تأثیر سطوح مختلف پروتئین عبوری و اسید لینولئیک کونژوگه بر عملکرد بزغاله‌های در حال رشد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

2 مدیر گروه علوم دامی دانشگاه ایلام

3 استادیار بخش تحقیقات علوم دامی، مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی، ایران

4 گروه علوم دامی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

5 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی، ایران

6 گروه علوم دامی، دانشگاه ایلام، ایران

چکیده

سابقه و هدف: اسیدهای لینولئیک کونژوگه شامل مخلوطی از ایزومرهای اسید لینولئیک می‌باشد. افزودن مکمل اسید لینولئیک کونژوگه به جیره حیوانات نشخوارکننده بر متابولیسم بدن آنها اثر دارد. اسید لینولئیک کونژوگه فواید بیولوژیکی فراوانی از جمله کاهش ابقای چربی و افزایش گوشت لخم و بازدهی استفاده از خوراک در دام‌های مختلف دارد. از طرفی نشخوارکنندگان با سرعت رشد بالا به مقادیر کافی اسیدهای آمینه ضروری قابل دسترس در روده کوچک نیاز دارند. با توجه به این‌که اطلاعاتی در مورد پاسخ نشخوارکنندگان در حال رشد به اثر متقابل مکمل پروتئین غیر قابل تجزیه و اسید لینولئیک کونژوگه محافظت شده در شکمبه وجود ندارد، لذا این پژوهش با هدف مطالعه اثر متقابل سطح پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه و اسید لینولئیک کونژوگه محافظت شده در شکمبه بر عملکرد، جمعیت پروتوزوا و تولید گاز بزغاله‌های در حال رشد انجام شد.
مواد و روش‌ها: از 32 رأس بزغاله نر و ماده کردی با میانگین وزن بدن 08/1 ± 06/13 کیلوگرم و سن چهار ماه به صورت آزمایش فاکتوریل 2 × 2 در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی استفاده شد. دوره پرواربندی 100 روز بود که 20 روز آن برای عادت‌دهی بزغاله‌ها به شرایط آزمایش و جیره‌های غذایی اختصاص داده شد. دام‌های آزمایشی با جیره‌های غذایی کاملاً مخلوط حاوی 15 درصد پروتئین خام و 4/2 مگاکالری انرژی قابل متابولیسم در کیلوگرم ماده خشک سه بار در روز تغذیه شدند. پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه نمونه‌های مواد خوراکی با روش کیسه‌های نایلونی و با استفاده از دو رأس قوچ دارای فیستولای شکمبه‎ای اندازه‌گیری شد. جیره‌های آزمایشی دارای دو سطح 25 و 35 درصد پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه با یا بدون 5/1 درصد اسید لینولئیک کونژوگه محافظت شده در شکمبه بود. مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، بازده استفاده از خوراک، جمعیت پروتوزوآ و فراسنجه‌های تولید گاز اندازه‌گیری شد. برای شمارش جمعیت و شناسایی گونه‌های پروتوزوآ، در روز 70 آزمایش نمونه‌های مایع شکمبه سه ساعت پس از مصرف وعده صبح جیره‌ها با استفاده از لوله مری جمع‌آوری شد. برای آزمون تولید گاز از مایع شکمبه دو رأس قوچ دارای فیستولای شکمبه استفاده شد که در سطح نگهداری تغذیه ‌شدند. نمونه مایع شکمبه قبل از خوراک نوبت صبح جمع‌آوری شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد بزغاله‌های تغذیه شده با جیره حاوی 35 درصد پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه و مکمل اسید لینولئیک کونژوگه محافظت شده در شکمبه بیشترین افزایش وزن روزانه (72/112 گرم در روز) و بازده استفاده از خوراک (21/0) و کمترین ماده خشک مصرفی (72/564 گرم در روز) را داشتند. جمعیت کل پروتوزوآ مایع شکمبه بزغاله‌ها تحت تأثیر جیره‌های آزمایشی قرار نگرفت. جیره حاوی 25 درصد پروتئین غیرقابل‌تجزیه در شکمبه و بدون مکمل اسید لینولئیک کونژوگه‌ محافظت شده در شکمبه دارای بیشترین تولید بالقوه گاز (76/497 میلی‌لیتر در گرم ماده آلی) و حداکثر میزان تولید گاز (80/11 میلی‌لیتر در گرم ماده آلی در ساعت) بود. جیره حاوی 35 درصد پروتئین غیرقابل‌تجزیه در شکمبه و مکمل اسید لینولئیک کونژوگه‌ محافظت شده در شکمبه دارای بیشترین نیمه عمر مجانب تولید گاز (69/35 ساعت) و کمترین زمان رسیدن به حداکثر گاز تولیدی (27/5 ساعت) بود.
نتیجه‌گیری کلی: به‌طور کلی، تغذیه جیره حاوی 35 درصد پروتئین غیرقابل‌تجزیه در شکمبه و 5/1 درصد اسید لینولئیک کونژوگه‌ محافظت شده در شکمبه باعث بهبود عملکرد بزغاله‌های در حال رشد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of rumen undegradable protein and conjugated linoleic acid on performance of growing goat kids

