تاثیر استفاده از گیاه پنیرک بر تولید و کیفیت شیر، آنزیم های کبدی و گوارش پذیری مواد مغذی در گاومیش شیری خوزستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رامین

2 دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

چکیده

سابقه و هدف: متابولیت‌های ثانویه گیاهان دارویی برای بهبود راندمان استفاده از انرژی در شکمبه و بهره‌وری حیوان مورد استفاده قرار می‎گیرند. پنیرک (Malva sylvestris) گیاهی است که عملکرد کشت آن در یک دوره سه ماهه معادل10 تن در هکتار برآورد گردیده است. برگ و گل پنیرک حاوی تانن، اگزالات کلسیم، مواد پکتیکی و موسیلاژ، آنتوسیانین‌ها و ویتامین ها بوده و وجود ویتامین C و فلاونوئیدها منجر به کاربردهای بسیاری برای این گیاه شده است. در بعضی از مطالعات، استفاده از گیاهان دارویی اثر افزایشی بر عملکرد تولید شیر داشت. این آزمایش به منظور بررسی تاثیر تغذیه گیاه پنیرک بر تولید و ترکیب شیر، آنزیم های کبدی، گوارش پذیری مواد مغذی و فراسنجه های بیوشیمیایی خون گاومیش شیری انجام شد.
مواد و روش‏ها: در این آزمایش از هشت رأس گاومیش شیری، شکم چهارم و پنجم، با متوسط وزن 12±600 کیلوگرم که در اوایل شیرواری (ماه چهارم شیردهی) و میانگین تولید 6 لیتر بودند، استفاده شد. گاومیش‏ها بطور تصادفی با جیره بدون پنیرک و جیره حاوی 500 گرم گیاه پنیرک به مدت یک ماه تغذیه شدند. دام‏ها در آخورهای انفرادی مستقر و عادت‎پذیری آن‎ها به جیره برای یک هفته انجام شد. آب تمیز و کافی در اختیار گاومیش‎ها قرار گرفت.
در پایان آزمایش، خوراک مصرفی و قابلیت هضم مواد ‌مغذی، تولید و ترکیب شیر و بار میکروبی شیر اندازه گیری شدند. همچنین فراسنجه‌های خونی گاومیش‎ها مانند گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید، نیتروژن اوره‎ای خون و آنزیم‎های کبدی نیز تعیین شد. داده‌های این طرح در قالب طرح کاملا تصادفی تجزیه و تحلیل شدند و مقایسه میانگین‌ها با آزمون توکی در سطح معنی داری 5 درصد انجام شد.
یافته‏ها: نتایج نشان داد که چربی، پروتئین و لاکتوز شیر در تیمارهای آزمایشی تغییر نکرد (05/0P >)، اما ماده خشک مصرفی گاومیش‎ها و تولید شیر افزایش یافت (05/0P <). بر طبق نتایج، بار میکروبی شیر گاومیش‎های تغذیه شده با گیاه پنیرک، کاهش یافت (05/0P <). میزان گلوکز، کلسترول و تری گلیسرید خون در تیمار حاوی پنیرک کمتر از تیمار کنترل بود (05/0P <)، اما اوره خون و آنزیم های کبدی تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفتند (05/0P >). قابلیت هضم مواد مغذی شامل ماده خشک، پروتئین و الیاف نامحلول در شوینده خنثی در گاومیش‎های تغذیه شده با گیاه پنیرک افزایش یافت (05/0P <).
نتیجه‏گیری: استفاده از گیاه پنیرک در جیره گاومیش‎های شیری نه تنها اثرات منفی بر عملکرد گاومیش شیری نداشت بلکه باعث افزایش تولید شیر و کاهش بار میکروبی شیر شد، بنابراین می تواند به عنوان یک مکمل مناسب در تغذیه گاومیش‎های شیری استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Malva sylverstris plant on milk quality and production, liver enzymes and nutrients digestibility of Khuzestani Buffalo

نویسنده [English]

  • Somayeh Hoseini 2
2 Faculty of Animal Science and Food Technology, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran
چکیده [English]

Background and objective: Metabolites of medicinal plants are used to improve energy efficiency in the rumen and animal productivity. Malva sylverstris is a plant whose cultivation yield in a quarterly period is estimated at 10 tons per hectare. Malva sylverstris leaves and flowers contain tannins, calcium oxalate, pectic substances and mucilage, anthocyanins, rich in vitamins, and due to the presence of vitamin C and flavonoids, many uses have been mentioned for this plant. In some studies, the use of herbs had an increasing effect on milk production performance.
This experiment was conducted to investigate the effect of Malva sylverstris nutrition on milk production and composition, liver enzymes, nutrient digestibility, and blood biochemical parameters of dairy buffaloes.

Material and methods: Eight khuzestani dairy buffaloes, 4-5 parities, average weight 600±12 kg in the early lactation (forth months), average milk production 6 liter, were used. Buffaloes randomly fed with a diet without Malva sylverstris and diet containing 500 g Malva sylverstri/ dry matter plant for one month. Animals were kept in individual stables and adaption to the diet was performed for one week. Sufficient and clean water was provided to the buffaloes.
At the end of the experiment, feed intake, nutrient digestibility, milk production, quality and microbial load of milk were measured. Buffalo blood parameters such as glucose, cholesterol and triglyceride, urea and liver enzymes were determined. The data were analyzed in a completely randomized design and the means were compared with the Tukey test at significance level of 5%.

Results: The results showed that milk fat, protein, and lactose of milk did not change in the experimental treatments (P >0.05), but dry matter intake and milk production of buffaloes increased. According to the results, the milk microbial load of buffaloes fed Malva sylverstris decreased (P <0.05). Blood glucose, cholesterol, and triglyceride levels in the Malva sylverstris treatment were lower than the control treatment (P <0.05). Blood urea and liver enzymes were not affected by the treatments (P >0.05). Nutrient digestibility like dry matter, crud protein, and nautral detergent fiber in buffaloes fed Malva sylverstris increased (P <0.05).

Conclusion: According to the result of the present study, the use of Malva sylverstris plant in the diet of dairy buffaloes not only did not have negative effects on the production performance of dairy buffaloes but also increased milk production and reduced the microbial load of milk, therefore it can be used as an appropriate supplement in the dairy buffaloes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buffalo
  • digestibility. Malva sylverstris
  • milk quality