نویسنده = جواد بیات ;کوهسار
تأثیرافزودنی باکتریایی و اسید استیک برترکیبات شیمیایی، فراسنجه های تخمیر و قابلیت هضم سیلاژ تفاله گوجه فرنگی و کدو آجیلی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 17-34

10.22069/ejrr.2023.21426.1902

اسماعیل گنجی جامه شوران؛ جواد بیات ;کوهسار؛ ندا فرزین؛ ابوالقاسم سراج؛ سونا آخوندنژاد