تاثیر بیوهربال بر عملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه های خونی و تولیدگاز جیره در گوساله های پرواری هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دامپروری دانشگاه تبریز

2 عضو هیات علمی

3 استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

سابقه و هدف: تامین مواد ‌غذایی در یک دوره پرواربندی یکی از بالاترین هزینه‌های مربوط به پرورش می‌باشد به‌طوری که 65 تا 70 درصد هزینه‌های مربوط به پرورش دام در ارتباط با مساله تغذیه است. ایجاد مقاومت در عوامل بیماری‌زا در زمان استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها به عنوان ترکیبات محرک رشد و نیز امکان باقی ‌ماندن آنتی‌بیوتیک‌ها در محصولات تولیدی، از معایبی است که استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها را در تغذیه دام و طیور محدود کرده است. در سالیان اخیر تمایل به استفاده از متابولیت‌های ثانویه گیاهی به‌عنوان راهکاری برای بهبود عملکرد دام و طیور افزایش یافته است. این مطالعه به‌منظور بررسی اثرات استفاده از پودر گیاه داروئی تجاری بیوهربال بر قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه‌های خونی و فراسنجه‌های تولید گاز در گوساله‌های پرواری هلشتاین انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: تعداد 10 راس گوساله نر هلشتاین با میانگین وزن 30±310 کیلوگرم به‌صورت تصادفی به 2 گروه آزمایشی 5 راسی تقسیم شده و هر گروه به‌یکی از جیره‌های آزمایشی اختصاص یافت به‌طوری که به گروه اول، بیوهربال به‌میزان 20 گرم در روز برای هر حیوان داده شد و به‌گروه دیگر بیوهربال داده نشد. جیره روزانه طی سه وعده و در حد اشتها و بصورت خوراک کاملا مخلوط در اختیار گوساله‌ها قرار گرفت. آزمایش در 3 دوره 30 روزه انجام شد. قبل از شروع آزمایش یک دوره 14 روزه به‌منظور عادت‌دهی گوساله‌ها به جیره‌های غذایی در نظر گرفته شد. گوساله‌ها هر دو هفته یکبار و قبل از وعده صبح وزن‌کشی ‌شدند. در هفته پایانی هر دوره نمونه مدفوع هر گوساله بصورت روزانه قبل از وعده صبح از طریق رکتوم جمع‌آوری و در فریزر نگهداری شد. همچنین در آخرین روز هر دوره و قبل از وعده صبح نمونه خون بصورت ناشتا از سیاهرگ دمی گرفته و پلاسما جداسازی و در فریزر برای انجام آزمایش نگهداری شد. از خوراک گروه‌های آزمایشی به-صورت هفتگی نمونه تهیه شد و در فریزر نگهداری ‌شد. در پایان آزمایش نمونه‌های خوراک و مدفوع در آون با دمای60 درجه سانتی‌گراد خشک و سپس با آسیاب پودر شدند. تجزیه تحلیل آماری با استفاده از نرم‌افزارهای SAS و رویه mixed انجام شد.

یافته‌ها: قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی در گروه بیوهربال بیشتر از گروه شاهد بود (01/0 p <). افزایش وزن روزانه از لحاظ عددی در گروه بیوهربال (78/1 کیلوگرم) بیشتر از گروه شاهد (35/1 کیلوگرم) بوده و تمایل به معنی‌دار شدن داشت. مصرف خوراک در گروه بیوهربال (54/11 کیلوگرم در روز) بیشتر از گروه شاهد (81/10 کیلوگرم در روز) بود (05/0 p <). ضریب ‌تبدیل در گروه بیوهربال (50/6) کمتر از گروه شاهد (02/8) بود (05/0 p <). غلظت گلوکز، تری‌گلیسرید و کلسترول خون بین گروه‌ها اختلاف معنی‌داری نداشت. بین تیمار شاهد و تیمار دارای بیوهربال از نظر پتانسیل تولید گاز جیره‌هادر آزمون تولید گاز اختلاف معنی‌داری وجود داشت (01/0 p <) به‌طوری که بیشترین مقدار تولید گاز مربوط به تیمار بیوهربال (89/174 میلی‌لیتر) و کمترین مقدار مربوط به تیمار شاهد (33/149 میلی‌لیتر) بود.

