اثرات مصرف سطوح مختلف لیزو‌فسفولیپید بر عمکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی، صفات کمی وکیفی لاشه، فراسنجه‌های خونی و آنزیم‌های کبدی در بره‌های پرواری نر آمیخته‌های زل و افشاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تغذیه دام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 دانشیار، گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

3 استاد، گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

4 استادیار ، گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

هدف: در نژاد های آمیخته و یا نژاد های پربازده که لزوم استفاده از منابع لیپیدی در جیره برای تامین سطح انرژی مورد نیاز دام است ، به منظور افزایش بهره وری مصرف چربی و افزایش قابلیت هضم آن ، استفاده از لیزوفسفولیپید دارای مزایایی می باشد. همچنین امکان استفاده از چربی در جیره با حفظ سایر شرایط فیزیولوژی گوارشی ، سبب کاهش مصرف غلات و جلوگیری از ناهنجاری های متابولیکی نظیر اسیدوز می شود. این پژوهش به منظور بررسی اثرات مصرف سطوح مختلف لیزو فسفولیپید بر عمکرد، صفات کمی و کیفی لاشه، قابلیت هضم ظاهری، برخی فراسنجه های خونی و آنزیمهای کبدی در بره های پرواری نر آمیخته های افشاری انجام شد. مواد و روشها: در این پژوهش از تعداد 24 راس بره نر آمیخته زل با افشاری با میانگین وزن 9/1 ± 85/ 29 کیلوگرم و میانگین سن 4 ماه استفاده شد. بره های آزمایشی در 4 تیمار و 6 تکرار در هر تیمار به مدت 90 روز مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمارهای آزمایش شامل: 1) تیمار شاهد بدون افزودن لیزوفسفولیپید در جیره و با جیره حاوی منبع لیپید 2) تیمار جیره ای حاوی منبع لیپید به اضافه افزودن 25/0 درصد لیزوفسفولیپید در جیره 3) تیمار جیره ای حاوی منبع لیپید به اضافه افزودن 50/0 درصد لیزوفسفولیپید در جیره 4) تیمار جیره ای حاوی منبع لیپید به اضافه افزودن 75/0 درصد لیزوفسفولیپید در جیره بود. یافته ها: نتایج نشان داد که، افزودن مکمل لیزوفسفولیپید به جیره بره های پرواری تاثیر معنی داری بر مصرف خوراک روزانه دارد (05/0>p) . استفاده از75/0درصد مکمل لیزوفسفولیپید سبب افزایش مصرف خوراک شد. در پژوهش حاضراستفاده از مقدار 75/0 درصد جیره مکمل لیزوفسفولیپید سببب کاهش مقدار عددی ضریب تبدیل خوراک شد اما این کاهش به لحاظ عددی معنی دار نبود (05/0<p). وزن زنده نهایی درتیمارهایی که مکمل لیزوفسفولیپید دریافت کرده بودند نسبت به گروه شاهد بیشتر بود . همچنین گروهی که مقدار 75/0 درصد مکمل لیزوفسفولیپیددریافت کرده بود نسبت به گروه شاهد و سایر گروهها، وزن نهایی بیشتری داشتند(05/0>p). قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین خام، در گروههای آزمایشی با گروه شاهد اختلاف معنی داری نداشت. اما قابلیت هضم ظاهری چربی خام در همه گروههایی که مکمل لیزوفسفولیپید دریافت کرده بودند نسبت به گروه شاهد افزایش یافت. قابلیت هضم NDF ، در گروههایی که مقادیر 5/0 و 75/0 درصد جیره مکمل لیزوفسفولیپید دریافت کرده بودند افزایش یافت. این درحالی است که قابلیت هضم ADF، تنها در گروهی که مقدار75/0 درصد مکمل لیزوفسفولیپید دریافت کرده بود، افزایش معنی داری یافت. تیمارهای آزمایشی بر غلظت گلوکزو پروتئین خام سرم خون دام های آزمایشی، تاثیری نداشتند. همچنین غلظت اوره ،کلسترول ،تری گلیسیرید ، LDL و VLDLسرم خون با مصرف مکمل لیزوفسفولیپید افزایش یافت. اما غلظت HDL سرم خون کاهش یافت. همچنین تیمارهای آزمایشی بر غلظت آنزیمهای کبدی در سرم خون تاثیر نداشتند. اگرچه غلظت آنزیمهای آلکالین فسفاتاز(ALP)، آلانین آمینوترانسفراز(ALT) و آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST)، در روز 90 آزمایش در گروههایی که مکمل لیزوفسفولیپید دریافت کرده بودند، از لحاظ عددی از تیمار شاهد بیشتر بود، اما این افزایش از لحاظ آماری معنی دار نبود(05/0<p). نتیجه گیری: با توجه به اثرات مثبت مکمل لیزوفسفولیپید بر قابلیت هضم چربی ، صفات عملکردی و بدون ایجاد شرایط نامطلوب بر قابلیت هضم الیاف (NDF و ADF) ، آنزیم های کبدی در جیره بره های نر پرواری آمیخته نژاد زل با افشاری، قابل استفاده می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects different levels of Lysophospholipid on growth performance, nutrient digestibility, carcass characteristics, some blood parameters and hepatic enzymes in crossbred Zell - Afshari fattening male lambs.

