تأثیر سن هنگام اولین زایش بر صفات فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی گاوهای شیری هلشتاین در اقلیم نیمه خشک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر سن هنگام اولین زایش بر صفات فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی گاوهای هلشتاین اقلیم نیمه خشک بیابانی ایران انجام شد. داده ها متعلق به دوره اول شیردهی 57870 رأس گاو شیری هلشتاین، که طی سال های 1374 تا 1388 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده بود . آنالیز داده با استفاده از رویه مدل های مختلط انجام شد. برآورد مؤلفه های واریانس و ارزش های اصلاحی با روش حداکثر درستنمائی محدود شده بر اساس مدل دام تک صفتی با استفاده از نرم افزار ژنتیکی DMU صورت گرفت. بر اساس سن اولین هنگام زایش بیشتر از 26 ماه داده ها به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول کمتر از 26 ماه زایش و گروه دوم بیشتر از 26 ماه زایش داشتند. میانگین سن هنگام اولین زایش برای کل جمعیت (5/2±)26 ماه، برای گروه اول (1±)5/24 ماه و برای گروه دوم (5/2±)5/28 ماه بود. میانگین فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی به ترتیب 375، 67 روز برای گروه اول و 380 و 5/69 روز برای گروه دوم بود. مقدار وراثت پذیری این صفات به ترتیب 04/0، 02/0 برای گروه اول و 03/0 و 00/0 برای گروه دوم بود. نتایج این تحقیق نشان داد که گاوهای شیری اقلیم نیمه خشک ایران که سن اولین زایش کمتری دارند صفات فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی پائین تری در دوره اول شیردهی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات