اثر مخمر ساکارومیسس سرویسیه و ملاس برارزش غذایی آتریپلکس لنتی فورمیس سیلو شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زابل

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثرات سطوح مختلف مخمر و ملاس بر روی ترکیبات شیمیایی، ارزش غذایی و گوارش پذیری سیلوی آتریپلکس لنتی فورمیس بود. مخمر در سطوح صفر(شاهد)، 5/2، 5 گرم بر کیلوگرم ماده خشک و ملاس در سه سطح، صفر(شاهد)، 10درصد و 15 درصد به آتریپلکس اضافه شده و سیلو شدند. آزمایش به روش فاکتوریل 3×3 در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. ترکیبات شیمیایی آن¬ها شامل ماده خشک (DM)، ماده آلی (OM)، خاکسترخام (ASH)، دیواره سلولی (NDF)، ...) تعیین شدند. سپس برای اندازه¬گیری گوارش پذیری ماده آلی تیمارهای مورد مطالعه از آزمون تولید گاز بر روی 2 رأس گوساله نر بومی استفاده گردید. نتایج آزمایش نشان دادند افزودن سطح 5/2 گرم مخمر باعث افزایش ماده خشک، pH و کاهش کربوهیدرات محلول شد .سطح 5 گرم مخمر باعث افزایش ماده خشک، خاکستر، دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز و کاهش ماده آلی، چربی، کربوهیدرات محلول و pH شد اما بر مقدار پروتئین خام تاثیر معنی داری (05/0<P) نداشت. سطح 10 درصد ملاس باعث کاهش دیواره سلولی ، دیواره سلولی بدون همی سلولز، ماده آلی و pH و افزایش ماده خشک، کربوهیدرات محلول و خاکستر شد، ولی بر پروتئین و چربی تاثیر معنی داری نداشت. سطح 15 درصد ملاس دیواره سلولی ، دیواره سلولی بدون همی سلولز، خاکستر و پروتئین را کاهش داد و باعث افزایش ماده خشک، کربوهیدرات محلول، چربی و pH شد. نتایج نشان داد که مخمر و ملاس باعث بهبودارزش غدایی سیلوی آتریپلکس گردیدولی نیاز به بررسی های بیشتر در این زمینه می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of yeast (Saccaromyses cerveasia) and molasses on the nutritive value of Atriplex lentiformis silage

چکیده [English]

Abstract
            This study was conducted to investigate the effects of different levels of yeast and molasses on chemical composition and nutritional value of Artiplex lentiformis silage. The levels of yeast include: zero (control), 2.5 and 5 g/kg dry matter and levels of molasses include: zero (control), 10 and 15 percent that were added to Atriplex and then ensiled. The experiment arranged in a factorial method (3×3) on based a completely randomized design. After determination of dry matter and chemical composition, gas production test and their parameters investigated in treatments. Results showed that adding the levels of 2.5 g/kg yeast, increased DM content and pH, and decreased WSC content of silage. Adding the levels of 5 g/kg yeast increased DM, ash, NDF, ADF and decreased OM,  EE, WSC content  and pH but had not significantly effects on CP content (P>0.05). Adding the levels of 10 and 15 percentage molasses decreased NDF and ADF content but increased DM and WSC content. Highest cumulative gas production at 96 h incubation was obtained in treatment 3 (53.22) and lowest cumulative gas production was obtained in treatment 4(43.24). The levels of 5g/kg yeast and %15 molasses produced the highest amount cumulative gas production, OMD and ME. The results indicate adding levels of 5g/kg yeast and levels of 15 percentage molasses to Atriplex lentiformis silage improve its nutritive value. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Yeast
  • Molasses
  • Silo
  • Atriplex and Gas production