اثرات استفاده از سیلاژ خوراک کامل بر پایه چغندرعلوفه‌ای برعملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه‌های خون بره‌های پرواری زل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشی بخش تحقیقات تغذیه و فیزیولوژی دام، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 استاد پژوهشی بخش تحقیقات تغذیه و فیزیولوژی دام، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

3 دانشجوی رشته دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

سابقه و هدف: تهیه سیلاژ خوراک کامل با مواد خوراکی حاوی رطوبت بالا یک جایگزین مناسب برای مدیریت مؤثر این مواد خوراکی در جیره نشخوارکنندگان است. این تحقیق با هدف استفاده از چغندر‌علوفه‌ای در جیره‌ بره‌های پرواری با ‌روش تهیه سیلاژ خوراک کامل و مقایسه آن با جیره‌های رایج انجام شد.
مواد و روش‌ها: تعداد 14 راس بره نر نژاد زل با سن 3 تا 4 ماه و میانگین وزن 20/2 ± 48/19 کیلوگرم به‌صورت تصادفی به دو گروه 7 رأسی یکسان تقسیم شدند و با یکی از دو جیره آزمایشی با مواد مغذی یکسان شامل جیره شاهد بر پایه یونجه و کاه گندم و جیره سیلاژ خوراک کامل بر پایه چغندرعلوفه‌ای تغذیه شدند. دو هفته دوره عادت‌پذیری به جایگاه و جیره‌‌های غذایی درنظر گرفته شد و سپس دوره آزمایش به‌مدت 9 هفته ادامه یافت. در طول آزمایش خوراک مصرفی سه بار در روز در حد مصرف اختیاری در اختیار بره ها قرار گرفت. وزن‌کشی از بره‌ها قبل از شروع آزمایش انجام شد و سپس هر سه هفته یکبار تکرار گردید. پس از پایان دوره پروار، قابلیت هضم جیره‌های آزمایشی در قفس‌های متابولیکی و از طریق جمع‌آوری کامل مدفوع تعیین شد. همچنین از ورید گردن بره‌ها خون‌گیری شد و غلظت گلوکز، پروتئین کل، آلبومین و آنزیم‌های کبدی آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) و آسپارتات ترانس ‌آمیناز (AST) در پلاسمای خون آن‌ها تعیین شد.
یافته‌ها: میانگین وزن بدن بره‌ها در پایان آزمایش و میانگین افزایش وزن روزانه بره‌ها بین گرو‌ه‌های آزمایشی مشابه بود. اما خوراک مصرفی روزانه بره‌ها با جیره‌ حاوی چغندرعلوفه‌ای (1/975گرم) نسبت به گروه شاهد (4/845 گرم) بیشتر بود و اختلاف آن‌ها تمایل به معنی‌داری داشت (09/0=‌P). نسبت خوراک مصرفی/ افزایش وزن بره‌ها در گروه با جیره شاهد نسبت به گروه با جیره سیلاژ حاوی چغندرعلوفه‌ای بهتر (89/5 در مقابل 86/6) بود (05/0=‌P). قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی جیر‌ه‌ها مشابه بود، اما قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی در جیره‌ حاوی چغندرعلوفه‌ای از جیره شاهد بالاتر (5/40 در مقابل 7/33 درصد) بود (01/0>P). میانگین غلظت آلبومین خون بره‌های تغذیه‌شده با جیره حاوی چغندرعلوفه‌ای نسبت به گروه شاهد بیشتر بود (01/0>P) و غلظت بالاتر گلوکز و آنزیم کبدی ALT نسبت به گروه شاهد تمایل به معنی‌داری داشت (09/0=‌P)، اما میانگین غلظت پروتئین کل وAST پلاسما بین دو گروه مشابه بود.
نتیجه‌گیری: تخمیر مطلوبی در سیلاژ خوراک کامل بر پایه چغندرعلوفه‌ای انجام گرفت و به نظر می‌رسد روش مناسبی برای نگهداری طولانی مدت آن با حفظ کیفیت باشد. بره‌های پرواری تغذیه‌شده با سیلاژ خوراک کامل بر پایه چغندرعلوفه‌ای در مقایسه با بره‌های تغذیه‌شده با جیره بر پایه یونجه و کاه، وزن نهایی و افزایش وزن روزانه مشابه و مصرف خوراک بیشتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of using ensiled total mixed ration based on fodder beet on performance, digestibility and blood parameters in fattening Zell lambs

نویسندگان [English]

  • Pirouz Shakeri 1
  • Hassan Fazaeli 2
  • Ali Reza Aghashahi 1
  • Amir Ali Shakeri 3
1 Animal Nutrition and Physiology Research Department, Animal Science Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
2 Animal Nutrition and Physiology Research Department, Animal Science Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
3 Veterinary student of Islamic Azad University, Karaj Branch
چکیده [English]

Abstract:
Background and objectives: Ensiling total mixed ration has been a sustainable alternative to efficiently handle high wet feeds such as fodder beet in ruminant diets. The objective of this study was to determine the effects of using fodder beet in the form of total mixed ration silage on the growth performance, nutrient digestibility and blood metabolites of fattening Zell lambs and compare it’s with conventional diets.
Materials and methods: Fourteen Zell male lambs (3–4 months of age and 19.48± 2.20 kg BW) were randomly allocated to 1 of 2 experimental diets with the same nutrients. Experimental diets containing control diet based on alfalfa and wheat straw (CD) and total mixed ration silage based on fodder beet (TMRS). Diets were fed three times daily in three equal portions over a 9-weeks assay following a 2-weeks adaptation period. Lambs were weighed immediately before the morning feeding at the beginning and at 3-weeks intervals until end of the experimental period. At the end of fattening period, the lambs were used to evaluate nutrient digestibility in response to feeding experimental diets. Furthermore, blood samples were collected from the Jugular veins of the lambs for measuring of glucose, total protein, albumin and liver enzymes such as alanine aminotransferase (ALT) and aspartate transaminase (AST).
Results: At the end of experiment, average body weight and daily weight gain of lambs were not affected by experimental diets, but feed intake was tended to greater for TMRS group (975.1 g/d) than CD group (845.4 g/d) (P=0.09). Feed conversion ratio of lambs in CD group was greater (5.89 vs. 6.86) than TMRS group (P=0.05). There was no difference in digestibility of dry matter and organic matter across experimental diets, but digestibility of neutral detergent fiber in TMRS group was greater than CD group (40.5 vs. 33.7 %). The lambs fed CD had higher albumin concentration (p<0.01), and glucose and ALT were tended to greater (P=0.09) than those fed TMRS, however, concentration of total protein and AST were not affected by diets.
Conclusion: It was concluded that storage of fodder beet by total mixed ration silage method is associated with an optimal fermentation and it seem to be an appropriate method for long-term storage while maintaining quality. The lambs fed with TMRS diet than those fed with CD diet had similar final weight and daily weight gain and more feed intake.
Keywords: Digestibility, fattening, fodder beet, performance, silage, total mixed ration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Digestibility"
  • "Fattening Lamb"
  • "fodder beet"
  • "performance"
  • "total mixed ration"