هیستومورفومتری و هیستوپاتولوژی روده ‏ی کوچک و بزرگ بره‏ های پرواری تغذیه شده با سرشاخه‎های کامل برهان (Albizia lebbeck)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد تغذیه دام ، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 استاد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 دکتری تغذیه‌دام، هنرستان خوارزمی دزفول

4 استادیار، گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده

سابقه و هدف: صفات مورفولوژیک دستگاه گوارش یعنی بافت پوششی و پاپیلای شکمبه، پرزها و کریپت‏های روده‏ی کوچک مهمترین شاخص برای قضاوت در مورد ظرفیت هضم، متابولیسم، جذب و همچنین عملکرد تولید در آینده حیوانات هستند. درختان چند منظوره مانند برهان را می‏توان به عنوان منبع نیتروژن در جیره نشخوارکنندگان استفاده کرد. شاخ و برگ این درختان به عنوان یک منبع نیتروژن ارزان قیمت استفاده می‏شوند و نیز دارای انرژی، مواد معدنی و ویتامین‏ها می‏باشند. تانن، سیانید، اگزالات، ساپونین و وجود بازدارنده‏های تریپسین به عنوان ترکیبات ضد تغدیه‏ای برهان ذکر شده‏اند. غلظت بالای ترکیبات پلی فنولی موجود در گیاهان باعث ایجاد ضایعات بافتی، از دست دادن سلول‌های پوششی، فرسایش میکروویلی و کوتاه شدن ارتفاع پرزها می‏شود که باعث کاهش ظرفیت جذب مواد مغذی می‏شود. تانن‏ها می‏توانند سبب ممانعت از فعالیت میکروب‏ها شده و باعث عدم فعالیت اندوگلوکوناز خارج سلولی در برخی باکتری‏های هضم کننده فیبر شوند. لذا هدف از مطالعه‏ی حاضر بررسی هیستومورفومتری و هیستوپاتولوژی بافت روده کوچک و بزرگ بره‌های پرواری تغذیه شده با برگ و غلاف برهان به عنوان یک خوراک حاوی تانن و سایر ترکیبات پلی‌فنولی ثانویه بود.
مواد و روش‏ها: در این آزمایش از 24 راس بره نر عربی پرواری 3/1 ± 8 ماهه با وزن اولیه‏ی 34/5 ± 8/28 کیلوگرم به مدت 60 روز استفاده شد. آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصافی با 3 تیمار و 8 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره‏ی شاهد، جیره شاهد + 50 و یا ۷۵ درصد جایگزینی سرشاخه‌ی کامل برهان با یونجه بود.
یافته‏ها: در بخش دئودنوم ارتفاع پرز و عمق کریپت در تیمار شاهد از سایر تیمارها بیشتر بود و نسبت به تیمار حاوی 75 درصد سرشاخه‏های کامل برهان معنی‏دار بود (05/0P<). عرض پرز و مساحت پرز نیز در تیمار شاهد از سایر تیمارها بیشتر بود (05/0P<). ضخامت لایه عضلانی در تیمار دریافت کننده‏ی 75 درصد سرشاخه‏های کامل برهان نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود (05/0P<). در بخش ژژنوم ارتفاع پرز، عرض پرز و مساحت پرز در تیمار شاهد از سایر تیمارها بیشتر بود (05/0P<). عمق کریپت در تیمار شاهد از سایر تیمارها بیشتر بود و نسبت به تیمار 50 درصد حاوی سر شاخه‏های کامل برهان معنی‏دار بود (05/0P<). ضخامت لایه عضلانی در تیمار شاهد از سایر تیمارها بیشتر بود و نسبت به تیمار حاوی 50 درصد سرشاخه‏های کامل برهان معنی‏دار بود (05/0P<). در ایلئوم ضخامت لایه عضلانی در تیمار شاهد از سایر تیمارها بیشتر بود (05/0P<). نفوذ سلول‏های التهابی در تیمار شاهد در بخش‏های مختلف روده از سایر تیمارها بیشتر بود. مصرف خوراک، میانگین افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل و بازده خوراک تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند.
نتیجه گیری: در مقایسه با شاهد، مصرف برهان از نظر هیستوپاتولوژی باعث کاهش نفوذ سلول‌های التهابی در روده‏ی کوچک و روده‏ی بزرگ شد، اما تاثیری بر مصرف خوراک و عملکرد رشد نداشت. به‏طور کلی مصرف متعارف برهان به دلیل حضور فلاونوئیدها، میزان پروتئین بالا، کاهش هزینه‏های خوراک و اثرات بافتی مثبت در تغذیه‏ی دام‏ها توصیه می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histomorphometry and histopathology of small and large intestine of fattening Arabi lambs fed with whole branches of Albizia lebbeck

نویسندگان [English]

 • Hadi Ardeshiri 1
 • Morteza Chaji 2
 • Omid Khorasani 3
 • Farshad Baghban 4
1 Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food Technology, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Ahvaz, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food technology, Khuzestan Agricultural Sciences and Natural Resources University
3 3PhD of Animal Nutrition, Kharazmi Industrial School, of Dezful
4 Assistant Professor, Department of Veterinary Medicine, Azad University of Yasoj, Yasij, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Morphological features of the gastrointestinal tract, namely the epithelial tissue and rumen papilla, villi, and crypts of the small intestine are the most important indicators for judging the digestibility capacity, metabolism, and absorption and production performance of animals in the future. Multipurpose trees such as Albizia lebbeck can be used as a source of nitrogen in ruminant diets. The foliage of these trees is used as an inexpensive source of nitrogen and also contains energy, minerals, and vitamins. Tannins, cyanides, oxalates, saponins, and trypsin inhibitors have been suggested as anti-nutritional compounds of Albizia lebbeck. High concentrations of polyphenolic compounds in plants cause tissue damage, loss of epithelial cells, microvilli erosion, and shortening of villi height, which reduces the ability to absorb nutrients. Tannins can inhibit microbial activity and inactivate extracellular endoglucanase in some fiber-digesting bacteria. Tannins can inhibit microbial activity and inactivate extracellular endoglucanase in some fiber-digesting bacteria. Therefore, the aim of this study was to investigate the histomorphometry and histopathology of small and large intestinal tissue of fattening lambs fed foliage of Albizia lebbeck as a feed containing tannins and other secondary polyphenolic compounds.
Materials and methods: In this experiment, Twenty-four fattening Arabian male lambs with eight months old and initial body weight of 28.8±5.34 kg were used for 60 days. The experiment was performed in a completely randomized design with three treatments and eight replicates. The experimental treatments were: control diet (without Albizia lebbeck) and control + 50 and 75 percent complete branches of Albizia lebbeck replaced with alfalfa.
Results: In the duodenum section, the villi height and crypt depth in the control treatment were higher than other treatments and were significant compared to the treatment containing 75% complete branches of the Albizia lebbeck (P <0.05). The villi width and villi area were also higher in the control treatment than other treatments (P <0.05). The thickness of the muscle layer in the treatment receiving 75% of the complete branches of the Albizia lebbeck was higher than other treatments (P <0.05). In the jejunum section, the villi height, villi width and villi area in the control treatment were higher than other treatments (P <0.05). The crypt depth in the control treatment was higher than other treatments and was significant compared to the treatment containing 50% complete branch of the Albizia lebbeck (P <0.05). The thickness of the muscle layer in the control treatment was higher than other treatments and was significant compared to the treatment containing 50% of the complete branches of Albizia lebbeck (P <0.05). In the ileum, the thickness of the muscle layer in the control treatment was higher than other treatments (P <0.05). Infiltration of inflammatory cells in the control treatment was higher in different parts of the intestine than other treatments. Feed intake, average daily gain, feed conversion ratio, and feed efficiency were not affected by experimental treatments
Conclusion: Compared to the control, In terms of Histopathology use of Albizia lebbeck reduced the penetration of inflammatory cells in the small intestine and large intestine; however, had no effect on feed intake and growth performance. The consumption of Albizia lebbeck is recommended in animals due to the presence of flavonoids, high levels of protein, reduce feed costs, positive tissue effects, and increase NDF digestibility.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Flavonoids
 • Inflammatory cells
 • Tannin
 • Tissue
 • Villi
 1. 2006. Association of Analytical Communities. 7th ed. MD, LIPD, FA, Gaithersburg, USA.