نتیجه‌گیری کلی: نتایج تحقیق بیانگر آن است که مکمل گیاهی بیوهربال می‌تواند موجب بهبود قابلیت هضم، خوراک مصرفی، تخمیر شکمبه‌ای، ضریب تبدیل و افزایش وزن گوساله‌های پرواری هلشتاین شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of Bioherbal on performance, digestibility, blood parameters and in vitro gas production of diet in Holstein fattening calves

نویسندگان [English]

 • Negin Yaghubi 1
 • Akbar Taghizadeh 3
 • Hossein Janmohammadi 3
1 Graduated Student of Animal Management, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
2
3 Perofessor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
چکیده [English]

Background and objectives: About 65 to 70 percent of total cost of livestock breeding is related to nutritional issues. Sometimes antibiotics are used as feed additives to prevent the growth of intestinal pathogens, reduce metabolic abnormalities, stimulating growth and improving feed conversion efficiency in farm animals. The creation of resistance in pathogens and the possibility of antibiotics remaining in products are the main disadvantages of antibiotics usage in livestock and poultry nutrition as a growth stimulator. The tendency to use secondary plant metabolites has increased as a way to improve livestock and poultry performance. This study was carried out to determine the effect of using Bioherbal plant powder on digestibility, blood parameters and gas production parameters in Holstein fattening calves.
Materials and Methods: Ten male Holstein fattening bull-claves with average weight of 310±30 Kg divided into two groups and randomly were allocated to one of the experimental treatments. Animal on Bioherbal group are received basal diet plus 20g of Bioherbal per day. Daily rations were offered to calves during three meals adlibitum rations. Calves were weighed every two weeks before the morning feeding. At the end of each experimental period, fecal sample was collected from each calf through a rectum and stored in a freezer. At the last day of each period, the blood sample was taken from the jugular vein and the plasma isolated and kept in the freezer for further analysis. At the end of the experiment, the feed or fecal samples were dried in an oven at 60 ° C for 48 hours, and milled for further analysis for chemical composition and nutrients digestibility. Statistical analysis for data were done with the proc mixed of SAS software.
Results: The digestibility of dry matter, organic matter, neutral detergent insoluble fiber (NDF) and acid detergent insoluble fibers (ADF) was greater in Bioherbal group when compared with control group (p < 0.01). Daily weight gain was numerically higher in the Bioherbal group (1.78 Kg) than the control group (1.35 Kg), but no significant difference was observed (P=0.06). Feed intake in the Bioherbal group (11.54 Kg) was significantly higher than the control group (10.81 Kg) (P <0.05). Conversion coefficient in Bioherbal group (6.50) was lower than control group (8.02) (p < 0.05). Blood glucose, triglyceride and cholesterol concentration didn’t show any meaningful variance between groups (p>0.05). There was a significant difference between control and Bioherbal treatment in terms of gas production (P <0.01). The highest amount of gas production was related to Bioherbal treatment and the lowest amount was related to control ones.
Conclusion: The results of this study indicate that the Bioherbal plant supplement improves the digestibility of nutrients, dry matter intake, feed conversion and weight gain of Holstein fattening calves.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antibiotic
 • Bioherbal
 • Coriandrum sativum
 • Cuminum cyminum
 • Mentha piperita
 1. Ababakri, R., Reyisi, A., Fathi, M., Naeimpour, H. and Khorsandi, S. 2012. The effect of peppermint essential oil added to the initial concentrate of fermentation, mating age and performance of Holstein calves. Animal Science Research. 22(4): 141-154. (In Persian).
 2. Anderson, W.G., McKinley, R.S. and Colavecchia, M. 1997. The use of clove oil as an anaesthetic for rainbow trout and its effects on swimming performance. North American Journal of Fisheries Management. 17: 301-307.
