تاثیر تغذیه‌ سطوح مختلف پودر ضایعات جوجه‏ کشی بر عملکرد، گوارش‌پذیری و فراسنجه‏ های تخمیری شکمبه و خون بره‏ های پرواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، بخش مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استاد، ، بخش مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 دانشیار ، بخش مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

4 دانش‌آموخته دکتری بخش مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

سابقه و هدف: فرآوری و تبدیل محصولات جانبی، پسماندها و ضایعات کشاورزی و استفاده مجدد از آن‏ها در چرخه تولید، راه حلی مناسب برای استفاده اقتصادی از این نوع محصولات به‏ویژه در تغذیه دام، طیور و آبزیان و یا در صنایع وابسته می‏باشد. در بخش پرورش طیور طبق گزارشات موجود سالیانه هزاران تن کود دامی و مرغی، ضایعات کشتارگاهی و ضایعات صنایع مرغداری به‏وجود می‏آیند که قابلیت مصرف توسط انسان را نداشته و حتی سبب آلودگی محیط زیست می‏شوند. مواد مغذی و انرژی موجود در فضولات، بستر، ضایعات کشتارگاهی طیور و کارخانجات جوجه‏کشی پس از حذف عوامل بیماری‏زا، قابل بازیافت و استفاده در جیره‏های دام‌‌‌ و -طیور می‏باشد. در تحقیق انجام ‌شده تاثیر استفاده از پودر ضایعات و باقیمانده موسسات جوجه‏کشی بر عملکرد، ‏گوارش‌پذیری مواد مغذی، فراسنجه‏های تخمیری شکمبه و خون بره‏های پرواری مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: در این آزمایش تعداد 30 راس بره نر کرمانی با میانگین وزنی3/0±23 کیلوگرم و سن حدود شش ماهگی انتخاب ‌شده و به سه گروه ده‌تایی در قالب طرح کاملا تصادفی تقسیم شدند. به هر گروه یک جیره آزمایشی اختصاص داده شد. پودر ضایعات جوجه-کشی از کارخانه جوجه‌کشی واقع در شمال کشور تهیه شد و پس از تعیین ترکیب شیمیایی در سه سطح متفاوت صفر، سه و شش درصد در جیر‌ه‌ بره‌های پرواری استفاده گردید. جهت تعیین گوارش‌پذیری مواد مغذی از روش اندازه‏گیری مارکر داخلی خاکستر نامحلول در اسید استفاده گردید. در پایان 90 روز دوره اصلی پروار‌بندی، از مایع شکمبه بره‌ها در ساعات صفر، سه و شش ساعت پس از مصرف خوراک توسط لوله مری متصل به دستگاه ساکشن، جهت تعیین pH، نیتروژن آمونیاکی، جمعیت پروتوزوآ و اسیدهای چرب فرار نمونه-گیری به‌عمل آمد. در آخرین روز دوره و در ساعت پیش از مصرف خوراک، خون‌گیری از بره‌ها از ورید وداج جهت تعیین فراسنجه‌های بیوشیمیایی انجام گرفت. سپس بره‌ها در پایان دوره و پس از یک گرسنگی شبانه کشتار شده و لاشه سرد و گرم آن‌ها توزین شد.
یافته‌ها: مصرف ماده خشک و اضافه وزن در بره‏های تغذیه شده با شش درصد پودر ضایعات جوجه‏کشی به‏طور معنی‏داری بیشتر از گروه شاهد بود (05/0>P)، در حالی که گوارش‌پذیری ظاهری الیاف نامحلول در شوینده‌اسیدی و خنثی تحت تأثیر افزودن پودر ضایعات جوجه‏کشی کاهش یافت. استفاده از شش درصد پودر ضایعات موجب افزایش وزن لاشه‌های گرم و سرد شد (05/0>P). میزان pH، غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه و جمعیت پروتوزوآ تحت تأثیر جیره‏های آزمایشی قرار نگرفت، در حالی که غلظت اسید پروپیونیک با افزودن ضایعات جوجه‌کشی به جیره افزایش و غلظت اسید استیک به‌طور معنی‌داری کاهش یافت (05/0>P). سطح کلسترول و همچنین گلوکز خون در بره‏های تغذیه شده با شش درصد ضایعات جوجه‏کشی از گروه شاهد بیشتر بود (05/0>P)، لیکن آنزیم‌های کبدی و نیتروژن اوره‌ای خون تحت تاثیر قرار نگرفتند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به‌دست آمده، ترکیب شیمیایی پودر ضایعات جوجه‏کشی نشان داد که این فرآورده فرعی از نظر مواد مغذی در سطح مناسبی بوده و با توجه به تغییر مولار اسیدهای چرب فرار شکمبه‌ای، بهبود مصرف خوراک و اضافه وزن در بره‌های پرواری، می‏توان از آن تا سطح 6 درصد به‌عنوان بخشی از مکمل‌های پروتئینی در جیره بره‏های پرواری استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of hatchery wastes on growth performance, nutrients digestibility, ruminal and blood parameters in fattening lambs

نویسندگان [English]

 • Zahra Firouzi 1
 • Omid Dayani 2
 • Ahmad Ayatollahi Mehrgardi 3
 • Reza Tahmasbi 3
 • Amin Khezri 3
 • Zohreh Hajalizadeh 4
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
2 Department of Animal Science, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
4 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Background and objectives: Processing and treatment of agricultural residues and by-products is a good economical solution for reusing them into the product cycle specially in animal feeding. The production a huge quantity of hatchery waste (HW) in the poultry industry has raised concerns about environmental pollution. Nutrients and energy in wastes, litter of broiler and hatchery after eliminating of their pathogens, can be recycled and used in livestock diets. Therefore, the purpose of this experiment was to investigate of the effect of feeding different levels of HW as the main source of dietary protein on lamb’s performance, nutrients digestibility, rumenal fermentation and blood parameters.
Materials and methods: Twenty-four Kermani male lambs with an average initial weight of 23±0.33 kg and six months’ age, were used in a completely randomized design. The experimental diets included control diet and diets containing 3 and 6% of HW. To estimate of feed intake, the remaining feed of lambs collected and weighed daily before the morning meal. At the end of every two weeks the lambs are weighed for calculation of daily weight gain. Nutrients digestibility measured by acid insoluble ash marker method. Rumen liquid samples taken from lambs before and 3 and 6 h after feeding for NH3-N, pH and volatile fatty acids measuring. Blood samples were collected at the end of period and 3 h post morning feeding for determination of blood biochemical factors. At the end of main period, all lambs were slaughtered following an overnight fast and skinned. Empty body were weighted and stored at 4 °C for 24 hours (for determination of cold carcass weight).
Results: In the present study, performance and dry matter intake in lambs fed with 6% hatchery waste powder were significantly higher than the control group (P<0.05). Dry matter, organic matter and crude protein digestibility was not affected by HW. But, neutral and acid detergent fiber digestibility decreased (P<0.05) by adding of HW in lamb’s diet. Adding of HW in lambs’ diet, increased warm and cold carcass weights linearly (P<0.05). The pH, protozoa population and NH3-N concentration in the rumen were not affected by the experimental diets. The HW in diet caused to decreasing (P<0.05) and increasing acetic and propionic acids concentration in lambs, respectively. Blood cholesterol and glucose level in lambs fed HW were significantly higher than other groups (P<0.05). but other factors such as BUN and total protein were not different among the experimental diets.
Conclusion: The chemical composition of the HW indicates that this by-product is relatively appropriate nutritious. Because of increase in feed intake and performance and too alter in ruminal fermentation characteristics, this waste can be used as part of a concentrate in the diet of lambs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fattening lamb
 • Hatchery waste powder
 • Nutrients digestibility
 • Volatile fatty acids
 1. Adeniji, A.A. and Adesiyan, S.S. 2007. The feeding value of hatchery waste meal in the diets of early-weaned piglets. Agrosearch, 9: 17–22.
 2. Aghdam Shahriar, H., Nazer Adl, K., Doolgarisharaf, J. and Monirifar, H. 2008. Effects of dietary different levels of hatchery wastes in broiler. Journal of Animal and Veterinary Advances, 7: 100-105. (In Persian).
 3. Ahmed, B.M., Bergen, W.G. and Ames, A.K. 1983. Effect of nutritional state and insulin on hind-limb amino acid metabolism in steers. Journal of Nutrition, 113: 1529-1543.
 4. Angus, K. W., Suttle, N.F., Munro, C.S. and Field, A.C. 1978. Adverse effects on health of including high levels of dried poultry waste in the diets of lambs. Journal of Comparative Pathology, 88: 449-466.
 5. Baile, C.A. and Forbes, J.M. 1974. Control of feed intake and regulation of energy balance in ruminants. Physiological Reviews, 54: 160-168.
 6. Baluch-Gharaei, H., Rouzbehan, Y., Fazaeli, H. and Rezaei, J. 2014. Effect of deep-stacking broiler litter on pathogenic bacteria, intake, digestibility, microbial protein supply and rumen parameters in sheep. Animal Feed Science and Technology, 199: 73-83.
 7. Belewn, M.A. and Akinladenu, H.A. 1998. A note on the apparent digestibility of rice husk and hatchery by-product meal based diets fed to West African dwarf goats. Journal of Applied Animal Research, 13: 197-200.
 8. Broderick, G.A. and Kang, J. H. 1980. Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro Journal of Dairy Science, 63: 64-75.
 9. Cabrera Nunez, A., Daniel-Renteria, I., Martínez-Sánchez, C., Alarcón-Pulido, S., Rojas-Ronquillo, R. and Velazquez–Jimenez, S. 2018. Use of poultry by-products as a protein source in the preparation of ruminant diets. Abanico Veterinario, 8: 59-67.
 10. Davis, G.V. and Stallcup, O.T. 1967. Effect of soybean meals, raw soybeans corn gluten feed and urea on the concentration of rumen fluid components at intervals after feeding. Journal of Dairy Science, 50: 1638-1645.
 11. El-Ashry, M.A., Khattab, H.M., El-Serafy, A., Solimam, H. and Abd Elmoula, S.M. 1987. Nutritive value of poultry wastes for sheep. Biological Wastes, 19: 287-298.
 12. El-Boushy, A.R.Y. and Van Der Poel, A.F.B. 2000. Handbook of Poultry Feed from Waste: Processing and Use. Springer-Verlag New York, 428 p.
 13. Glatz, P., Miao, Z. and Rodda, B. 2011. Handling and Treatment of Poultry Hatchery Waste: Article Review. Sustainability, 3: 216-237.
 14. Gonzalez, J.A., Hernandez, J.O., Ibarra, O.O., Gomez, J.U. and Fuentes, V.O. 2007. Poultry by product meal as a feed supplement in mid-lactation dairy cows. Journal of Animal Science, 6: 139-141.
 15. Grummer, R., Slark, K., Bertics, S.R., Luck, M.L. and Barmore, J.A. 1996. Soybeans versus animal sources of rumen-undegradable protein and fat for early lactation dairy cows. Journal of Dairy Science, 79: 1804-1816.
 16. Gupta, B. 1988. Availability and utilization of non-conventional feed resources and their utilization by non-ruminants in South Asia. International Development Research Centre. OTTAWA. Canada.
 17. Hess, B.W., Moss, G.E. and Rule, D.C. 2008. A decade of developments in the area of fat supplementation research with beef cattle and sheep. Journal of Animal Science, 86: 188-204.
 18. Hill, T.M., Aldrich, J.M., Proeschel, A.J. and Schlotterbeck, R.L. 2001. Feeding neonatal calves milk replacers containing egg proteins. Journal of Dairy Science, 84: 265-266.
 19. Jooste, A.M. 2012. Effect of diets differing in rumen soluble nitrogen on poor quality roughage utilization by sheep. M.Sc. Thesis.  University of Pretorioa, South Africa.
 20. Jouany, J.P., Ivan, M., Papon, Y. and Lassalas, B. 1992. Effects of Isotricha, Eudiplodinium, Epidinium + Entodinium and a mixed population of rumen protozoa on the in vitro degradation of fish meal, soybean meal and casein. Canadian Journal of Animal Science,72: 871-880.

21.              Kalantar, M. 2016. The use of Processed Agricultural Wastes in Livestock, Poultry and Aquatic Nutrition. Agricultural Extension of Jihad Agricultural Organization of Qom press, 11:4-11. (In Persian).

 1. Khalid, M.F., Sarwar, M., Rehman, A.U., Shahzad, M.A. and Mukhtar, N. 2012. Effect of dietary protein sources on lamb’s performance. A Review. Journal of Animal Science Applied, 2: 111-120.
 2. Khalil, J., Sawaya, W.N. and Hyder, S.Z. 1986. Nutrient composition of Atriplex leaves grown in Saudi Arabia. Journal of Range Management Archives, 39: 104-107.
 3. Kuroki, M., Ikemori, Y., Yokoyama, H., Peralta, R.C. Icatlo, F.C. and Kodama, Y. 1994. Passive protection against bovine rotavirus-induced diarrhea in murine model by specific immunoglobulins from chicken egg yolk. Veterinary Microbiology, 37:135-146.
