تاثیر استفاده از گیاه پنیرک بر تولید و کیفیت شیر، آنزیم های کبدی و گوارش پذیری مواد مغذی در گاومیش شیری خوزستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ایران

چکیده

سابقه و هدف: متابولیت‌های ثانویه گیاهان دارویی برای بهبود راندمان استفاده از انرژی در شکمبه و بهره‌وری حیوان مورد استفاده قرار می‎گیرند. پنیرک (Malva sylvestris) گیاهی است که عملکرد کشت آن در یک دوره سه ماهه معادل10 تن در هکتار برآورد گردیده است. برگ و گل پنیرک حاوی تانن، اگزالات کلسیم، مواد پکتیکی و موسیلاژ، آنتوسیانین‌ها و ویتامین ها بوده و وجود ویتامین C و فلاونوئیدها منجر به کاربردهای بسیاری برای این گیاه شده است. در بعضی از مطالعات، استفاده از گیاهان دارویی اثر افزایشی بر عملکرد تولید شیر داشت. این آزمایش به منظور بررسی تاثیر تغذیه گیاه پنیرک بر تولید و ترکیب شیر، آنزیم های کبدی، گوارش پذیری مواد مغذی و فراسنجه های بیوشیمیایی خون گاومیش شیری انجام شد.
مواد و روش‏ها: در این آزمایش از هشت رأس گاومیش شیری، شکم چهارم و پنجم، با متوسط وزن 12±600 کیلوگرم که در اوایل شیرواری (ماه چهارم شیردهی) و میانگین تولید 6 لیتر بودند، استفاده شد. گاومیش‏ها بطور تصادفی با جیره بدون پنیرک و جیره حاوی 500 گرم گیاه پنیرک به مدت یک ماه تغذیه شدند. دام‏ها در آخورهای انفرادی مستقر و عادت‎پذیری آن‎ها به جیره برای یک هفته انجام شد. آب تمیز و کافی در اختیار گاومیش‎ها قرار گرفت.
در پایان آزمایش، خوراک مصرفی و قابلیت هضم مواد ‌مغذی، تولید و ترکیب شیر و بار میکروبی شیر اندازه گیری شدند. همچنین فراسنجه‌های خونی گاومیش‎ها مانند گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید، نیتروژن اوره‎ای خون و آنزیم‎های کبدی نیز تعیین شد. داده‌های این طرح در قالب طرح کاملا تصادفی تجزیه و تحلیل شدند و مقایسه میانگین‌ها با آزمون توکی در سطح معنی داری 5 درصد انجام شد.
یافته‏ها: نتایج نشان داد که چربی، پروتئین و لاکتوز شیر در تیمارهای آزمایشی تغییر نکرد (05/0P >)، اما ماده خشک مصرفی گاومیش‎ها و تولید شیر افزایش یافت (05/0P <). بر طبق نتایج، بار میکروبی شیر گاومیش‎های تغذیه شده با گیاه پنیرک، کاهش یافت (05/0P <). میزان گلوکز، کلسترول و تری گلیسرید خون در تیمار حاوی پنیرک کمتر از تیمار کنترل بود (05/0P <)، اما اوره خون و آنزیم های کبدی تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفتند (05/0P >). قابلیت هضم مواد مغذی شامل ماده خشک، پروتئین و الیاف نامحلول در شوینده خنثی در گاومیش‎های تغذیه شده با گیاه پنیرک افزایش یافت (05/0P <).
نتیجه‏گیری: استفاده از گیاه پنیرک در جیره گاومیش‎های شیری نه تنها اثرات منفی بر عملکرد گاومیش شیری نداشت بلکه باعث افزایش تولید شیر و کاهش بار میکروبی شیر شد، بنابراین می تواند به عنوان یک مکمل مناسب در تغذیه گاومیش‎های شیری استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Malva sylverstris plant on milk quality and production, liver enzymes and nutrients digestibility of Khuzestani Buffalo

نویسندگان [English]

 • Tahere Mohammad Abadi 1
 • Somayeh Hoseini 2
1
2 Faculty of Animal Science and Food Technology, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran
چکیده [English]

Background and objective: Metabolites of medicinal plants are used to improve energy efficiency in the rumen and animal productivity. Malva sylverstris is a plant whose cultivation yield in a quarterly period is estimated at 10 tons per hectare. Malva sylverstris leaves and flowers contain tannins, calcium oxalate, pectic substances and mucilage, anthocyanins, rich in vitamins, and due to the presence of vitamin C and flavonoids, many uses have been mentioned for this plant. In some studies, the use of herbs had an increasing effect on milk production performance.
This experiment was conducted to investigate the effect of Malva sylverstris nutrition on milk production and composition, liver enzymes, nutrient digestibility, and blood biochemical parameters of dairy buffaloes.

