تاثیر افزودنی پروبیوتیکی و محرک رشد شکمبه ای بر عملکرد رشد، متابولیتهای خونی و فراسنجه های تخمیری شکمبه ای گوساله های شیرخوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، ایران

2 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

3 دانشجوی دکتری ، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

سابقه و هدف: آنتی‌بیوتیک‌ها از گذشته به‌طور گسترده‌ای برای تحریک رشد و جلوگیری از بیماری در حیوان استفاده شده‌اند. اما نگرانی از مقاومت باکتریایی و بروز ناهنجاری‌های گوارشی، متخصصین تغذیه را به یافتن جایگزین‌هایی برای آن‌ها ترغیب کرده است. پروبیوتیک‌ها و محرک‌های رشد شکمبه‌ای از جمله آن‌ها می‌باشند. پروبیوتیک‌ها میکروارگانیسم‌های زنده‌ای هستند که مصرف آن‌ها توسط نشخوارکننده اثرات مفیدی بر رشد و تعادل جمعیت میکروبی شکمبه داشته و با بهبود ضریب تبدیل خوراک، افزایش عملکرد دام را به‌همراه خواهند داشت. گوساله‌ها در بدو تولد به‌دلیل نقص در سیستم ایمنی و عدم توسعه دستگاه گوارش با انواع مختلفی از وقایع تنش‌زا مواجه هستند. لذا تحریک توسعه شکمبه، تعادل جمعیت میکروبی و انتقال گوساله از حالت تک معده‌ای به نشخوارکنندگی ضرورت دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر افزودن مکمل پروبیوتیکی و یک محرک رشد شکمبه‌ای بر مصرف خوراک، وزن بدن، شاخصهای رشد اسکلتی و متابولیت‌های خونی گوساله‌های شیرخوار بود.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش از 24 راس گوساله ماده هلشتاین در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 6 تکرار استفاده شد. گوساله‌ها پس از تولد به یکی از 4 تیمار آزمایشی شامل: 1) شاهد (بدون افزودنی)، 2) گوسالههای دریافت کننده پروبیوتیک به‌شکل مایع و 3) گوساله‌های دریافت‌کننده محرک رشد شکمبه و 4) گوساله‌های دریافت کننده پروبیوتیک و محرک رشد شکمبه‌ای، اختصاص داده شدند. اندازه‌گیری ماده خشک مصرفی و ثبت نمره مدفوع به‌صورت روزانه و وزن‌کشی گوساله‌ها هر 15 روز یک‌بار انجام شد. نمونه‌گیری خون در سنین 21 و 45 روز‌گی، 3 ساعت پس از تغذیه صبح، انجام شد. مایع شکمبه 4 ساعت پس از تغذیه صبح در روزهای 21 و 45 آزمایش برای اندازه‌گیری pH و نیتروژن آمونیاکی جمع‌آوری شد. شاخص‌های رشد اسکلتی تا 90 روزگی و هر15 روز یک‌بار اندازه‌گیری شدند. داده‌های حاصل از این پژوهش مطابق طرح‌های کاملاً تصادفی و اندازه‌گیری‌های مکرر تجزیه شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد افزودن پروبیوتیک و محرک رشد شکمبه‌ای تاثیر معنی‌داری بر وزن بدن، تغیرات افزایش وزن بدن و نیز میانگین وزن بدن اختلاف نداشت (05/0P>). بین گوساله‌های شاهد و گوساله‌های تغذیه شده با مکمل پروبیوتیکی و محرک رشد شکمبه‌ای از نظر شاخص‌های رشد اسکلتی اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (05/0P>). نمره وضعیت مدفوع گوساله‌ها در گروه شاهد بالاتر از سایر تیمارها بود (05/0<‌‌‌P). غلظت نیتروژن آمونیاکی در روزهای 21 و 45 آزمایش در تیمارهای پروبیوتیک و محرک رشد شکمبه‌ای کمتر از شاهد بود (05/0<‌‌‌P). تیمارها تاثیر معنی‌داری‌ بر غلظت گلوکز، کلسترول، اوره و بتاهیدروکسی بوتیرات خون نداشتند (05/0P>). اما غلظت تری‌گلیسرید، پروتئین کل و آلبومین میان تیمارها متفاوت بود (05/0P<).