 3. AOAC. 1990. Official methods of analysis of the association of official analytical chemists. 15th ed.Washington. DC. USA.
 4. Beuvink J.M.W. and Spoelstra S.F. 1992. Interactions between substrate, fermentation end-products, buffering systems and gas production upon fermentation of different carbohydrates by mixed rumen microorganisms in vitro. Applied Microbiology and Biotechnology. 37 (4): 505-509.
 5. Burt, S. 2004. Essential oils: Their antibacterial properties and potential applications in foods a review. International Journal of Food Microbiology. 94: 223–253.
 6. Busquet, M., Calsamiglia, S., Ferret, A., and Kamel, C. 2006. Plant extracts affect in vitro rumen microbial fermentation. Journal of Dairy Science. 89: 761-771.
 7. Callaway, T.R., Edrington, T.S., Rychlik, J. L., Genovese, K. J., Poole, T. L., Jung, Y.S., Bischoff, K.M., Anderson, R.C. and Nisbet, D.J. 2003. Ionophores: their use as ruminant growth promotants and impact on food safety. Current Issues in Intestinal Microbiology. 4: 43-51.
 8. Calsamigilia, S., Busquet, M., Cardozo, P.W., Castillejos, L. and Ferret, A. 2007. Invited review: Essential oil as modifiers of rumen microbial fermentation. Journal of Dairy Science. 90: 2580-2595.
 9. Cardozo, P. W., Calsamiglia, S., Ferret, A. and Kamel, C. 2006. Effects of alfalfa extract, anise, capsicum and a mixture of cinnamaldehyde and eugenol on ruminal fermentation and protein degradation in beef heifers fed a high concentrate diet. Journal of Animal Science. 84: 2801–2808.
 10. Chaves, A.V., Dugan, M.E.R., Stanford, K., Gibson, L.L., Bystrom, J.M., McAllister, T.A., Van Herk, F. and Benchaar, C. 2011. A dose-response of cinnamaldehyde supplementation on intake, ruminal fermentation, blood metabolites, growth performance, and carcass characteristics of growing lambs. Livestock Science. 141:213–220.
 11. Chaves, A.V., Sanford, K., Gibson, L. L., McAllister, T.A., and Benchaar, C. 2008. Effect of carvacrol and cinnamaldehyde on intake, rumen fermentation, Growth performance and carcass characteristics of growing lambs. Journal of Animal Feed Science and Technology. 145: 396-408.
 12. Chithra, V. and Leelamma, S. 1997. Coriandrum sativum changes the levels of lipid peroxides and activity of antioxidant enzymes in experimental animals. Indian Journal of Biochemistry and Biophysiology. 36: 59-61.
 13. Dorman, H.J.D. and Deans, S.G. 2000. Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oils. Journal of Applied Microbiology. 88: 308- 316.
 14. Evans, J.D. and Martin, S.A. 2000. Effects of thymol on ruminal microorganisms. Current Microbiology. 41: 336-340.
 15. Fedorak, P.M. and Hurdy, D.E. 1983. A simple apparatus for measuring gas production by methanogenic cultures in serum bottles. Environment Technology. 4: 425-432.
 16. Fereydounpour, M., Bayat-Kohsar, J., Pour-Alamdari, A. and Ebrahimi, P. 2014. The effect of adding essential oils and leaves of two species of Pooneh on the parameters of gas production, digestibility and rumen fermentation parameters under laboratory conditions. Journal of Animal Nutrition Research. 3: 9-17. (In Persian).
 17. Fraser, G.R., Chaves, A.V., Wang, Y., McAllister, T.A., Beauchemin, K.A., and Benchaar, C. 2007. Assessment of the effects of cinnamon leaf oil on rumen microbial fermentation using two continuous culture systems. Journal of Dairy Science. 90: 2315–2328.
 18. Ghahhari N. Ghoorchi, T., and Vakili S. A. 2016. Effect of adding herbs (Ziziphora clinopodioides, Mentha spicata and Mentha pulegium) in milk on performance, blood metabolites and fecal microbial population on Holstein calves. Iranian Journal of Animal Science Research. 8(1): 57-71.
 19. Greathead, H. 2003. Plant and plants extracts for improving animal productivity. Nutrition Society. 62(2): 279-290.
 20. Güler, T., Ertas, O.N., Ciftci, M. and Dalkilic, B. 2005. The Effect of coriander seed (Coriandrum Sativum L.) as diet ingredient on the performance of Japanese quail. South African. Journal of Animal Science. 35 (4): 261-267.
