تاثیر منابع مختلف نشاسته و اسیدهای چرب بر عملکرد، ترکیبات شیر و قابلیت هضم مواد مغذی در میش‌های قزل دوره انتقال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم دامی،دانشکده کشاورزی،دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایرانَ

2 عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه

3 استادیار/دانشگاه ارومیه

چکیده

سابقه و هدف: دوره انتقال در دام‌های شیری به دلیل تغییرات ناگهانی و عمیق فیزیولوژیکی و متابولیکی حین گذر از مرحله غیر شیرواری به دوره شیردهی از اهمیت خاصی برخوردار است. بکارگیری روش‌های مختلف تأمین انرژی با کمک جیره‌های گلوکوژنیک یا لیپوژنیک در طی دوره‌های قبل و بعد از زایش راهکارهای اصلی برای اجتناب از توسعه بیماری‌های متابولیکی و افزایش راندمان آبستنی شناخته شده‌اند. هدف از آزمایش حاضر، ارزیابی تأثیر منابع مختلف نشاسته و اسید چرب بر عملکرد، ترکیبات شیر و قابلیت هضم مواد مغذی در دوره انتقال میش‌های قزل بود.
مواد و روش‌ها: بدین منظور، آزمایشی با استفاده از ۲۰ رأس میش آبستن نژاد قزل با میانگین 3 سال سن و میانگین وزن بدن 2/2±65 کیلوگرم از ۳۰ روز مانده به زمان مورد انتظار زایش تا ۳۰ روز پس از زایش، در قالب یک طرح کاملا تصادفی و با روش فاکتوریل 2×2 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل: ۱) جیره بر پایه ذرت + اسیدهای چرب اشباع (مکمل اسید پالمتیک (رومی فت))، ۲) جیره بر پایه ذرت + اسیدهای چرب غیراشباع محافظت شده در شکمبه (مکمل امگا- ۳ ماهی (پرشیافت)) ، ۳)جیره بر پایه جو + اسیدهای چرب اشباع (مکمل اسید پالمتیک)، ۴) جیره بر پایه جو + اسیدهای چرب غیراشباع محافظت شده در شکمبه (مکمل امگا-۳ ماهی) بودند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که تیمارهای آزمایشی اثر معنی‌داری بر قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین، عصاره اتری و خاکستر نداشته است (05/0<P). منبع نشاسته و نوع مکمل چربی اثر معنی داری بر مصرف خوراک در قبل و بعد زایش و وزن تولد بره‌ها نداشت (05/0<P). در بعد از زایش اثر منبع نشاسته و منبع اسیدهای چرب بر تغییرات وزن میش‌ها معنی‌دار بود (05/0>P). به گونه‌ای که در میش‌های تغذیه شده با جیره‌های حاوی دانه جو کاهش وزن بیشتری نسبت به جیره‌های حاوی دانه ذرت مشاهده شد. تولید شیر و پروتئین شیر تحت تاثیر منبع نشاسته و نوع مکمل چربی قرار نگرفت (05/0<P). میزان تولید شیر تحت تاثیر هیچ یک از تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. درصد چربی شیر تیمارهای حاوی دانه جو بصورت معنی‌داری بیشتر از تیمارهای حاوی دانه ذرت بود (05/0>P)، و همچنین در بین تیمارهای حاوی دانه جو، تیمار مکمل اسید پالمیتیک دارای درصد چربی شیر بیشتری نسبت به تیمار مکمل امگا-3 بود.
نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که احتمالا استفاده از دانه ذرت و مکمل اسیدهای چرب اشباع باعث کاهش وزن کمتری در میش‌ها در دوره بعد از زایمان می‌شود که البته تایید این نتایج نیاز به آزمایشات عملکردی و متابولیکی بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of starch and fatty acids source on performance, milk yield and composition and nutrients digestibility of Qezel ewes during transition period

نویسندگان [English]

 • asghar mohammadiyan 1
 • Hamed Khalilvandi 3
1 Animal Science,Agriculture,Urmia,Urmia,Iran
2
3 Urmia University, animal science department
چکیده [English]