 2. Azizi, A., Salavati, A. and Vaziri, A. 2016. The effects of different levels of oak acorn on rumen and small intestine morphology and gastrointestinal pH of Markhoz goat kids. Animal Science Research (Agricultural Science), 26(3): 179-190. (In Persian).
 3. Babadi, L., Chaji, M. and Mohammadabadi, T. 2017. Comparison digestibility, rumen fermentation and protozoa population in Najdi goats fed with whole branch of Albizia or Alfalfa Hay. Iranian Journal of Animal Science Research, 9(1): 12-23.‏ (In Persian).
 4. Babadi, L., Chaji, M. and MohammadAbadi, T. 2018. The effect of feeding whole branch of Albizia lebbeck tree on digestibility, some fermentation characteristics and rumen protozoa population of Najdi goats. Journal of Animal Science Researches, 28(1): 195-211. (In Persian).
 5. Barboza, S.D.C.R., de Oliveira, J.S., de Carvalho Souza, M.T., de Lima Júnior, D.M., Lima, H.B. and Guerra, R.R. 2019. Ovines submitted to diets containing cassava foliage hay and spineless cactus forage: histological changes in the digestive and renal systems. Tropical Animal Health and Production, 51(6): 1689-1697.
 6. Clauss, M., Stewart, M., Price, E., Peilon, A., Savagec, T., Van Ekrisd, I. and Munn, A. 2016. The effect of feed intake on digesta passage, digestive organ fill and mass, and digesta dry matter content in sheep (Ovisaries): flexibility in digestion but not in water reabsorption. Small Ruminant Research, 138: 12–19.
 7. El-Hawary, S., El-Fouly. K., Sokkar, N.M. and Talaat, Z. 2011. A phytochemical profile of Albizia lebbeck (L.) benth cultivated in Egypt. Asian Journal of Biochemistry, 6: 122-141.
 8. Hervás, G., Pérez, V., Giráldez, F.J., Mantecón, A.R., Almar, M.M. and Frutos, P. 2003. Intoxication of sheep with quebracho tannin extract. Journal of Comparative Pathology, 129(1): 44-54.
 9. Jamroz, D., Wiliczkiewicz, A., Skorupinska, J., Orda, J., Kuryszko, J., Tschirch, H. 2009. Effect of sweet chestnut tannin (SCT) on the performance, microbial status of intestine and histological characteristics of intestine wall in chickens. British Poultry Science, 50: 687–699.
 10. Jin, Y.M., Jiang, C., Zhang, X.Q., Shi, L.F. and Wang, M.Z. 2018. Effect of dietary Urtica cannabina on the growth performance, apparent digestibility, rumen fermentation and gastrointestinal morphology of growing lambs. Animal Feed Science and Technology, 243: 1-9.
 11. Khorasani, O., Chaji, M. and Baghban, F. 2021. Effect of chemical buffer and Megasphaera elsdenii-yeast on histomorphometry and histopathology of rumen and liver of Arabian fattening lambs fed with concentrated diets. Animal Production, 23(1): 47-59. (In Persian).
