اثر تجویز مکمل ید بر عملکرد رشد، فراسنجه های تولید مثلی و هورمونهای تیروئیدی گوسفندان داشتی در برخی مناطق استان مرکزی، ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

2 دکتری تغذیه دام، بخش علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده

سابقه و هدف: ید عنصری ضروری برای ساخت هورمونهای تیروئیدی است که سوخت‌وساز بدن را کنترل می‌کنند. کمبود تحت بالینی عنصر ید که به فقر آن در خاک مربوط می‌شود در دام‌های اکثر نقاط کشور به‌ویژه دامهای استفاده کننده از مرتع، محتمل بوده و حدود 10 سال قبل نیز در گوسفندان برخی مناطق استان مرکزی با ید معدنی پلاسمای کمتر از 5 میکروگرم در دسی‌لیتر گزارش شده است. هدف این تحقیق، بررسی مجدد وضعیت ید در گوسفندان منطقه شازند و ارزیابی اثرات استفاده از یک مکمل روغنی یددار بر غلظت هورمونهای تیروئیدی، مقدار ید غیرآلی سرم خون، شیر و عملکرد میش‌ها و بره‌های آنها بود.
مواد و روش‌ها: تعداد هفت گله گوسفند داشتی در استان مرکزی و منطقه‌ای که قبلا کمبود ید در گوسفندان آن‌ها گزارش شده بود به شکل تصادفی انتخاب و ید غیرآلی سرم خون میش‌ها اندازه گیری شد. برای ارزیابی اثرات مکمل‌ ید، از میان گله‌ها، گله‌ای با پایین‌ترین مقدار ید معدنی سرم که قابلیت اجرای آزمایش را نیز داشت، انتخاب گردید و 80 راس میش توده نژاد فراهانی با میانگین وزن 8/7±53/48 قبل از قوچ اندازی به دو گروه 40 راسی به عنوان گروه‌های شاهد و آزمایشی تقسیم شدند. در گروه آزمایشی از مکمل تزریقی ید با نام تجاری دپودین، سه هفته قبل از قوچ اندازی و 9 هفته بعد از آن به مقدار 5/1 میلی لیتر به شکل عضلانی استفاده شد. غلظت هورمون‌های تیروئیدی شامل تری یدو‌تیرونین و تیروکسین در روز 60 و 120 از شروع آزمایش، ید غیر آلی سرم خون هر ماه تا روز 180، ید غیر آلی شیر میشها بعد از زایش و فراسنجه‌های تولیدی و تولید‌مثلی در دو گروه اندازه‌گیری و مقایسه شد.
یافته‌ها: وضعیت ید گله‌های بررسی شده حاکی از ادامه وضعیت کمبود ید در منطقه مورد مطالعه و عدم رفع این مشکل بود. کمترین و بیشترین مقدار ید معدنی سرم گله‌ها به ترتیب 22/0±0/2 و08/2±38/4 میکروگرم در دسی‌لیتر بود. استفاده از مکمل ید در گله آزمایشی باعث افزایش معنی‌دار غلظت هورمون‌های تیروئیدی گردید (05/0>P). همچنین ید غیرآلی سرم و شیر میش‌ها به ترتیب از 39/2 و 22/1 میکروگرم در دسی‌لیتر در گروه شاهد به 2/11 و 44/21 میکروگرم در دسی‌لیتر در گروه آزمایشی، افزایش یافت (01/0>P). میانگین وزن تولد بره‌ها در گروه آزمایشی و شاهد به ترتیب62/0±33/4 و77/0±91/3 کیلوگرم بود که اختلاف معنی‌داری داشت (05/0>P). همچنین میانگین وزن شیرگیری بره‌های گروه آزمایشی در مقایسه با شاهد (به ترتیب16/1±08/17 و 83/1± 6/16کیلوگرم) و میزان زنده مانی بره ها تا 120 روزگی افزایش یافت درحالیکه نرخ زایش و تعداد بره در هر زایش تحت تأثیر مکمل ید قرار نگرفت.
نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از ادامه کمبود ید در منطقه مطالعه شده بر اساس غلظت پایین ید معدنی سرم خون و اثربخشی مکمل ید در کاهش عوارض آن در گوسفندان و بهبود عملکرد تولیدی و تولید مثلی آن‌ها می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of iodine supplementation on growth performance, reproductive parameters and thyroid hormones of sheep in some areas of Markazi province, Iran

نویسندگان [English]

  • Alireza Talebian Masoudi 1
  • Azadeh Mirshamsollahi 2
1 Department of animal science, Markazi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Arak, Iran
2 PhD in Animal Nutrition, Department of Animal science, Markazi Agricultural and Natural Resource Research and Education Center, Arak, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Iodine is an essential element for the production of thyroid hormones that control the body's metabolism. Subclinical iodine deficiency, which is related to the deficiency of this element in the soil, is likely in most livestock in different parts of the country, especially grazing livestock, and was reported in sheep with plasma inorganic iodine less than 5 Micrograms per deciliter in some areas of Markazi province about 10 years ago. The objective of this study was to re-evaluate the iodine status of sheep in Shazand areas and evaluate the effects of using an injectable iodinated oil supplement on thyroid hormone concentrations, blood serum and milk inorganic iodine content, and the production performance of ewes and their lambs.
Material and methods: Seven sheep breeding farms in this region randomly selected and ewe’s serum inorganic iodine analyzed. To evaluate the effects of iodine supplementation, the herd with the lowest amount of serum inorganic iodine in which the experiment could be performed was considered as the experimental herd. In this herd,80 Farahani ewes with an average weight of 48.53±7.8 was divided into two groups of 40 as control and experimental groups. The experimental group, were supplemented with 1.5 ml iodised oil (Depodine®) intramusculary three weeks before mating and nine weeks later. Concentrations of thyroid hormones including triiodothyronine and thyroxine on days 60 and 120 from start of the test, inorganic iodine in blood serum every month until day 180,inorganic milk iodine after lambing and production and reproductive parameters were measured and compared in the two groups.
Results: The iodine status of the studied herds indicated that iodine deficiency continued in the study area, and this problem was not resolved. The lowest and highest serum mineral iodine levels of the studied herds were 2.0±0.22 and 4.38±2.08 μg/dl, respectively. Thyroid hormone concentrations were significantly (P< 0.05) elevated in the iodine-supplemented ewes after treatment. Serum inorganic iodine and milk inorganic iodine of ewes also increased from 2.39 and 1.22 μg/dl in the control group to 11.2 and 21.44 μg/dl in the experimental group, respectively (P<0.01). The mean birth weight of lambs in the experimental and control groups was 4.33±0.62 and 3.91±0.77 kg, respectively, which had a significant difference (P<0.05). Also, the mean weaning weight of lambs in the experimental group increased compared to the control group (17.08±1.16 and 16.6±1.83 kg, respectively) and lamb survival rate up to day 120 increased significantly (P<0.05) while lambing rate and litter size of ewes didn’t affect.
Conclusion: The results indicate that sheep continue to be impacted by the effects of iodine deficiency in the study area based on low serum mineral iodine concentration, and the effectiveness of the iodine supplement in preventing the effects of iodine deficiency in sheep and improving their production and reproduction performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iodine deficiency
  • reproductive parameters
  • serum inorganic iodine
  • sheep
  • thyroid hormones
Alipourzamani, S., Movassagh, M. and Nouri, M. 2011. Goiter in the sheep slaughtered in Tabriz slaughterhouse, Iran. Annals of Biological Research, 2(3): 242-246. (In Persian).
Anderson, P.D. 2007. Iodine deficiency in dairy cattle. Proceedings New Zealand society of animal production, 67.
Azizi, F., Sheikholeslam, R., Hedayati, M., Mirmiran, P., Malekafzali, H., Kimiagar, M. and Pajouhi, M. 2002. Sustainable control of iodine deficiency in Iran: beneficial results of the implementation of the mandatory law on salt iodization. Journal of endocrinological investigation, 25(5): 409-413.
Babaheydari, S.B.M. and Ghorbani, G. 2012. Comparison of iodine levels in blood serum of dairy cattle in Hormozgan province at the standard limit. International Journal of Review in Life Science, 2(3): 36-42. (In Persian).
Bednař, J., Rohling, S. and Vohnout, S. 1964. A contribution to determination of protein iodine in the serum. Československa Farmacie, 13: 203–209.
Bender, A.E. and Bender, D.A.1995. Food and the environment. Environmental Management and Health, 6(3): 4-6.
Caple, I.V., Azuolas, J.K. and Nugent, G.F. 1985. Assessment of iodine status and thyroid function of sheep and goats kept under pastoral conditions. In 'Trace Element Metabolism in Man and Animals. Proceedings of the Fifth International Symposium on Trace Element Metabolism in Man and Animals (TEMA-5).' (Eds CF Mills, I Bremner, JK Chesters.), 609-613. (Commonwealth Agricultural Bureaux: Slough)
Darakhshesh, M., Nouri, M., Rezaei, A. and Barati, F. 2011. An Abattoir Study of Ovine Maternal and Fetal Thyroid Lesions and the Respective Serum T3 and T4 Levels in an Endemic Goiter Region in Iran. Veterinary Resource Forum, 2(3):167-175. (In Persian).
