بررسی ارزش تغذیه‌ای بقایای ماش (Vigna radiate) عمل‌آوری شده با پرتو الکترون، پراکسید هیدروژن و اسید هیدروبرومیک با استفاده از فن تولید گاز و روش کشت بسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر تیمارهای پرتو الکترون (١٥٠ و ٢٠٠ کیلوگری)، پراکسید هیدروژن (١٣٢ میلی‌لیتر در کیلوگرم)، اسید هیدروبرومیک (٦٠ میلی‌لیتر در کیلوگرم) و ترکیب آن‌ها بر فراسنجه‌های تولید گاز و قابلیت هضم برون‌تنی بقایای ماش انجام گرفت. عمل‌آوری پتانسیل تولید گاز را افزایش داد (05/0˂P). بیش‌ترین مقدار این صفت در تیمارهای اسید هیدروبرومیک، پرتو الکترون (150 و 200 کیلوگری)و استفاده توام از آن‌ها به‌دست آمد. به‌جز پراکسید هیدروژن+ پرتو الکترون (150 و 200 کیلوگری) (05/0P). قابلیت هضم برون‌تنی ماده خشک و ماده آلی بقایای ماش تحت تأثیر پرتو الکترون، ترکیبات شیمیایی (پراکسید هیدروژن و اسید هیدروبرومیک) و استفاده توأم از آن‌ها افزایش یافت (05/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات