نویسنده = مصطفی یوسف الهی
جداسازی، شناسایی و انتخاب باکتری‌های اسید لاکتیک دستگاه گوارش گاوهای سیستانی جهت تولید پروبیوتیک

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 119-133

10.22069/ejrr.2022.19800.1828

افسانه احراری؛ مصطفی یوسف الهی؛ محمدرضا سنجابی؛ ناهید مژگانی؛ مهدی وفای واله؛ عبدالفتاح بن سالم


اثر مخمر ساکارومیسس سرویسیه و ملاس برارزش غذایی آتریپلکس لنتی فورمیس سیلو شده

دوره 1، شماره 3، مهر 1392، صفحه 31-50

نرجس نقابی؛ قاسم جلیلوند؛ lمصطفی یوسف الهی؛ کمال شجاعیان