Background and objectives: The transition period of dairy animals is most important because of the sudden and profound physiological and metabolic changes in the course of transition from pregnancy to lactation. The use of different energy supply methods by glucogenic or lipogenic diets during the pre and post partum periods has been recognized as the main strategies for prevention of metabolic diseases and increasing the pregnancy efficacy. The purpose of this study was to evaluate the effects of different sources of starch and fatty acids on performance, milk yield and composition and nutrients digestibility of Qezel ewes during transition period.
Materials and methods: 20 pregnant Qezel ewes with average age of 3 years and average body weight of 65 ± 2 kg from 30 days to the expected time of parturition until 30 days after parturition in a completely randomized design and implemented with 2×2 factorial method. Treatments included: 1) Corn-based diet + Saturated fatty acids (palmitic acid supplement (Roomi Fat)®); 2) Corn-based diet + unsaturated fatty acids (Omega-3 fish) (Persia fat) ®); 3) Barley-based diet + Saturated fatty acids (palmitic acid supplement) and 4) Barley-based diet + unsaturated fatty acids (supplement omega-3 fish). Ewes had a free access to water and feed intake was a ad libitum. Feed intake was measured a daily.
Results: The results of this study showed that the starch and fatty acids source had no significant effect on digestibility of dry matter, organic matter, protein, ether extract and ash (P >0.05). The starch and fatty acids source had no significant effect on feed intake before and after parturition and birth weight of lambs (P >0.05). After parturition, the effect of starch and fatty acids source on the ewes weight changes was significant and in the ewes fed diets containing barley grain, weight loss was higher than corn grain diets (P <0.05). Milk production and milk protein was not affected by the source of starch and fatty acid (P >0.05). Milk fat percentage in treatments containing barley grain was significantly higher than corn grain (P <0.05), as well as in barley-containing treatments, supplemental palmitic acid treatment had a higher milk fat percentage than diets containing of omega- 3 fatty acid.
Conclusion: The results of this study showed that the use of corn grain and supplementation of saturated fatty acid would reduce the weight loss in ewes after parturition, which confirmation of these results requires more functional and metabolic experiment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • barley grain
 • corn grain
 • fatty acid supplementation
 • transition period
 1. AbuGhazaleh, A.A., Schingoethe, D.J., Hippen, A.R., Kalscheur, K.F. and Whitlock, L.A. 2002. Fatty acid profiles of milk and rumen digesta from cows fed fish oil, extruded soybeans or their blend. Journal of DairyScience. 85: 2266–2276.
 2. Ahnadi, C.E., Beswick, N., Delbecchi, L., Kenelly, J.J. and Lacasse, P.  2002. Addition of fish oil to diets for dairy cows. II. Effects on milk fat and gene expression of mammary lipogenic enzymes. Journal of Dairy Research, 69: 521–531.
 3. Alizadeh, A.R., Alikhani, M., Ghorbani, G.R., Rahmani, H.R., Rashidi, L. and Loor, J.J. 2012. Effects of feeding roasted safflower seeds (variety IL-111) and fish oil on dry matter intake, performance and milk fatty acid profiles in dairy cattle. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 96: 466–473.
 4. Allen, M.S., Bradford, B.J. and Harvatine, K.J. 2005. The cow as a model to study food intake regulation. Annual Review of Nutrition. 25: 523-547.
 5. Allred, S.L., Dhiman, T.R., Brennand, C.P., Khanal, R.C., McMahon, D.J. and Luchini, N.D. 2006. Milk and cheese from cows fed calcium salts of palm and fish oil alone or in combination with soybean products. Journal of Dairy Science. 89(1): 234-248.
 6. Andersen, J.B., Ridder, C. and Larsen, T. 2008. Priming the Cow for Mobilization in the Periparturient cattle. Journal of Dairy Science. 91: 1029-1043.
 7. Ankom, 1998. Procedures for Fibre and In vitro Analysis. Accessed at http://www.ankom.com.   
 8. AOAC. 2000. Official methods of analysis, 17 thed. Association of official analytical chemists, Arlington, VA.
 9. Babaei, M.K., Mirzaei-Alamouti, H. and Nikkhah, A. 2019. Cereals level and source effects on rumen fermentation, colostrum and milk properties, and blood metabolites in periparturient ewes. Animal. 13(6): 1165-1172.
 10. Banchero, G.E., Quintans, G., Vazquez, A., Gigena, F., La Manna, A., Lindsay, D.R. and Milton, J.T.B. 2007. Effect of supplementation of ewes with barley or maize during the last week of pregnancy on colostrum production. Animal. 1(4): 625-630.
