اثرات تیمار با ملاتونین و تغییرات طول شبانه روز بر فراسنجه‌های تولید مثلی و هورمونی قوچ افشاری در خارج از فصل تولید مثل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم دامی، دانشگاه زنجان

چکیده

سابقه وهدف: تغییرات فصلی در قوچ بر اندازه بیضه، تولید مایع منی، غلظت تستوسترون پلاسما و رفتارجنسی اثر می-گذارد که به طور کلی این تغییرات از بهار به پاییز افزایش می‌یابد. تجویز ملاتونین در زمان مناسب از سال و یا به دنبال روزهای بلند، اثر روز کوتاه طبیعی را در بالا بردن فعالیت تولید مثلی در قوچ تقلید می‌کند. بنابراین، هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثرات کاشت ملاتونین و تغییرات طول شبانه روز برکیفیت وکمیت اسپرم قوچ افشاری در خارج از فصل تولید مثل می‌باشد.
مواد و روش‌ها: دوازده رأس قوچ افشاری (6 قوچ بالغ و 6 قوچ یک ساله) به طور تصادفی به سه گروه آزمایشی اختصاص داده شدند: در گروه شاهد، حیوانات به مدت 60 روز از اوایل اردیبهشت تا اوایل تیرماه در معرض طول روز و شب طبیعی (16 ساعت روشنایی، 8 ساعت تاریکی) قرار گرفتند. در گروه ملاتونین، حیوانات با رژیم نوری گروه شاهد + دو ایمپلنت ملاتونین (هرکدام حاوی 18میلی‌گرم ملاتونین) تیمار شدند. در گروه سوم (رژیم نوری)، حیوانات در معرض 8 ساعت روشنایی و 16 ساعت تاریکی قرار گرفتند. ابعاد بیضه قوچ‌ها پنج بار با فاصله دو هفته اندازه‌گیری شد و نمونه منی یک بار در هفته جمع‌آوری گردید. فراسنجه‌های کمی و کیفی منی با کمک سیستم کاسا اندازه‌گیری شد. همچنین، برای اندازه‌گیری غلظت تستوسترن، نمونه خون از تمام قوچ‌ها در روز 0، 18، 30، 41 و50 پس از کاشت ملاتونین و اجرای دوره نوری گرفته شد. برای اندازه‌گیری غلظت ملاتونین پلاسما، نمونه خون از تمام قوچ‌ها در روز 30، 41 و 50 پس از کاشت ملاتونین و اجرای دوره نوری گرفته شد.
یافته‌ها: حرکت پیش‌رونده اسپرم در گروه رژیم نوری (16/0±71/4) و تیمار ملاتونین (16/0±41/4) نسبت به گروه شاهد (16/0±06/4) افزایش یافت (01/0=P). علاوه بر این، غلظت اسپرم در گروه ملاتونین (اسپرم/میلی‌لیتر 25/0±32/5) نسبت به گروه‌های شاهد (اسپرم/میلی‌لیتر25/0±17/4) و رژیم نوری (اسپرم/میلی‌لیتر25/0±12/4) به صورت معنی‌داری افزایش یافت (002/0=P). غلظت ملاتونین پلاسمای خون در گروه ملاتونین نسبت به گروه دوره نوری و شاهد در روزهای مختلف نمونه‌گیری افزایش یافت. غلظت تستوسترون پلاسما در روزهای مختلف نمونه‌گیری تحت تاثیر کاشت ملاتونین یا دوره نوری قرار نگرفت (05/0=P).
- نتیجه‌گیری: در مجموع، کاشت ملاتونین غلظت اسپرم و حرکت پیش‌رونده اسپرم قوچ‌های افشاری را افزایش داد در صورتیکه که اثری بر سایر فراسنجه‌های اسپرم نداشت. اجرای رژیم نوری موجب افزایش حرکت پیش‌رونده اسپرم گردید. کاشت ملاتونین و اجرای رژیم نوری اثری بر محیط و طول بیضه نداشتند. کاشت ملاتونین، غلظت ملاتونین پلاسما را افزایش داد در صورتیکه اجرای دوره نوری اثری بر غلظت ملاتونین پلاسما نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of melatonin and a photoperiod regimen on semen characteristics and hormonal status of Afshari rams out of breeding season

نویسنده [English]

 • Athareh Rajaei
university of zanjan
چکیده [English]