نتیجه‌گیری: به‌طور کلی، نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که استفاده از افزودنی پروبیوتیکی و محرک رشد شکمبه‌ای با توجه به شرایط موجود، بر صفات مورد مطالعه تاثیر قابل ملاحظه‌ای نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Blood metabolites, Dairy calves, Performance, Probiotic, Skeletal growth indices

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Azizi Nasab 1
  • Javad Bayat Kouhsar 2
  • Farzad Ghanbari 2
  • Reza Rahchamani 2
  • Gholamali Halakoo 3
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University
3 Head of livestock affairs
چکیده [English]

Background and objectives: Antibiotics have long been widely used to stimulate growth and prevent disease in animals. But, concerns about bacterial resistance and gastrointestinal malformations have prompted nutritionists to look for alternatives. Probiotics and ruminal growth promoter are among them. Probiotics are viable microorganisms that their use by ruminants has beneficial effects on the growth and microbial population balance of the rumen and will improve animal performance by improving feed conversion ratio. Calves are exposed to a variety of stressful events at birth due to defects in the immune system and underdevelopment of the digestive tract. Because of this, stimulation of rumen development, microbial population balance, and transfer of calves from the single gastric to the ruminant state are necessary. This study was conducted in order to investigate the effect of probiotic additive and ruminal growth promoter on feed intake, weight gain, skeletal growth indices, health, and blood metabolites of young dairy calves.
Materials and methods: in this study, twenty four Holstein female calves immediately after birth, were used in a completely randomized design (4 treatments and 6 replicates). Calves after birth were randomly assigned into one of four treatments as follow: 1) control (milk without any probiotic or ruminal growth promoter), 2) calves receiving probiotic additive, 3) calves receiving or ruminal growth promoter and 4) calves receiving probiotic additive + ruminal growth promoter. Measurement of dry matter intake and fecal scoring were done daily. Calves were weighed once every15 days. Blood smples were taken at 21 and 45 days of age, 3 hours after morning feeding. Ruminal fluid was collected 4 hours after morning feeding on days 21 and 45 to measure pH and ammoniacal nitrogen. Skeletal growth indices were measured every 15 days up to 90 days. The data obtained from this study were analyzed according to completely randomized design and repeated measurements.
Results: Results showed that probiotic and ruminal growth promoter supplementation had no significant effect on body weight, body weight gain changes and average body weight gain (P>0.05). There was no significant difference between control calves and those fed with probiotic and ruminal growth promoter in terms of skeletal growth indices (P>0.05). Fecal consistency score was higher in control than other treatments (P<0.05). Probiotic and ruminal growth promoter supplementation decreased ammoniacal nitrogen concentration on days of 21 and 45 (P<0.05). Treatments had no significant effect on blood concentration of glucose, cholesterol, urea and BHBA (P>0.05). However, concentration of triglyceride, total protein and albumin was different among the treatments (P<0.05).
Conclusions: Totally, The results of this study showed that Probiotic and ruminal growth promoter supplementation had no noticeable effect on the studied traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood metabolites
  • Dairy calves
  • Performance
  • Probiotic
  • Skeletal growth indices
1.Abe, F., Ishibashi, N., and Shimamura, S. 1995. Effect of administration of Bifidobacteria and lactic Acid bacteria to newborn calves and piglets. Journal of  Dairy Science. 78: 2838-2846.
2.Anderson, K.L., Nagaraja, T.G. and Morril, J.L. 1987. Ruminal metabolic development in calves weaned conventionally or early. Journal of Dairy Science. 70: 1000-1005.
3.Appleman, R.D., and Owen, F.G. 1975. Breeding, housing, and feeding management. Journal of Dairy Science. 58: 447-464.