Material and methods: Eight khuzestani dairy buffaloes, 4-5 parities, average weight 600±12 kg in the early lactation (forth months), average milk production 6 liter, were used. Buffaloes randomly fed with a diet without Malva sylverstris and diet containing 500 g Malva sylverstri/ dry matter plant for one month. Animals were kept in individual stables and adaption to the diet was performed for one week. Sufficient and clean water was provided to the buffaloes.
At the end of the experiment, feed intake, nutrient digestibility, milk production, quality and microbial load of milk were measured. Buffalo blood parameters such as glucose, cholesterol and triglyceride, urea and liver enzymes were determined. The data were analyzed in a completely randomized design and the means were compared with the Tukey test at significance level of 5%.

Results: The results showed that milk fat, protein, and lactose of milk did not change in the experimental treatments (P >0.05), but dry matter intake and milk production of buffaloes increased. According to the results, the milk microbial load of buffaloes fed Malva sylverstris decreased (P <0.05). Blood glucose, cholesterol, and triglyceride levels in the Malva sylverstris treatment were lower than the control treatment (P <0.05). Blood urea and liver enzymes were not affected by the treatments (P >0.05). Nutrient digestibility like dry matter, crud protein, and nautral detergent fiber in buffaloes fed Malva sylverstris increased (P <0.05).

Conclusion: According to the result of the present study, the use of Malva sylverstris plant in the diet of dairy buffaloes not only did not have negative effects on the production performance of dairy buffaloes but also increased milk production and reduced the microbial load of milk, therefore it can be used as an appropriate supplement in the dairy buffaloes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Buffalo
 • digestibility. Malva sylverstris
 • milk quality
 1.  Abo El-Nor, SAH., Khattab, H.M., Al-Alamy, H.A., Salem, F.A. and Abdou, M.M., 2007. Effect of medicinal plant seeds in the rations on the productive performance of lactating buffaloes. Journal of Dairy Science, 2: 348-355.