 11. Bauman, S.W. and Griinari, J.M. 2003. Nutritional regulation of milk fat synthesis. Annual Review of Nutrition. 23: 203-227.
 12. Cabrita, A.R.J., Vale, J.M.P., Bessa, R., J.B., Dewhurst, R.J. and Fonseca, A.J. M. 2009. Effects of dietary starch source and buffers on milk responses and rumen fatty acid biohydrogenation in dairy cows fed maize silage-based diets. Journal of Animal feed science and technology. 152: 267-277.
 13. Casper, D.P., Maiga, H.A., Brouk, M.J., and Schingoethe, D.J. 1999. Synchronization of carbohydrate and protein sources on fermentation and passage rates in dairy cows. Journal of Dairy Science. 82: 1779–1790.
 14. De Visser, H., Van der Togt, P.L. and Tamminga, S. 1990. Structural and non-structural carbohydrates in concentrate supplements of silage-based dairy cow rations. 1. Feed intake and milk production. Netherlands Journal of Agricultural Science. 38: 487-498.
 15. DePeters, E.J. and Taylor, S.J. 1985. Effects of feeding corn or barley on composition of milk and diet digestibility. Journal of Dairy Science. 68 (8): 2027-2032.
 16. Donovan, D.C., Schingoethe, D.J., Baer, R.J., Ryali, J., Hippen, A.R. and Franklin, S.T. 2000. Influence of dietary fish oil on conjugated linoleic acid and other fatty acids in milk fat from lactating dairy cows. Journal ofDairy Science. 83:2620–2628.
 17. Drackley, J.K. 1999. ADSA Foundation Scholar Award. Biology of dairy cows during the transition period: the final frontier. Journal of Dairy Science. 82: 2259-2273.
 18. Fatehi, F., Dehghan-Banadaky, M., Reza-Yazdi, K., Moradi-Shahrbabak, M., and Anele, Y.U. 2013. Performance, carcass quality and blood metabolites of Holstein bulls on feedlot feeding of different proportions of barley grain to maize grain. Journal of Animal and Feed Sciences. 22(1): 35-43.
 19. Froetschel, M.A. 2011. Nutritional intervention to improve the calcium and energetic status of high producing transition dairy cattle. In 25th Annual Meeting Proceedings: 19-27.
 20. Gozho, G.N. and Mutsvangwa, T. 2008. Influence of carbohydrate source on ruminal fermentation characteristics, performance, and microbial protein synthesis in dairy cows. Journalof dairy science. 91(7): 2726-2735.
 21. Grings, E.E., Roffler, R.E. and Deitelhoff, D.P. 1992. Evaluation of corn and barley as energy sources for cows in early lactation fed alfalfa-based diets. Journal of dairy science. 75(1): 193-200.
 22. Grummer, RR. 1995. Impact of changes in organic nutrient metabolism on feeding the transition dairy cow. Journal of Animal Science. 73: 2820-2833.
 23. Harmon, D.L. 1992. Impact of nutrition on pancreatic exocrine and endocrine secretion in ruminants: a review. Journal of Animal Science. 70(4): 1290-1301.
 24. Harvatine, K.J. and Allen, M.S. 2006. Effects of fatty acid supplements on feed intake, and feeding and chewing behavior of lactating dairy cows. Journal of dairy science 89(3): 1104-1112.
 25. Jafari Jafarpour, R. 2013. Effect of Dry Period Length and Energy Sources of Transition Diets on Production and Reproduction Aspects of Holstein Dairy Cows. Ph.D. Dissertation. Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian).
 26. Javaheri Barfroshi, H., Tohidi, A., Sadeghipanah, H., ZHandi, M. and Zainodini, S. 2014. Effect of fat supplement type on milk production and composition and blood parameters during the transition period in Holstein cattle. Journal of Ruminant Research. 6(3): 56-70. (In Persian).
 27. Jurjanz, S., Colin-Schoellen, O., Gardeur, J.N. and Laurent, F. 1998. Alteration of milk fat by variation in the source and amount of starch in a total mixed diet fed to dairy cows. Journal of dairy science. 81(11): 2924-2933.
 28. Kargar, S., Ghorbani, G.R., Alikhani, M., Khorvash, M., Rashidi, L. and Schingoethe, D.J. 2012. Lactational performance and milk fatty acid profile of Holstein cows in response to dietary fat supplements and forage: concentrate ratio. Livestock Science. 150: 274–283.
 29. Khorasani, G.R., Okine, E.K. and Kennelly, J.J. 2001. Effects of substituting barley grain with corn on ruminal fermentation characteristics, milk yield, and milk composition of Holstein cows. Journal of Dairy Science. 84: 2760–2769.
 30. Kitessa, S.M., Peake, D., Bencini, R. and Williams, A.J. 2003. Fish oil metabolism in ruminants: III. Transfer of n− 3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) from tuna oil into sheep’s milk. Journal of Animal Feed Science and Technology. 108(1-4): 1-14.
 31. McCarthy Jr., R.D., Klusmeyer, T.H., Vicini, J.L., Clark, J.H. and Nelson, D.R. 1989. Effects of source of protein and carbohydrate on ruminal fermentation and passage of nutrients to the small intestine of lactating cows. Journal of Dairy Science. 72(8): 2002-2016.