 12. Laurent, C., Besancon, P. and Caporiccio, B. 2005. Ethanol and polyphenolic free wine matrix stimulate the differentiation of human intestinal Caco-2 cells. Influence of their association with a procyanidin-rich grape seed extract. Journal of Agriculturaland Food Chemistry, 53: 5541–5548.
 13. Longenbach, J.I. and Heinrichs, A.J. 1998. A review of the importance and physiological role of curd formation in the abomasum of young calves. Animal Feed Science and Technology, 73(1-2): 85-97.
 14. Mbatha, K.R., Downs, C.T. and Nsahlai, I.V. 2002. The effects of graded levels of dietary tannin on the epithelial tissue of the gastro-intestinal tract and liver and kidney masses of Boer goats. Animal Science, 74(3): 579-586.
 15. Miya, A., Sithole, A.N., Mthethwa, N., Khanyile, M. and Chimonyo, M. 2019 Response in carcass yield, organ weights, and gut morphology of broiler chickens to incremental levels of Vachellia tortilis leaf meal. Canadian Journal of Animal Science, 100(2): 282-291.‏
 16. Mueller-Harvey, I. 2006. Unravelling the conundrum of tannins in animal nutrition and health. Journal of the Science of Food and Agriculture, 86: 2010–2037.
 17. 2007. Nutrient Requirements of Small Ruminants: Sheep, Goats, Cervids and New World Camelids. National Academy Press Washington DC.
 18. Sangeetha, M., Chamundeeswari, D., Babu, C.S., Rose, C. and Gopal, V. 2020. Attenuation of oxidative stress in arthritic rats by ethanolic extract of Albizia procera benth bark through modulation of the expression of inflammatory cytokines. Journal of Ethnopharmacology, 250: 112435.
 19. J., Lindermayer, H., Dummer, C., Treutter, D. and Pfaffl, M.W. 2007. The influence of polyphenol rich apple pomace or red-wine pomace diet on the gut morphology in weaning piglets. Journal of Animal Physiologyand Animal Nutrition, 91: 289–296.
 20. Sell, D.R., Reed, W.M., Chrisman, C.L. and Rogler, J.C. 1985. Mucin excretion and morphology of the intestinal tract as influenced by sorghum tannins. Nutrition Reports International, 31:1369–1374.
 21. Szkudelska, K., Szumacher-Strabel, M., Szczechowiak, J., Bryszak, M., Pers-Kamczyc, E., Stochmal, A., Cieslak, A. 2016. The effect of triterpenoid saponins from Saponaria officinalis on some blood hormones, metabolic parameters and fatty acid composition in dairy cows. Journal of Agricultural Science, 154: 532–541.
 22. Uosefi, Z., Mohammadabadi, T., Chaji, M. and Bojarpour, M. 2017. The investigation of parameters of rumen degradability, post-ruminal disappearance and nutritive value of siris leave, flower and pod in the ruminant. Journal of Animal Science Researches, 26(4): 19-32. (In Persian).
 23. Van Soest, P.J., Roberson, J.B. and Lewis, B.A. 1991. Methods of dietary fiber, neutral detergent fiber, and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74(10): 3583-3597.
 24. Viveros, A., Chamorro, S., Pizarro, M., Arija, I., Centeno, C. and Brenes, A. 2011. Effects of dietary polyphenol-rich grape products on intestinal microflora and gut morphology in broiler chicks. Poultry Science, 90: 566-578.
 25. Wang, Y.H., Xu, M., Wang, F.N., Yu, Z.P., Yao, J.H., Zan, L.S. and Yang, F.X. 2009. Effect of dietary starch on rumen and small intestine morphology and digesta pH in goats. Livestock Science, 122(1): 48-52.
 26. Zia-ul-haq, M., Ahmad, S., Qayum, M. and Ercisli, S. 2013. Compositional studies and anti-oxidant potential of Albizia lebbeck (L.) Benth, pods and seeds. Turkish Journal of Biology, 37(1): 25-32.