4.Baldwin, V.I.R.L., McLeod, K.R., Klotz, J.L. and Heitmann, R.N. 2004. Rumen development, intestinal growth and hepatic metabolism in the pre and postweaning ruminant. Journal of Dairy Science. 87: 55-65.
5.Bayatkouhsar, J., Tahmasebi, A.M., Naserian, A.A., Naserian, R.R. and Valizadeh, R. 2013. Effects of supplementation of lactic acid bacteria on growth performance, blood metabolites and fecal coliform and lactobacilli of young dairy calves. Journal of Animal Feed Science and Technology. 186: 1–11.
6.Broderik, G.A. and Kang, J.H. 1980. Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro media. Journal of Dairy Science. 63: 64-75.
7.Cowles, K.E., White, R.A., Whitehouse, N.L, and Erickson, P.S. 2006. Growth characteristics of calves fed an intensified milk re- placer regimen with additional lactoferrin. Journal of Dairy Science. 89: 4835-4845.
8.Cruywagen, C.W., Jordaan, I. and Venter, L. 1996. Effect of Lactobacillus acidophilus supplementation of milk replacer on preweaning performance of calves. Journal of Dairy Science. 79: 483-486.
9.Diao, Q., Zhang, R. and Fu, Tang. 2109. Review of strategies to promote rumen development in calves. Animals. 9: 490-505.
10.Didarkhah, M., and Bashtini, M. 2018. Effects of probiotic and peribiotic supplementation in milk on performance and nutrition digestibility in Holstein calves. Research on Animal Production. 9: 70-78. (In Persian)
11.Didarkhah, M., and vatandoost, M. 2019. The effect of additive supplementation on blood metabolites, microbial population, ruminants and inactive transmission of immunoglobulins in Holstein calf. Iranian Journal of Animal Science Research. 2: 272-259. (In Persian)
12.Dinda, P.K. 1960. Some effects of chiortetracycline on the nutrition of the early weaned calf. Ph.D. Thesis. University of Aberdeen, Scotland.
13.Galvao, K.N., Santos, J.E., Coscioni, P.A., Villasenor, M., Sischo, W.M., and Berge, A.C.B. 2005. Effect of feeding live yeast products to calves with failure of passive transfer on performance and pattern of antibiotic resistance in fecal Escherichia coli. Reproduction Nutrition Development. 45: 427-440.
14.Godfrey, N.W. 1961.The functional development of the calf. II. Development of rumen functions in The calf. Journal of Agricultural Science. 57: 177-183.
15.Hadorn, U., Hammon, H., Bruckmaier, R.M., and Blum, J.W. 1997. Delaying colostrum intake by one day has important effects on metabolic traits and on gastrointestinal and metabolic hormones in neonatal calves. Journal of Nutrition. 127: 2011-2023.
16.Heitman, R.N., Dawes, D.J. and Sensenig, S.C. 1987. Hepatic ketogenesis and peripheral ketone body utilization in the ruminant. Journal of Nutrition. 117: 1174-1180.
17.Heydarian, M., Bayat Kouhsar, J., Mostafaloo, Y., Sadghi, B., and Moslemipour, F. 2016. The effect of different weaning strategies on growth performance, health, ruminal fermentation parameters, blood metabolites and economic efficiency of Holstein calves. Journal of Animal Production, 3: 461-475. (In Persian)
18.Hosseinabadi, M., Dehghan-Banadaky, M. and Zali, A. 2013. The effect of feeding of bacterial probiotic in milk or starter on growth performance, health, blood and rumen parameters of suckling calves. Research on Animal Production. 8: 57-69. (In Persian)
19.Kehoe, S.I., Dechow, C.D. and Heinrichs, A.J. 2007. Effects of weaning age and milk feeding frequency on dairy calf growth, health and rumen parameters. Livestock Science. 110: 267-272.