نویسندگان [English]

 • Aminolah Pormalekshahi 1
 • Farshid Fatahnia 2
 • Hoshang Jafari 3
 • Arash Azarfar 4
 • Saifali Varmaghani 5
 • Golnaz Taasoli 6
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
2 Faculty member, Ilam University
3 Assistant Prof. Animal Science Research Department, Ilam Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Ilam, Iran
4 Department of Animal Science, Lorestan University, Khoramabad, Iran
5 Animal Science Research Department, Ilam Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Ilam, Iran
6 Department of Animal Science, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

Background and objectives:
Conjugated linoleic acids contain a mixture of linoleic acid isomers. Dietary conjugated linoleic acid supplementation to ruminant diet affect their metabolism. Conjugated linoleic acid have many beneficial biological properties including the reduction in fat deposition and increasing lean tissue and feed efficiency in various animals. On the other hand, fast growing ruminants require sufficient amounts of essential amino acid in the small intestine. There is no information regarding response of growing ruminant to the interaction of rumen undegradable protein and rumen protected conjugated linoleic acid, hence this experiment was aimed to study the interaction of rumen undegradable protein and rumen protected conjugated linoleic acid on performance, protozoa population and in vitro gas production in growing goat kids.
Materials and methods: Thirty-two Kurdish male and female kids (average body weight 13.06 ± 1.08 kg; 4 months age) were used in a randomized block design with a 2 × 2 factorial arrangement. The fattening period lasted for 100 days including a 20-d of adaptation. Animals were fed total mixed rations three times a day. All experimental diets contain 15% crude protein and 2.4 Mcal ME/kg DM. Rumen undegradable protein of feeds was measured by in situ method using two rumen fistulated rams. Experimental diets contain 25 and 35 percent of rumen undegradable protein without or with 1.5 percent of rumen protected conjugated linoleic acid. Dry matter intake, average daily gain, feed efficiency, protozoa population and in vitro gas production parameters were measured. For total protozoa populations counting and genera differentiation, samples of rumen liquor were collected three hours after morning meal by stomach tube on day 70 of experiment. Rumen liquor samples were taken from two rumen fistulated rams which were fed on maintenance level. These rumen samples were collected before morning meal.
Results: The results showed that kids fed diet containing 35 percent rumen undegradable protein supplemented with rumen protected conjugated linoleic acid had the greatest average daily gain (112.72 g/day), feed efficiency (0.21) and the lowest dry matter intake (564.72 g/day). Ruminal fluid total protozoa population did not affected by dietary treatments. Diet containing 25 percent rumen undegradable protein without conjugated linoleic acid supplementation had the highest potential gas production (497.76 ml/g OM) and maximum gas production (11.80 ml/g OM) per hour. Diet containing 35 percent rumen undegradable protein with conjugated linoleic acid supplementation had the greatest gas production half life (35.69 h) and the lowest time to reach maximum gas ptoduction (5.27 h).
Conclusion: Overally, diet containing 35 percent rumen undegradable protein and 1.5 percent rumen protected conjugated linoleic acid supplementation improved growing goat kids performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Conjugated linoleic acid
 • Performance
 • Protein
 • Protozoa
 1. Allen, M.S. 2000. Effects of diet on short-term regulation of feed intake by lactating dairy cattle. J. Dairy. Sci. 83: 1598–1624.
 2. Allison, M.J. 1969. Biosynthesis of amino acids by ruminal microorganisms. J. Anim. Sci. 29: 797–807.
 3. Association of Official Analytical Chemists. 2007. Official methods of analysis. 18th Edition. AOAC, Gaithersburg, MD, USA.
 4. Bach, A., Calsamiglia, S. and Stern, M.D. 2005. Nitrogen metabolism in the rumen. J. Dairy. Sci. 88: 9-21.
 5. Bauman, D.E., Perfield, J.W., Harvatine, K.J. and Baumgard, L.H. 2008. Regulation of fat synthesis by conjugated linoleic acid: Lactation and the ruminant model.  J. Nutr. 138: 403-409.
 6. Bessa, R.J.B., Santos-Silvaa, J., Ribeiroa, J.M.R. and Portugala, A.V. 2000. Reticulo-rumen biohydrogenation and the enrichment of ruminant edible products with linoleic acid conjugated isomers. Lives. J. Prod. Sci. 63: 201–211.