 32. Moallem, U., Folman, Y., and Sklan, D. 2000. Effects of somatotropin and dietary calcium soaps of fatty acids in early lactation on milk production, dry matter intake, and energy balance of high-yielding dairy cows. Journal of dairy science. 83(9): 2085-2094.
 33. National Research Council. 2001. Nutrient Requirement of Dairy Cattle, 7th, Rew. Ed. National Academy Press, Washington, D.C.
 34. National Research Council. 2007. Nutrient Requirements of Small Ruminants: Sheep, Goats, Cervide and New York Camelids. National Academy of Science, Washington, DC.
 35. Okine, E.K. and Kennelly, J.J. 1994. From fiber to starch: the evolution of the cow. Advance Dairy Technology. 6: 187-198.
 36. Palmquist, D.L. and T.C. Jenkins. 1980. Fat in lactation rations: Review. Journal of Dairy Science. 63: 1–14.
 37. Palmquist, D.L. and Weiss, W.P. 1994. Blood and hydrolyzed feather meals as sources of undegradable protein in high fat diets for cows in early lactation. Journal of Dairy Science. 77(6): 1630-1643.
 38. Petit, H.V. 2002. Digestion, milk production, milk composition, and blood composition of dairy cows fed whole flaxseed. Journal of Dairy Science. 85: 1482-1490.
 39. Qiu, X., Eastridge, M.L., Griswold, K.E. and Firkins, J.L. 2004. Effects of substrate, passage rate, and pH in continuous culture on flows of conjugated linoleic acid and Trans C18: 1. Journal of Dairy science. 87(10): 3473-3479.
 40. Reynolds, C.K. 2006. Production and metabolic effects of site of starch digestion in dairy cattle. Journal of Animal FeedScience and Technology. 130:78–94.
 41. Rigout, S., Hurtaud, C., Lemosquet, S., Bach, A., and Rulquin, H. 2003. Lactational effect of propionic acid and duodenal glucose in cows. Journal of Dairy Science. 86: 243-253.
 42. Rode, L.M. and Satter, L.D. 1988. Effect of amount and length of alfalfa hay in diets containing barley or corn on site of digestion and rumen microbial protein synthesis in dairy cows. Canadian Journal of Animal Science. 68(2): 445-454.
 43. Russel, A.J.F., Doney, J.M. and Gunn, R.G. 1969. Subjective assessment of body fat in live sheep. The Journal of Agricultural Science. 72(3): 451-454.
 44. SAS. 2001. Statistical Analysis System, User’s Guide: Statistics. Version 8.2. SAS Institute, Cary, NC, USA.
 45. Schroeder, G.F., Delahoy, J.E., Vidaurreta, I., Bargo, F., Gagliostro, G.A. and Muller, L.D. 2003. Milk fatty acid composition of cows fed a total mixed ration or pasture plus concentrates replacing corn with fat. Journal of Dairy Science. 86: 3237-3248.
 46. Silveira, C., Oba, M., Beauchemin, K. A., and Helm, J. 2007. Effect of grains differing in expected ruminal fermentability on the productivity of lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 90: 2852-2859.
 47. Spicer, L.J., Vernon, R.K., Tucker, W.B., Wettemann, R.P., Hogue, J.F., and Adams, G.D. 1993. Effects of inert fat on energy balance, plasma concentrations of hormones, and reproduction in dairy cows. Journal of Dairy science. 76(9): 2664-2673.
 48. Sutton, J.D., Knight, R., McAllan, A.B. and Smith, R.H. 1983. Digestion and synthesis in the rumen of sheep given diets supplemented with free and protected oils. British Journal of Nutrition. 49: 419–432.
 49. Tedeschi, L.O., Cannas, A. and Fox, D.G. 2010. A nutrition mathematical model to account for dietary supply and requirements of energy and other nutrients for domesticated small ruminants: The development and evaluation of the Small Ruminant Nutrition System. Small Ruminant Research. 89: 174-184.
 50. Van Keulen, J.Y.B.A. and Young, B.A. 1977. Evaluation of acid-insoluble ash as a natural marker in ruminant digestibility studies. Journal of Animal Science. 44(2): 282-287.
 51. Van Soest, P.J., Robertson, J.B. and Lewis, B.A. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science 74: 3583-3597.
 52. Walsh, S.W., Williams, E.J. and Evans, A.C.O. 2011. A review of the causes of poor fertility in high milk producing dairy cows. Journal of Animal reproduction science. 123: 127-138.
 53. Whitlock, L.A., Schingoethe, D.J.,
  Hippen, A.R., Kalscheur, K.F., Baer, N. Ramaswamy, R.J. and Kasperson, K.M.  2002. Fish oil and extruded soybeans fed in combination increase conjugated linoleic acids in milk of dairy cows more than when fed separately. Journal of Dairy Science. 85: 234–243.
 54. Zachut, M., Arieli, A., Lehrer, H., Livshitz, L., Yakoby, S., and Moallem, U. 2010. Effects of increased supplementation of n-3 fatty acids to transition dairy cows on performance and fatty acid profile in plasma, adipose tissue, and milk fat. Journal of Dairy Science. 93(12): 5877-5889.