 21. Hosoda, K., Kuramoto, K., Eruden, B., Nishida, T. and Shioya, S. 2006. The Effects of Three Herbs as Feed Supplements on Blood Metabolites, Hormones, Antioxidant Activity, IgG Concentration, and Ruminal Fermentation in Holstein Steers. Journal of Animal Science. 19: 35- 41.
 22. Khaldari, M. 2013. Principles of breeding sheep and goats. Tehran University Jihad. (In Persian).
 23. Khamis-Abadi, H., Kafilzadeh, F. and Chahar-Aeen, B. 2014. The Effect of Adding Medicinal Plants of Peppermint and Thyme to Rice on Quality Characteristics of Slaughtered Lamb. Research Journal in Ruminants. 3(1): 121-103. (In Persian).
 24. Khosravinya, H. 2014. Phytogenic Additives in Feeding Meat Poultry. Lorestan University Press. (In Persian).
 25. McDonald, P., Edwards, R.A., Greenhalgh, J.F.D., and Morgan, C.A. 2002. Animal nutrition. (6th ed.), Prentice Hall, Publishers Ltd., UK.
 26. Patra, A.K., Kamra, D.N. and Agarwal, N. 2006. Effect of spices on rumen fermentation, methanogenesis and protozoa counts in in vitro gas production test. International Congress Series 1293: 176–179.
 27. Pitt, R.E., Van Kessel, J.S., Fox, D.G., Pell, A.N., Barry, M.C. and Van Soest, P. J. 1996. Prediction of ruminal volatile fatty acids and pH using the Cornell net carbohydrate and protein system. Journal of Animal Science. 74(1): 226-244.
 28. Sada, A., Nishida, T., Ishida‚ M., Hosoda, K. and Bayaru, E. 2003. Effect of peppermint feeding on the digestibility‚ ruminal fermentation and protozoa. International Journal of Livestock Production. 82: 245-248.
 29. Sajjadian, M., Danesh Mesgaran, M., Vakili, A. and Jahani Azizabad, H. 2010 Influence of some of the seasonings and seeds of medicinal plants on the parameters of production of hay gas in alfalfa under laboratory conditions. Fourth Animal Science Congress. (In Persian).
 30. Salamat, A., Ghorchi, T., Ghanbari, F. and Ashayerizadeh, O. 2014. Determination of degradability and the effect of Ziziphora tenuior L. on dry matter digestibility rumen microbial population and blood parameters of Dalaq sheep. Journal of Livestock Research, 4(3): 23-34. (In Persian).
 31. Sirohi, S.K., Mehta, M., Goel, N. and Pandey, P. 2012. Effect of herbal plants oil addition in total mixed diets on anti-methanogenic activity, rumen fermentation and gas production kinetics in vitro. J. Nat. Prod. Plant Resour. 2(1): 73-80.
 32. Tedesch, L.O., Fox, D.G. and Tylutki, T.P. 2003. Potential environmental benefits of ionophores in ruminant diets. Journal of Environnertal Quality. 32: 1591-1602.
 33. Tohidi, M. 2009. Effect of Thyme, Yarrow and Oyster mushroom as growth stimulus on yield, some humoral immune responses and biochemical parameters of serum in broiler chicks.  Master science Thesis. Azad University of Khorasegan. (In Persian).
 34. Van Keulen, V. and Young, B.H. 1977. Evaluation of acid-insoluble ash as natural marker in ruminant digestibility studies. Journal of Animal Science. 26: 119-135.
 35. Wanapat, M., Cherdthong, A., Pakdee, P. and Wanapat, S. 2008. Manipulation of rumen ecology by dietary lemongrass (Cymbopogon citratus Stapf.) powder supplementation. Journal of Animal Science. 86: 3497–3503.
 36. Wang, C.J., Wang, S.P. and Zhou, H. 2009. Influences of flavomycin, ropadiar, and saponin on nutrient digestibility, rumen fermentation, and methane emission from sheep. Journal of Animal Feed Science and Technology. 148: 157-166.
 37. Yang, W.Z., Ametaj, B.N., Benchaar, C., He, M.L. and Beauchemin, K.A. 2010. Cinnamaldehyde in feedlot cattle diets: intake, growth performance, carcass characteristics, and blood metabolites. Journal of Animal Science. 88: 1082–1092.
 38. Yang, Z., Ametaj, B.N., Benchaar, C., He, M.L. and Beauchemin, K.A. 2009. Cinnamaldehyde in feedlot cattle diets: Intake, growth performance, carcass characteristics, and blood metabolites. Journal of Animal Science. 88:1082-1092.
 39. Yung, W.Z., Benchaar, C., Ametaj, B. N., Chaves, A.V., He, M.L. and McAllister, T.A. 2007. Effects of garlic and juniper berry essential oils on ruminal fermentation and on the site and extent of digestion in lactating cows. Journal of Dairy Science. 90: 5671-5681.