نویسندگان [English]

  • Yadollah Chashnidel 1
  • Maryam Farahmandpour 2
  • Asdolah Teymori 3
  • Mohammad Kazemifard 4
1 PhD student in Animal Nutrition, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran
2 Associate Professor, Department of Animal Science, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran
3 Professor, Department of Animal Science, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran
4 Asistant Professor, Department of Animal Science, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran
چکیده [English]

Objective: : In mixed breeds or high-yielding breeds that require the use of lipid resources in the diet to provide the required energy level for livestock, in order to increase fat consumption and increase its digestibility, the use of lysophospholipids has advantages. Also, the possibility of using fat in the diet while maintaining other conditions of gastrointestinal physiology, reduces the consumption of grains and prevents metabolic disorders such as acidosis. This study was performed to investigate the effects of consumption of different levels of lysophospholipids on performance, quantitative and qualitative traits of carcass, apparent digestibility, some blood parameters and liver enzymes in male fattening lambs of Afshari breeds.
Materials and methods: In this study, 24 male lambs of Zell mixed with Afshari with an average weight of 29.85 ± 1.9 kg and an average age of 4 months were used. Experimental lambs were tested in 4 treatments and 6 replications in each treatment for 90 days. Experimental treatments include: 1) control treatment without adding lysophospholipid in the diet and with diets containing lipid source 2) diet treatment containing lipid source plus 0.25% lysophospholipid in the diet 3) diet treatment containing lipid source plus adding 0.5 % lysophospholipid in diet 4) Diet treatment contained lipid source plus addition of 0.75% lysophospholipid in diet.
Results: The results showed that the addition of lysophospholipid supplement to the diet of fattening lambs had a significant effect on daily feed intake (P <0.05). The use of 0.75% lysophospholipid supplement increased feed intake. In the present study, the use of 0.75% of lysophospholipid supplement diet reduced the numerical value of feed conversion ratio, but this reduction was not numerically significant (P <0.05). The final live weight was higher in the lysophospholipid supplementation treatments than in the control group. Also, the group that received 0.75% of lysophospholipid supplement had a higher final weight than the control group and other groups (P <0.05). Dry matter and crude protein digestibility were not significantly different in the experimental groups and the control group. However, the apparent digestibility of crude fat increased in all groups that received lysophospholipid supplementation compared to the control group. NDF digestibility increased in the groups that received 0.5 and 0.75% of lysophospholipid supplement diet. However, ADF digestibility increased significantly only in the group that received 0.75% lysophospholipid supplementation. Experimental treatments had no effect on the serum glucose concentration of crude protein in experimental animals. Also, serum urea, cholesterol, triglyceride, LDL and VLDL concentrations increased with lysophospholipid supplementation. But the serum HDL concentration decreased. Also, experimental treatments had no effect on the concentration of liver enzymes in blood serum. Although the concentrations of alkaline phosphatase (ALP), alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST) were numerically higher on day 90 in the groups receiving lysophospholipid supplementation, but this increase was statistically significant. Was not significant (P <0.05).
Conclusion: Due to the positive effects of lysophospholipid supplement on fat digestibility, functional traits and without creating unfavorable conditions on fiber digestibility (NDF and ADF), liver enzymes can be used in the diet of Afshari mixed breeding male lambs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liver enzymes
  • traits of carcass
  • Blood parameters
  • Lysophospholipid