Delange, F., Dunn, J.T. and Glinoer, D. 2013. Iodine deficiency in Europe: a continuing concern, 241. Springer Science and Business Media.
Donald, G.E., Langlands, J.P., Bowles, J.E. and Smith, J.A. 1993. Subclinical selenium insufficiency. 4. Effects of selenium, iodine, and thiocyanate supplementation of grazing ewes on their selenium and iodine status, and on the status and growth of their lambs. Australian Journal of Experimental Agriculture, 33(4): 411-416.
Donald, G.E. Langlands, J.P., Bowles, J.E. and Smith, A.J. 1994. Subclinical selenium insufficiency. 6. Thermoregulatory ability of perinatal lambs born to ewes supplemented with selenium and iodine. Australian Journal of Experimental Agriculture, 34(1): 19-24.
Ferri, N., Ulisse, S., Aghini-Lombardi, F., Graziano, F.M., Mattia, T.Di., Russo, F.P. and Fumarola, A. 2003. Iodine supplementation restores fertility of sheep exposed to iodine deficiency. Journal of Endocrinological Investigation, 26(11): 1081-1087.
Fisher, D.A. 1997. Fetal thyroid function: Diagnosis and management of fetal thyroid disorders. Clinical Obstetrics and Gynecology, 40: 16-31.
Flachowsky, G., Franke, K., Meyer, U., Leiterer, M. and Schöne, F. 2014. Influencing factors on iodine content of cow milk. European Journal of Nutrition, 53(2): 351-365.
Glinoer, D. 1997. The regulation of thyroid function in pregnancy: Pathways of endocrine adaptation from physiology to pathology. Endocrine Reviews, 18: 404-433.
Grace, N.D., Knowles, S.O. and Sinclair, G.R. 2001. Effect of premating iodine supplementation of ewes fed pasture or a brassica crop pre lambing on the incidence of goiter in newborn lambs. In proceedings. New Zealand society of Animal Production, 61:164-167.
Grace, N.D. and Waghorn, G.C. 2005. Impact of iodine supplementation of dairy cows on milk production and iodine concentrations in milk. New Zealand Veterinary Journal, 53(1): 10-13.
Harris, S.E., De Blasio, M.J., Zhao, X., Ma, M., Davies, K., Wooding, F.P., Hamilton, R.S., Blache, D., Meredith, D., Murray, A.J. and Fowden, A.L. 2020. Thyroid deficiency before birth alters the adipose transcriptome to promote overgrowth of white adipose tissue and impair thermogenic capacity. Thyroid, 30 (6). https://doi.org/10.1089/thy.2019.0749
Healy, W.B., Crouchley, G., Gillett, R.L., Rankin, P.C.  and Watts, H.M. 1972. Ingested soil and iodine deficiency in lambs. New Zealand Journal of Agricultural Resource, 15(4): 778-782.
Herzig, I., Pisarikova, B., Diblikova, I. and Suchy, P. 2001. Iodine concentrations in porcine blood, urine, and tissues after a single dose of iodised oil. Veterinarni Medicina-Praha, 46(6): 153-159.
Kaneshige, T., Arata, N., Harada, S., Ohashi, T., Sato, S., Umehara, N. and Sago, H. 2015. Changes in serum iodine concentration, urinary iodine excretion and thyroid function after hysterosalpingography using an oil-soluble iodinated contrast medium (lipiodol). The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 100(3): 469-472.
Kerslake, J.I., Kenyon, P.R., Stafford, K.J., Morris, S.T. and Morel, P.C.H. 2010. Can maternal iodine supplementation improve twin-and triplet-born lamb plasma thyroid hormone concentrations and thermoregulation capabilities in the first 24–36 h of life. The Journal of Agricultural Science, 148: 453–463.
Knowles, S.O. and Grace, N.D. 2007. A practical approach to managing the risks of iodine deficiency in flocks using thyroid-weight: birthweight ratios of lambs. New Zealand Veterinary Journal, 55(6): 314-318.
Knowles, S.O. and Grace, N.D. 2015. Serum total iodine concentrations in pasture-fed pregnant ewes and newborn lambs challenged by iodine supplementation and goitrogenic kale. Journal of Animal Science, 93(1): 425-432.
Mason, R.W. 1976. Milk Iodine Content as an Estimate of the Dietary Iodine Status of Sheep. British Veterinary Journal, 132: 374-379.
McDowell, L.R. 2003. Minerals in animal and human nutrition (No. Ed. 2). Elsevier Science BV.