 7. Bunting, L.D., Fernandez, J.M., Fornea, R.J., White, T.W., Froetschel, M.A., Stone, J.D. and Ingawa, K. 1996. Seasonal effects of supplemental fat or undegradable protein on the growth and metabolism of Holstein calves. J. Dairy Sci. 79: 1611-1620.
 8. Dehority, B.A. 2003. Rumen Microbiology. Nottingham University Press, Nottingham, UK. 372Pp.
 9. Groot, J.C.J., Cone, J.W., Williams, B.A., Debersaques, F.M.A. and Lantinga, E.A. 1996. Multiphasic analysis of gas production kinetics for in vitro fermentation of ruminant feeds. J. Anim. Feed Sci.  Technol. 64: 77–89.
 10. Haddad, S.G., Mahmoud, K.Z. and Talfaha, H.A. 2005. Effect of varying levels of dietary undegradable protein on nutrient intake, digestibility and growth performance of Awassi lambs fed on high wheat straw diets. Small.Rumin. Res. 58: 231–236.
 11. Harstad, O.M. and Prestlokken, E. 2000. Effective rumen degradability and intestinal indigestibility of individual amino acids in solvent-extracted soybean meal (SBM) and xylose-treated SBM (SoyPass) determined in situ. J. Anim. Feed Sci. and Technol. 83: 31-47.
 12. Kawas, J.R., Mahgoub, O., and Lu, C.D. 2012. Nutrition of the Meat goat. P 161-195, In Mahgoub O, Kadim IT and Webb EC (2012) Goat Meat Production and Quality. CAB International, Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, UK.
 13. Kazemi-Bonchenari, M., Mirzaei, M., Jahani-Moghadam, M., Soltani, A., Mahjoubi, E. and Patton. R.A. 2016. Interactions between levels of heat-treated soybean meal and prilled fat on growth, rumen fermentation, and blood metabolites of Holstein calves. J. Anim. Sci. 94: 4267–4275.
 14. Lawrie, R.A. and Ledward, D. 2006. Lawrie Meat Science. 7th Edition. Woodhead Publishing Series in Food Science. J. Technol. Nut. Cambridge. 464Pp.
 15. Makkar, H.P.S. 2010. In vitro screening of feed resources for efficiency of microbial protein synthesis. P 107–144, In: Vercoe PE, Makkar HPS and Schlink AC (Eds.). In vitro Screening of Plant Resources for Extra-Nutritional Attributes in Ruminants: Nuclear and Related Methodologies. IAEA, Dordrecht, the Netherlands.
 16. McDonald, P., Edwards, R.A., Greenhalgh, J.F.D., Morgan, C.A. and Sinclair, L.A. 2011. Animal Nutrition. 7th Edition. Pearson Education Limited, Harlow, UK. 712Pp.
 17. Menke, K.H. and Steingass, H. 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and gas production using rumen fluid. Anim. Res.  Devel. 28: 7–55.
 18. Mersmann, H.J. 2002. Mechanisms for conjugated linoleic acid–mediated reduction in fat deposition. J. Anim. Sci. 80: 126-134.
 19. NRC. 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle. 7th Edition. National Academy Press, Washington, DC. 381Pp.
 20. NRC. 2007. Nutrient Requirements of Small Ruminants. 7th Edition. National Academy Press, Washington, DC. 341Pp.
 21. Pariza, M.W. 2004. Perspective on the safety and effectiveness of conjugated linoleic acid. Am. J. Clin. Nutr. 79: 1132–1136.
 22. Park, Y., Albright, K.J., Liu, W., Storkson, J.M., Cook, M.E. and Pariza, M.W. 1997. Effect of conjugated linoleic acid on body composition in mice. J. Lipids. 32: 853–858.
 23. Rokni, H. and Taheri-Yeganeh, A. 2017. Conservation and protection of Iranian native goat breeds. P 136-137, Proceedings of World Goat Day Symposium. Anim. Sci. Res. Institute, Karaj, Iran. (In Persian).
 24. SAS Institute. 2014. SAS/STAT (Version 9.4) Computer Software. SAS Institute Incorporation: Cary, NC, USA.
 25. Schiavon, S., Tagliapietra, F., Dal Maso, M., Bailoni, L. and Bittante, G. 2010. Effects of low-protein diets and rumen-protected conjugated linoleic acid on production and carcass traits of growing double-muscled Piemontese bulls. J. Anim. Sci. 88: 3372–3383.
 26. Schiavon, S., Tagliapietra, F., Dalla Montà, G., Cecchinato, A., and Bittante, G. 2012. Low protein diets and rumen-protected conjugated linoleic acid increase nitrogen efficiency and reduce the environmental impact of double-muscled young Piemontese bulls. J. Anim. Feed. Sci. Technol. 174: 96–107.
 27. Schlegel, G., Ringseis, R., Shibani, M., Most, E., Schuster, M., Schwarz, F.J. and Eder, K. 2012. Influence of a rumen protected conjugated linoleic acid mixture on carcass traits and meat quality in young Simmental heifers. J. Anim. Sci. 90: 1532-1540.
 28. Schmid, A., Collomb, M., Sieber, R. and Bee, G. 2006. Conjugated linoleic acid in meat and meat products: A review: J. Meat. Sci. 73: 29–41.
 29. Van Soest, P.J., Robertson, J.B. and Lewis, B.A. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. J. Dairy. Sci. 74: 3583–3597.
 30. Von Soosten, D., Meyer, U., Piechotta, M., Flachowsky, G. and Dänicke, S. 2012. Effect of conjugated linoleic acid supplementation on body composition, body fat mobilization, protein accretion, and energy utilization in early lactation dairy cows. J. Dairy. Sci. 95: 1222–1239.