  1. Afshar Hamidi, B., Pir Mohammadi, R., Mansouri, H. and Fajri M. 2013. The effect of adding Thyme plant to lactating goats rations on digestibility parameter and milk yieldperformance. Research and Development, 101: 30-36.
  2. Agarwal, N., Shekhar, C., Kumar, R., Chaudhary, L.C. and Kamra, D.N. 2009. Effect of peppermint (Menthapiperita) oil in vitro methanogenesis and fermentation of feed with buffalo rumen liquor.Animal Feed Science Technology,148: 321-327.
  3. 4-AOAC. 1990. Official Methods of Analysis, 15th Assoc. Off. Anal. Chem., Washington, DC, USA.
  4. Aschenbach, J.R., Kristensen, N.BDonkin, S.S., Hammon, H.M. and Penner, G.B. 2010. Gluconeogenesis in dairy cows: the secret of making sweet milk from sour dough. IUBMB Life,62(12):869-77.
  5. Asgari, P., Rahimi, P. Mehzoni, P. and Kabiri, N. 2010. The effect of walnut leaf extract (Juglans regia) on hypoglycemia in alloxan-induced diabetic rats. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, 26 (1): 39-30.
  6. Attari, V., Basiri, Sh. and Taheri, V. 2019. The effect of fennel, black seed and cumin on milk production, growth hormone and prolactin levels in Holstein lactating cows. Journal of Animal Science Research, 28(3): 169-179.
  7. Barros, L., Carvalho, A. M. and Ferreira, I. C. F. R. 2009. Leaves, Flowers, Immature fruits and Leafy flowered stems of Malva sylvestris: A comparative study of the nutraceutical potential and composition. from Portugal. Food and Chemical Toxicology, 47:2458-2464.
  8. Ben Salem, H., Ben Salem, L. and Ben Said. M. S, 2005. Effect of the level and frequency of PEG supply on intake, digestion, biochemical and clinical parameters by goats given kermes oak (Quercus coccifera L.)-based diets. Small Ruminant Research, 565 127–137.
  9. 10-Benchaar, C., Hassanat, F. and Petit, H. V. 2015. Dose–response to eugenol supplementation to dairy cow diets: methane production, N excretion, ruminal fermentation, nutrient digestibility, milk production, and milk fatty acid profile. Animal Feed Science and Technology, 209:51–59.
  10. 11-Benchaar, C., Petit, H.V., Berthiaume, R., Ouellet, D.R., Chiquette, J. and Chouinard, P.Y. 2007. Effects of essential oils on digestion, ruminal fermentation, rumen microbialpopulations, milk production, and milk composition in dairy cows fed alfalfa silage or corn silage. Journal of Dairy Science, 90: 886–897.
  11. Bodas, R., Fernández, M., García-González, R., González, J. S., López, S. and Wallace, R. J. 2009. Phytogenic additives to decreas e in vitro ruminal methanogenesis. Options Méditerranéennes. Série A. Séminaires Méditerranéens. N. 85: 279- 283.
  12. Boyd, J., West, J., Bernard, W., PAS, J.K. and Block. S.S. 2012. The effects of plant extracts on milk yield and apparent efficiency of lactating dairy cows during hot weather. The Professional Animal Scientist, 28: 338–343.
  13. Busquet, M., Calsamiglia, S., Ferret, A., Carro, M. D. and Kamel, C. 2005. Effect of garlic oil and four of its compounds on rumen microbial fermentation. Journal of Dairy Science. 88: 4393–4404
  14. Campanile, G., Zicarelli ,F., Vecchio, D., Pacelli, C., Neglia, G., Balestrieri, A., Di Palo, R. and Infascelli, F. 2008. Effects of Saccharomyces cerevisiae on in vivo organic matter digestibility and milk yield in buffalo cows. Livestock Science,114: 358-361.
  15. Changizi Ashtiyani S, Zarei, A., 2011. The effects of Physalis alkekengi alcoholic extract on certain plasma biochemical factors in rats. Arak Medical University Journal,14(5):18-25.(Persian).
  16. Chaves , A.V., Stanford , K., Dugan . M.E.R., Gibson , L.L., McAllister, T.A., Van Herk, F. and Benchaar , C.2008. Effects of cinnamaldehyde , garlic and juniper berry essential oils on rumen fermentation , blood metabolites , growth performance and carcass characteristics of growing lambs. Livestock Science,117:215-224.
  17. Dulgar, B. and Gonuz, A. 2004. Antimicrobial activity of certain plants used in Turkish traditional medicine. Asian Journal of Plant Sciences, 3 (1): 104-107.
  18. Garcia-Gonzalez, R., Lopez, S., Fernandez, M. and Gonzalez, J. S. 2005. Effects of the addition of some medicinal plants on methane production in a rumen simulating fermenter (RUSITEC). In: Soliva, C. R., Takahashi, J., Kreuzer, M. (Eds.), Proceedings of the 2nd International Conference of Greenhouse Gases and Animal Agriculture. ETH Zurich, Zurich, Switzerland, Pp. 444–447.
  19. Hristov, A.N., Lee, C., Cassidy, T., Heyler, K., Tekippe, J.A., Varga, G.A., Corl, B. and Brandt, R.C. 2013. Effect of Origanum vulgare L. leaves on rumen fermentation, production, and milk fatty acid composition in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science.96(2): 1189-202.