Abstract
Target and background: It is well known that rams show a marked seasonal variation in many reproductive aspects, including testicular size, semen production, plasma testosterone concentration and sexual behavior –characteristics that generally increase from spring to autumn. These changes are mainly regulated by photoperiod with long days being inhibitory and short days being stimulatory. The administration of melatonin at the appropriate time of the year, or following a treatment of long days can mimic the stimulatory effect of natural short days in advancing the period of maximum reproductive activity in the ram. The objective of this study was, therefore, to determine whether treating rams with melatonin and photoperiod in mid-spring increased testicular and semen concentration parameters. The aim of present study was to investigate the effects of melatonin and changes in photoperiod regimen on semen characteristics of Afshari rams out of the breeding season.
Material and methods: Twelve rams were randomly allocated into three groups: In control group rams were exposed to natural day photoperiod. In Melatonin group rams were treated as the same as control group plus two 18 mg of melatonin implants one in the area under the skin of the left ear and another in the area below the right ear. In photoperiod regimen group rams were managed as the same as group 1 and 2 until 4 pm (8 hours light) and thereafter were kept in dark stall until 8 am. Plasma melatonin and testosterone concentrations were measured by commercial kits. Testicle dimensions were measured five times during experiment and semen samples were taken 2 days a week for 8 weeks.The data were analyzed in a randomized complete block design.
Results: The results showed that photoperiod regimen increased semen wave motion motility in compare to control group (P= 0.01). In addition, sperm concentration in melatonin treatment group (5.32±0.25) significantly increased in compare to control group (4.12±0.25) and photoperiod regimen group (4.15±0.25) (P=0.002). Plasma melatonin concentration in melatonin treatment group increased in compare to photoperiod regimen group and control group on different sampling days (P= 0.05). Plasma testosterone concentration was not affected significantly in experimental groups on different sampling days following melatonin or photoperiod treatments (P= 0.05).
Conclusion: In general, melatonin implants increased sperm concentration, and Photoperiod increased Progressive velocity of Afshari rams, but did not effect on other sperm parameters. melatonin implants increased plasma melatonin concentration but photoperiod did not effect on plasma melatonin concentration.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Afshari ram
 • melatonin
 • photoperiod regimen
 • testosterone
 • sperm parameters
 1. Abaigar, T., Domene, M.A. and Cassinello, J. 2012. Characterization of theestrous cycle and reproductive traits of the aoudad (Ammotragus lervia) in captivity. Theriogenology. 77: 1759–1766.
 2. Alamy, M.A., Foote, R.H. and Hare, E. 2001. Sperm output and concentration in Finn and Dorset rams exposed to long and short- day lighting. J. Theriogenoly. 56: 839-854.       
 3. Almeida, O.F.X. and Lincoln, G.A. 1984. Reproductive photo refractoriness in rams and accompanying changes in the patterns of melatonin and prolactin secretion. Biology of reproduction. 30: 143–158.
 4. Arrebola, F.A., Perez-Martin, C.C. and Santiago-Moreno, J. 2010. Limitation of seasonality in reproductive parameters of Mediterranean bucks, using photoperiod treatment. Small Ruminant Research. 89: 31–35.
 5. Casao, A., Vega, S., Palacin, I., Perez-Pe, R., Lavina, A., Quintin, F.J., Sevilla, E., Abecia, J.A., Cebrian-Perez, J.A., Forcada, F. and Muino-Blanco, T. 2010. Effects of melatonin implants during non-breeding season on sperm motility and reproductive parameters in Rasa Aragonesa rams. Reproduction in Domestic Animals. 45: 425–432.
 6. Coloma, M.A., Toledano-Diaz, A., Castano, C., Velazquez, R., Gomez-Brunet, A., Lopez Sebastian, A., and Santiago-Moreno, J. 2011. Seasonal variation in reproductive physiological status in the Iberian ibex (Capra pyrenaica) and its relationship with sperm freezability. Theriogenology. 76:1695–1705.
 7. Chemineau, P., Malpaux, B., Brillard, J.P. and Fostier, A. 2007. Seasonality of reproduction and production in farm fishes, birds and mammals. Animal. 1: 419–432.
 8. Delgadillo, J.A. 2011. Environmental and social cues can be used in combination to develop sustainable breeding techniques for goat reproduction in the subtropics. Animal. 5: 74–81.
 9. Delgadillo, J.A., Cortez, M.E., Duarte, G., Chemineau, P. and Malpaux, B. 2004. Evidence that the photoperiod controls the annual changes in testosterone secretion, testicular and body weight in subtropical male goats. Reproduction Nutrition Development. 44: 183–193.
 10. Delgadillo, J.A., Hochereau-de Reviers, M.T., Daveau, A., Chemineau, P. 1995. Effect of short photoperiodic cycles on male genital tract and testicular parameters in male goats (Capra hircus). Reproduction nutrition development. 35: 549–558.
