده از ضایعات تخم‌مرغ و پودر تخم‌مرغ، بعنوان یک منبع پروتئینی جدید در گوساله‌های شیرخوار، آزمایشی با 20 راس گوساله نر و ماده هلشتاین انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1) شیر فاقد تخم‌مرغ (شاهد)، 2) شیر حاوی 5/7 درصد تخم‌مرغ خام 3) شیر حاوی 5/7 درصد تخم‌مرغ خام به همراه بیوتین (یک میلی‌گرم در کیلوگرم) و 4) شیر حاوی 5/7 درصد پودرتخم‌مرغ کامل، که به مدت 57 روز تغدیه شدند، داده‌های حاصل از آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که بین تیمارها از لحاظ وزن نهایی، افزایش وزن روزانه، ماده خشک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. قابلیت هضم ماده خشک مصرفی در گروه شاهد و تیمار شیر حاوی 5/7 درصد تخم‌مرغ خام همراه با بیوتین بطور معنی‌داری بیشتر بود. غلظت کلسترول، تری‌گلیسرید، HDL-C،LDL-C وVLDL- C خون (میلی‌گرم در دسی‌لیتر) اختلاف معنی‌داری با تیمار شاهد نداشت. اما غلظت فریتین خون در تیمار شیر حاوی 5/7 درصد پودر تخم‌مرغ نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود که این اختلاف معنی‌دار بود. همچنین در دو دوره مختلف خونگیری بین تیمارها اختلاف معنی‌داری از نظر IgG و پروتئین کل خون گوساله دیده نشد. نتایج این پژوهش نشان داد که می‌توان از تخم‌مرغ تا سطح 5/7 درصد در تغذیه گوساله‌های شیرخوار استفاده کرد بدون اینکه اثر منفی بر عملکرد و فاکتورهای خون گوساله‌های شیرخوار داشته باشد، از طرفی استفاده از پودر تخم‌مرغ سبب افزایش فریتین خون نیز شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات