اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سعید حسنی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام استاد- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

hasani.profcms.gau.ac.ir
saeedh_2000yahoo.com
0000-0002-1125-0625

h-index: 17  

سردبیر

دکتر تقی قورچی

علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ghoorchi.profcms.gau.ac.ir
ghoorchityahoo.com
0000-0002-6865-2932

h-index: 18  

اعضای هیات تحریریه

دکتر نورمحمد تربتی نژاد

تغذیه دام استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

torbatinejad.profcms.gau.ac.ir
n_torbatinejadyahoo.com
0000-0001-6080-6418

دکتر یوسف جعفری آهنگری

فیزیولوژی تولیدمثل دام استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

y-jafari.profcms.gau.ac.ir
yjahangariyahoo.co.uk
0000-0002-7173-3928

h-index: 12  

دکتر سعید حسنی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام استاد- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

saeedh_2000yahoo.com
0000-0002-1125-0625

h-index: 17  

دکترعیسی دیرنده

فیزیولوژی دام دانشیار- گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، مازندران

www.researchgate.net/profile/Essa_Dirandeh
e.dirandehsanru.ac.ir
0000-0002-0773-3966

h-index: 20  

دکتر تقی قورچی

علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ghoorchi.profcms.gau.ac.ir
ghoorchityahoo.com
0000-0002-6865-2932

h-index: 18  

دکتر عباسعلی ناصریان

تغذیه نشخوارکنندگان استاد دانشگاه فردوسی مشهد

naserian.profcms.um.ac.ir/
naserianum.ac.ir
0000-0003-3939-2657

h-index: 32  

دکترسید همایون فرهنگ فر

دامپروری و اصلاح نژاد دام استاد - دانشگاه بیرجند

hfarhangfar2003yahoo.co.uk
0000-0002-9813-6023

h-index: 8  

دکتر رضا ولی زاده

تغذیه نشخوارکنندگان استاد دانشگاه فردوسی مشهد

valizadeh.profcms.um.ac.ir/
valizadehum.ac.ir
0000-0002-5912-4898

h-index: 29  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر جلیل قاسمی نژاد

گروه علوم و فنون دامی و تحقیقات نشخوارکنندگان استادیار در گروه علوم و فنون دامی در کالج Sanghuh of Animal Life Sciences، سئول، کره جنوبی

jalilworldanimals.org/
jalilghaseminejadyahoo.com
0000-0001-6578-8829

h-index: 18  

مدیر داخلی

دکتر عبدالحکیم توغدری

علوم دامی- تغذیه دام استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

toghdory.profcms.gau.ac.ir
toghdoryyahoo.com
0000-0002-5198-1940

h-index: 7