 11. Delgadillo, J.A., Leboeuf, B. and Chemineau, P. 1993. Maintenance of sperm production in bucks during a third year of short photoperiodic cycles. Reproduction Nutrition Development. 33: 609–617.
 12. Donmez, N., Karaca, F., Belge, F. and Ates, C.T. 2004. The effects of melatonin application on some hematological parameters and thyroid hormones and testosterone in male goats’ non breeding season. Veterinarski Archiv. 74: 281–287.
 13. El-Sisy, G.A., El-Nattat, W.S. and El-Sheshtawy, R.I. 2008. Effect of superoxide dismutase and catalase on viability of cryopreserved buffalo spermatozoa. Global Veterinaria. 2: 56-61.
 14. Fitzgerald, J.A. and Stellflug, J.N. 1991. Effects of melatonin on seasonal changes in reproduction of rams. Journal of animal science. 69: 264–275.
 15. Gomez-Brunet, A., Santiago-Moreno, J., Malpaux, B., Chemineau, P., Tortonese, D.J. and Lopez-Sebastian, A. 2012. Ovulatory activity and plasmaprolactin concentrations in wild and domestic ewes exposed to artificial photoperiods between the winter and summer solstices. Animal Reproduction Science. 132: 36–43.
 16. Hafez, E.S.E. 1952. Studies on the breeding season and reproduction of the ewe. Journal of Agricultural Science. 42: 189–265.
 17.   Hanif, M. and Williams, H.L. 1991. The effect of melatonin and light treatment on reproductive performance of yearling Suffolk rams. British Veterinary Journal. 147: 49-56.
 18. Izzo, G., Francesco, A., Ferrara, D., Campitiello, MR., Serino, I., Minucci, S. and dIstria, M. 2010. Expression of melatonin (MT1, MT2) andmelatonin-related receptors in the adult rat testes and during development. Zygote. 18: 257–64.
 19. Johnston, J.D., Klosen, P., Barrett, P. and Hazlerigg, D.G. 2006. Regulation of MT melatonin receptor expression in the foetal rat pituitary. Journal ofneuroendocrinology. 18: 50–56.
 20. Kaya, A., Baspinar, N., Yildiz, C., Kurtoglu, F., Ataman, M.B. and Haliloglu, S. 2000. Influence of melatonin implantation on sperm quality, biochemical composition of the seminal plasma and plasma testosterone levels in rams. Revue deMédecine Vétérinaire. 151(12): 1143-1146.
 21. Kokolis, N., Theodosiadou, E., Tsantarliotou, M., Rekkas, C., Goulas, P. and Smokovitis, A. 2000. The effect of melatonin implants on blood testosterone and crosome activity in spermatozoa of the ram. Andrologia. 32: 107–114.
 22. Lincoln, G A. and Short, R.V. 1980. Seasonal breeding: nature’s contraceptive. Recent Progress in Hormone Research. Renewable energy Company. 36: 1–51.
 23. Lopez, E., Brea, G., Palomares, M.D., Perez, S.S. Garzon, Gigler, A. and Montoro, V. 1996. Sperm Characteristics of Manchego ram lambs treated by melatonin implants. Arch de Zootec. 45: 395-401.
 24. Martin, G., Fisher, J., Blackbery, M., Boukhliq, R., Hotzel, M., Miller, D., Shepherd, K. and Walkden- Brown, S. 1994. Nutritional and photoperiodic control of testicular size in suffolk and Merino rams.Australian society of animal production. 20: 427.
 25. Mukasa-Mugerwa, E. and Ezaz, Z. 1992. Relationship of testicular growth and size to body weight and onset of puberty in Menz ram lambs. Theriogenol. 38: 979-988.
 26. Palacin, I., Abecia, J.A., Forcada, F., Casao, A., Cebrian, J.A., Muino, T., Palacios, C. and Pontes, J.M. 2008. Effects of exogenous melatonin treatment on out-of-season ram fertility. Italian Journal of Animal Science. 7: 199–206.
 27. Ramadan, T.A., Taha, T.A., Samak, M. A. and Hassan, A. 2009. Effectiveness of exposure to longday followed by melatonin treatment on semen characteristics of Damascus male goats during breeding and non-breeding seasons. Theriogenology. 71:458–68.
 28. Roca, J., Martinez, E., Vazquez, J. M., Ruiz, S. and Coy, P. 1991. Influence of season on testicle size and libido in male goats from the Mediterranean area. Animal Production. 52: 317-321.‏
 29. Rosa, H.J.D., Juniper, D.T., and Bryant, M.J. 2000. Effects of recent sexual experience and melatonin treatment of rams on plasma testosterone concentration, sexual behavior and ability to induce ovulation in seasonally anestrous ewes. Journal of reproduction and fertility. 120: 169–176.
 30. Rosa, H.J.D., Silva, C.C., and Bryant, M.J. 2012. The effect of melatonin treatment in rams on seasonal variation of testicular size and semen production parameters. Small Ruminant Research. 102: 197–201.
 31. Shelton, M. 1978. Reproduction and breeding of goats. Journal of Dairy Science. 61: 994–1010.
 32. Tuncer, P.B., Sarıozkan, S., Bucak, M. N., Ulutaş, P.A., Akalın, P.P., Buyukleblebici, S. and Canturk, F. 2011. Effect of glutamine and sugars after bull spermatozoa cryopreservation. Theriogenology. 75: 1459-1465.
 33. Vanecek, J. 1998. Cellular mechanisms of melatonin action. Physiological reviews. 78: 3.
 34. VanVuuren, R.J. Pitout, M.J. and van Aswegen, CH. 1992.  J. Theron Profiles. Putativemelatonin receptor inhuman spermatozoa. Clin Biochem. 25: 125–7.
 35. Zarazaga, L.A., Gatica, M.C., Celi, I., Guzmán, J.L. and Malpaux, B. 2010. Effect of artificial long days and/or melatonin treatment on the sexual activity of Mediterranean bucks Small ruminant research. 93: 110–118.