  20. Karim, A., Diani, A. and Khalaji, A. 2006. Milk and its quality. Translation. 2nd edition Institute of Publishing and Printing, University of Tehran.
  21. H. 2011. Weeds of Iran. 2nd edition . University of Tehran, University Publishing Center), 700 pages. In persian.
  22. Kashani, S., Kafil Zadeh, F., Momayez, F. and Kheyr Manes, H. 2012. Influence of fennel seed on milk production, growth hormone and prolactin in Sanjabi sheep. The 5th Congress of Animal Science. Isfahan University, 29-30August.
  23. Katan, M. B. and Hollman, P. C. H. 1998. Dietary flavonoids and cardiovascular disease. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 8: 1-4.
  24. Kianmehr, H. 2008. Knowledge of medicinal plants. Aiej Publishing Center, 1st edition pp. 46-45.
  25. Li, W. L., Zheng, H. C., Bukuru, J. and De Kimpe, N. 2004. Natural medicines used in the traditional Chinese medical system for therapy of diabetes Journal of Ethnopharmacology, 92: 1-21.
  26. Li, Y. M., Han, Z. H., Jiang, S. H., Jiang, Y., Yao, S. D. and Zhu, D. Y. 2000. Fast repairing of oxidized OH radical adducts of dAMP and dGMP by phenylpropanoid glycosides from Scrophularia ningpoensis Hemsl. Acta Pharmacologica Sinica, 21(12):1125-8.
  27. Mahmoudi, A., Toghyani., M., Memarian., S., Shahriyar. M. and Hasheminia. S.M., 2012. The effect of cocoa powder, black pepper and lavender on serum biochemical parameters and immune responses of broilers. Iranian Fifth Congress of Animal Sciences. Esfahan. Pp.625-621.
  28. Matsuda, M. and DeFronzo, R. A. Insulin sensitivity indices obtained from oral glucose tolerance testing: comparison with the euglycemic insulin clamp. Diabetes Care, 22(9):1462-1470.
  29. Mehrabadi, M., Vakili, A., Danesh Mesgaran, M. and Valizadeh, R. 2020. The effect of mixed plant powder and their essential oils on rumen fermentation pattern, blood parameters, milk production and composition in Holstein lactating cows. Journal of Research and Construction, 32 (122): 187-202.
  30. Norouzi Nouri, H. 2013. Investigation of chemical composition, digestibility and fermentation of Mallva sylvesteri and its effect on rumen fermentation of Arab sheep. M Thesis , Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan.
  31. Nourian Sarvar, A. and Rzbehan, Y. 2013. The effect of angelica plant on the rumen fermentation parameters of sheep and methane production by in vitro Journal of Animal Sciences. 44 (4): 395-385.
  32. 2007. Nutritional Requirements of Small Ruminant. National Academy Press. Washington, D.C.
  33. Nurdin, E., Amelia, T. and Makin M. 2011. The effects of herbs on milk yield and milk quality of mastitis dairy cow. Journal of Indonesian Tropical Animal Agricalture 36: 104-108.
  34. Patel, M.D., Tyagi, K.K., Sorathiya, L.M. and Fulsoundar, A.B. 2013. Effect of polyherbal galactogogue supplementation on milk yield and quality as well as general health of Surti buffaloes of south Gujarat. Veterinary World, 6:214- 218.
  35. Popovic, M., Kaurinovic, B., Trivic, S., Mimica-Dukic, N., Bursac, M. 2006. Effect of celery (Apium graveolens) extracts on some biochemical parameters of oxidative stress in mice treated with carbon tetrachloride. Phytotheraphy Research, 20:531-537.
  36. Roghani, M., Baloch M. and Ramezani, M. 2007. The effect of chronic oral consumption of celery aerial part on glucose and serum lipids in streptozotocin-induced diabetic white rats. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, 33 (4): 467-458.
  37. Safari, O., Boldaji, F., Hajimoradloo, A. 2008. Effect of fish meal replacement by canola meal on growth, nutrientretention and thyroid hormones in the diet of grow-out rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Journal of Agricultural. Science and Natural Resources, 14 (5).
  38. Santos, M.B., Robinson, P.H., Williams, P. and Losa, R. 2010. Effects of addition of an essential oil complex to the diet of lactating dairy cows on whole tract digestion of nutrients and productive performance. Animal Feed Science and Technology, 157: 64-71.
  39. 2003. SAS User’s Guide Statistics. Version 9.1.3 Edition. SAS Inst., Inc., Cary NC.
  40. Tassoul, M.D. 2009. Effect of a mixture of supplemental dietary plant essential oils on performance of periparturient and early lactation dairy cows. Journal of Dairy Science, 92: 1734–1740.
  41. Van Soest, P.V., Robertson, J.B. and Lewis, B.A. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74(10), 3583-3597.‏
  42. Zohouri, 2012. Encyclopedia of Medicinal Plants. 2nd Edition, Tahsin Publications,. .132 Pages