 4. Malek, R., Ghoorchi, T., Dastar, B. and Gharehbash, A.M. Effects of milk containing egg and biotin on performance, blood parameters, ferritin, igg and digestibility of Holstein calves. Journal of Ruminant Research, 3: 1-16. (In Persian).
 5. McDonald, P., Edwards, R.A., Greenhalgh, J.F.D., Morgan, C.A., Sinclair, L.A. and Wilkinson, R.G. 2011. Animal Nutrition. 6th ed. Prentice Hall, Essex, UK.
 6. More-O’ferrall, G.J., Joseph, R.L., Tarrant, P.V. and McGloughlin, P. 1989. Phenotypic and genetic parameters of carcass and meat-quality traits in cattle. Livestock Production Science, 21: 35–47.
 7. 2007. Nutrient Requirements of Small Ruminants: Sheep, Goats, Cervids, and New World Camelids. 6th. Ed. Washengton, DC: National Academy Press, 384.
 8. Ogimoto, K. and Imai, S. 1981. Atlas of rumen microbiology. Japan Scientific press, Tokyo, Japan.
 9. Oltjen, R.R. and Dinius, D.A. 1976. Processed poultry waste compared with uric acid, sodium urate, urea and biuret as nitrogen supplements for beef cattle fed forage diets. Journal of Animal Science, 43: 200-208.
 10. Ristic, M.S. 1988. Characteristics of egg incubation waste and their processing of feed. Nutrition Abstracts and Reviews, 60: 2860-1990.
 11. Robinson, P.H., Tamminga, S. and Van Vuuren, A.M. 1987. Influence of declining level of feed intake and varying the proportion of starch in the concentrate on rumen ingesta quantity. composition, and kinetics of ingesta turnover in dairy cows. Livestock Production Science, 17: 37-62.
 12. Santoro, H.M., Erickson, P.S., Whitehouse, N. L., McLaughlin, A.M., Schwab, C.G. and Quigley, C.G. 2003. Evaluation of a colostrum supplement, with or without trypsin Inhibitor, and an egg protein milk replacer for dairy calves. Journal of Dairy Science, 87:1739-1746.
 13. 2005. SAS User’s Guide. Statistics. Version 9.1.3 Edition. SAS Inst., Inc., Cary NC.
 14. Scott, T.A., Tomkins, T., Vermeire, D. and Keith, N.K. 1999. Evaluation of alternative protein milk replacers on growth and health of Holstein heifer calves. Journal of Dairy Science, 82: 46-47.
 15. Sharara, H.H., El-Hammady, H.Y. and El-Fattah, H.A. 1992. Nutritive value of some non-conventional by-products as poultry feed ingredients. 1. Chemical composition. Australian Journal of Agriculture Science, 23: 333-349.
 16. Taghipour, Z. 2019. The effect of different levels of wasted egg on dry matter, intake nutrients, digestibility ruminal fermentation and blood parameters and microbial protein synthesis in kermani sheep. M.Sc. Thesis. Shahid Bahonar University of Kerman. Iran. (In Persian).
 17. Tietz, N.W. 1995. Clinical Guide to Laboratory Tests. 3rd ed. WB Saunders; Philadelphia, PA, USA, p. 518.
 18. Touchette, K.J., O’brien, M.L. and Coalson. J.A. 2002. Liquid egg as an alternative protein source in calf milk replacers. Journal of Dairy Science, 86: 2622-2628.
 19. Van Keulen, J. and Young, B.A. 1977. Evaluation of acid-insoluble ash as a natural marker in ruminant digestibility studies. Journal of Animal Science, 44: 282–287.
 20. Van Soest, P.J. 1994. Nutritional Ecology of the Ruminant. Comstock Publication, Ithaca, NY, USA.
 21. Weigel, D.J. Elliott, J.P. and Clark J.H. 1997. Effects of amount and ruminal degradability of protein on nutrient digestibility and production by cows fed tallow. Journal of Dairy Science, 80: 1150–1159.
 22. Wereme, A.N., Grongnet, J. F. and Gelbcke, D. 2016. Using unmarketable egg powder as protein supplement in pre ruminant lamb milk replacer. Direct Research Journal of Agriculture and Food Science, 4: 271-279.
 23. Whitehead, C.C. 1985. Assessment of Biotin Deficiency in Animals. Annals of the New York Academy of Sciences, 447: 86–96.