Mostafa Tehrani, A. and Jafari, H. 2016. Assessing mineral status of soil, forage and sheep blood in Mehran region of Ilam province. Applied Animal Science Research Journal, 17: 25-34. (in Presian).
Nudda, A., Battacone, G., Decandia, M., Acciaro, M., Aghini-Lombardi, F., Frigeri, M. and Pulina, G. 2009. The effect of dietary iodine supplementation in dairy goats on milk production traits and milk iodine content. Journal of Dairy Science, 92(10): 5133-5138.
Parker, W.J. and Mc Cutcheon, S.N. 1989. Effects of iodine supplementation on the productivity of Romney ewes in the Wairarapa region of New Zealand. New Zealand Journal of Agricultural Research, 32(2): 207-212.
Preedy, V.R., Burrow, G.N. and Watson, R.R. 2009. Comprehensive handbook of iodine: nutritional, biochemical, pathological and therapeutic aspects. Academic Press, Amsterdam.
Puls, R. 1994. Minerals levels in animal health. Diagnostic Data. Sherpa International. Clarbrook, Canada. 83-109.
Randhawa, S.S., Chhabra, S., Randhawa, C.S., Zahid, U. and Dhaliwal, P.S. 2014. A note on treatment of hyperthermia in crossbred cattle. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 4: 272-274.
Rashnoo, M., Rahmati, Z., Azarfar, A. and Fadayifar, A. 2020. The effects of maternal supplementation of selenium and iodine via slow-release blouses in late pregnancy on milk production of goats and performance of their kids. Italian Journal of Animal Science, 19(1): 502-513.
Rasti Ardakani, M., Ranjbari, A.R., Daraee Garmekhani, A., Gorbani, G. and Garekhani, M. 2011. Investigation of iodine status in blood and milk of industrial dairy cattle farms in Isfahan province. Journal of Large Animal Clinical Science Research, 4 (4) 7-16. (In persian).
Sargison, N.D., West, D.M. and Clark, R.G. 1997. An investigation of the possible effects of subclinical iodine deficiency on ewe fertility and perinatal lamb mortality. New Zealand Veterinary Journal, 45(5): 208-211.
SAS for Windows. 2004. Version 9.1, Ed. SAS Institute Inc., Cary, NC.
Schmoelzl, S. and Cowley, F. 2016. The case for pre-parturient selenium and iodine supplementation of ewes for improving lamb survival. Animal Production Science, 56(8): 1263-1274.
Skripkin, V., Kvochko, A., Derezina, T., Kuzminova, A., Cymbal, I., Belugin, N. and Pisarenko, N. 2019. Dynamics of thyroid hormones in Stavropol breed sheep in postnatal ontogenesis. XII International Scientific Conference on Agricultural Machinery Industry. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,  403 (1): 012064. IOP Publishing.
Talebian Masoudi, A.R., Fazaeli, H. and Bahadori, S. 2009. Effects of iodine and selenium supplementation of the Farahani sheep on their mineral status in Markazi province, Iran. Animal Science Journal, 84: 7- 14. (In Persian).
Talebian Masoudi, A.R., Azizi, F. and Zahedipour, H. 2010. Selenium and iodine status of sheep in the Markazi province, Iran. Iranial Journal of Veterinary Research, 11(1): 78-83.
Underwood, E.J. and Suttle, N.F. 2001. The Mineral nutrition of livestock. CABI International Wallingford.
Voudouri, A.E., Chadio, S.E., Menegatos, J.G., Zervas, G.P., Nicol, F. and Arthur, J. R. 2003. Selenoenzyme activities in selenium-and iodine-deficient sheep. Biological Trace Element Research, 94(3): 213-224.
Walton, E.A. and Humphrey, J.D. 1979. Endemic goitre of sheep in the highlands of Papua New Guinea. Australian Veterinary Journal, 55(1): 43-44.
WHO, UNICEF. "ICCIDD. 2001." Assessment of the iodine deficiency disorders and monitoring their elimination. Geneva: World Health organization. WHO Document WHO/NHD/01, 1.
WHO. 2007. International Council for the Control of the Iodine Deficiency Disorders/United Nations Childrens Fund (WHO/ICCIDD/UNICEF). Assessment of the iodine deficiency disorders and monitoring their elimination. Geneva: World Health Organization.
Zeedan, K.I., El-Malky, O.M., Mousa, K.M., El-Giziry, A.A. and Etman, K.E.I. 2010. Nutritional studies on some different sources of iodine on productive performance, ruminal fermentation and blood constituents of Buffalo. 1–Effect of two different iodine levels on productive and reproductive performance of buffalo cows. Journal of Animal Science, 6(11): 515-530.