20.Khan, M.A., Weary, D.M, and von Keyserlingk, M.A.G. 2011. Hay intake improves performance and rumen development of calves fed higher quantities of milk. Journal of Dairy Science. 94: 3547-3553.
21.Khan, M.A., Lee, H.J., Lee, W.S., Kim, H.S., Ki, K.S. and Hur, T.Y. 2007. Structural growth, rumen development, and metabolic and immune responses of Holstein male calves fed milk through step-down and conventional methods. Journal of Dairy Science. 90: 3376–3387.
22.Krehbiel, C.R.; Rust, S.R.; Zhang, G. and Gilliland, S.E. 2003. Bacterial direct-fed microbials in ruminant diets: Performance response and mode of action. Journal of Animal Science. 81: 120–132.
23.Kumar, U.;Sareen, V.K. and Singh, S. 1994. Effect of saccharomyces cerevisiae yeast culture supplement on ruminal metabolism in buffalo calves given a high concentrate diet. Animal Production Science. 59: 209–215.
24.Larson, L.L., Owens, F.G., Albright, J.L., Appleman, R.D., Lamb, R.C. and Muller, L.D. 1977. Guidelines toward more uniformity in measuring and reporting calf experimental data. Journal of Dairy Science. 60: 989-991.
25.Lesmeister, K.E. and Heinrichs, A.J. 2004. Effects of corn processing on growth characteristics, rumen development, and rumen parameters in neonatal dairy calves. Journal of Dairy Science. 87: 3439-3450.
26 Mehrdad, N., Chashnidel, Y., Teimori Yansari, A. and Khorvash, M. 2017. Effects of two kinds of probiotics on performance, blood and ruminal parameters in Holstein male calves. Journal of Ruminant Nutrition. 5: 23-43. (In Persian)
27.Murdock, F.R. and Wallenius, R.W. 1980. Fiber sources for complete calf starter rations. Journal of Dairy Science, 63: 1869-1873.
28.Naserian, A.A., Farzane, N., Hassani, S., Bashtini, M. and Foroghi, A. 2006. Management of large dairy herds. Ferdowsi University o Mashhad. Pp:744 . (In Persian)
29.Naserian, A.A., Saremi, B., Bashtini, M. and Foroghi, A. 2005. Management, Nutrition and calf husbandry. Ferdowsi University o Mashhad. Pp: 408. (In Persian)
30.Preston, T.R. 1963. The nutrition of the early weaned calf. World Review of Nutrition and Dietetics. 4: 117-139.
31.Quigley, J.D., Caldwell, L.A., Sinks, G.D. and Heitmann, R.N. 1991. Changes in blood glucose, nonesterified fatty acids, and ketones in response to weaning and feed intake in young calves. Journal of Dairy Science. 74: 250-257.
32.Rada, V., Vlkova, E., Nevoral, J. and Trojanova, I. 2006. Comparison of bacterial flora and enzymatic activity in faeces of infants and calves. FEMS Microbiology Letters. 258: 25-28.
33.Shehta, A., Omran, H., Kiroloss, F. and Azmi, M. 2019. Effect of probiotic on growth performance and frequency of diarrheain neonatal buffalo calves. Advances in Animal and Veterinary Sciences. 8: 876-881.
34.Timas, A., Seifdavati, J., Seifzadeh, S., Abdi Benemar, H. and Seyed Sharifi, R. 2019. The effect of butyrate onoglyceride and probiotic additives on growth performance, some blood parameters and digestibility of nutrients in Holstein suckling calves. Iranian Journal of Animal Science Research. 2: 165-178.
35.Timmerman, H.M., Mulder, L., Everts, H., Van Espen, D.C., van der Wal, E., Klaassen, G., Rouwers, S.M.G., Harteink, R., Rombouts, F.M. and Beynen, A.C. 2005. Health and growth of veal calves fed milk replacers with or without probiotics. Journal of Dairy Science. 88: 2154-2165.
36.Tizard, I.R. 1996. Veterinary Immunology: An Introduction. 5th Ed. W.B. Saunders Co., Philidelphia, PA.