تأثیر hCG و GnRH بر عملکرد تولیدمثلی میش‌های لک قشقایی و ترکی قشقایی سوپراوولاسیون‌شده با eCG در فصل تولیدمثلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی-دانشکده کشاورزی - دانشگاه یاسوج

2 کارشناس ارشد مهندسی علوم دامی، اداره کل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد-ایران.

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج. .

4 کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، اداره کل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد-ایران.

چکیده

سابقه و هدف: عملکرد تولیدمثلی نژادهای مختلف گوسفند در ایران پایین است و پرورش این گونه دامی از نظر اقتصادی زیاد به صرفه نیست. بنابراین باید راهکارهای اساسی و کاربردی برای افزایش عملکرد تولیدمثلی در گوسفند انجام شود. یکی از راهکارهای مناسب استفاده از برنامه‌های مختلف هورمون درمانی نظیر استفاده از گونادوتروپین جفت انسانی و هورمون آزادسازی گونادوتروپین‌ها در میش‌های سوپراوولاسیون‌شده (تخمک‌ریزی چندتایی) با گونادوتروپین جفت اسب‌سانان، است. با این وجود، نتایج مطالعات گوناگون در ارتباط با کاربرد این هورمون‌ها در نژادهای مختلف، متفاوت است. لذا مطالعه حاضر برای بررسی تاثیر این هورمون‌ها بر عملکرد تولیدمثلی گوسفندان لک و ترکی قشقایی در شرایط پرورش عشایری انجام شد.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به‌صورت دو آزمایش مجزا انجام شد و در هر آزمایش 75 راس میش لک‌ و ترکی قشقایی (3 تا 4 ساله) و به-ترتیب با میانگین وزنی 6/254 و 9/159 کیلوگرم انتخاب شدند. چرخه فحلی میش‌ها در فصل تولیدمثلی با استفاده از اسفنج‌های محتوی پروژسترون برای یک دوره 14 روزه همزمان شد. آنگاه یک روز قبل از خارج نمودن اسفنج‌ها، به میش‌های لک و ترکی قشقایی به‌ترتیب 500 و 600 واحد بین‌المللی گونادوتروپین جفت اسب‌سانان به‌ شکل درون ماهیچه‌ای تزریق شد. بعد از برداشت اسفنج، همه میش‌ها فحل شده و به سه گروه مختلف تیماری تقسیم شدند. گروه اول در هر آزمایش به‌عنوان شاهد در نظر گرفته شد و به گروه‌های دوم و سوم در هر آزمایش به‌ترتیب 500 واحد بین‌المللی گونادوتروپین جفت انسانی و نیم میلی‌لیتر هورمون آزادسازی گونادوتروپین‌ها تزریق شد. سپس در هر آزمایش فراسنجه‌هایی نظیر زمان شروع فحلی(ساعت)، نرخ بازگشت به فحلی، نرخ آبستنی، نرخ زایش، نرخ چند قلوزایی، تعداد بره‌های متولد شده و نرخ بره‌زایی اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: نتایج در میش‌های لک قشقایی (آزمایش اول) نشان داد که نرخ بازگشت به فحلی بین گروه‌های مختلف تیماری تفاوت معنی‌داری نداشت (05/0<P). با این وجود، از نظر عددی تعداد میش‌های زایمان کرده در گروه دریافت کننده گونادوتروپین جفت انسانی نسبت به دو گروه دیگر بیشتر بود. نتایج همچنین نشان داد که از لحاظ تعداد میش‌های یک، دو و سه قلو اختلاف معنی‌داری بین گروه‌های مختلف تیماری وجود نداشت (05/0<P) با این وجود، تعداد میش‌های دو و سه قلوزا در گروه دریافت کننده گونادوتروپین جفت انسانی از لحاظ عددی نسبت به دو گروه دیگر بیشتر بود و تعداد بره‌های متولد شده در گروه‌های مختلف تیماری دریافت کننده گونادوتروپین جفت انسانی، هورمون آزادسازی گونادوتروپین‌ها و شاهد به‌ترتیب 35، 29 و 27 راس بود. نتایج در میش‌های ترکی قشقایی (آزمایش دوم) نشان داد که نرخ بازگشت به فحلی در گروه‌های مختلف تیماری اختلاف معنی‌داری نداشت (05/0<P) با این وجود، در گروه دریافت کننده هورمون آزادسازی گونادوتروپین‌ها، از 25 راس آبستن، تنها 21 راس زایمان کردند در حالی‌که در گروه دریافت کننده گونادوتروپین جفت انسانی، همه‌ی 23 راس میش آبستن، زایمان کردند. نتایج همچنین نشان داد که از نظر عددی تعداد میش‌های دوقلوزا و همچنین میزان فکاندیتی و پرولیفیکیسی در گروه دریافت کننده گونادوتروپین جفت انسانی، نسبت به دو گروه دیگر بیشتر بود.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج بدست آمده می‌توان چنین برداشت کرد که استفاده از گونادوتروپین جفت انسانی و هورمون آزادسازی گونادوتروپین‌ها در میش‌های لک و ترکی قشقایی سوپراووله‌شده با گونادوتروپین جفت اسب‌سانان سبب بهبود نرخ آبستنی، درصد میش‌های زایمان کرده و تعداد بره‌های متولد شده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of hCG and GnRH on reproductive performance of superovulated Lake-Ghashghaei and Torki-Ghashghaei ewes with eCG during the breeding season

نویسندگان [English]

  • Mohsen Tohidi 2
  • Mehrdad Meamar 3
  • Majid Alipoor 4
1
2 Msc of Animal Sciences, Nomads Administration of Kohgiloye and Boyerahmad province, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran
4 Msc of Agricultural Mchinery, Nomads Administration of Kohgiloye and Boyerahmad province, Iran.
چکیده [English]

Background and objectives: Reproductive performance of different sheep races is low in Iran and breeding of this domestic animal is not really economic. So it should be found essential and practical solutions for increasing reproductive performance of sheep. One of the suitable solutions is hormonetrapy such as using human Chorionic Gonadotropine (hCG) and Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) in superovulated ewes with equine Chorionic Gonadotropin (eCG), but, the results of different studies in hormonetrapy if different races are not similar. Therefore the present study was conducted to investigate the effect of these hormones on reproductive performance of Lake and Torki-Ghashghaei in rural breeding condition.

Materials and methods: This study was conducted in two separated experiments. In the first experiment 75 Lake-Ghashghaei ewes (3-4 years old with the mean weights of 542.6 kgs) and in the second experiment 75 Torki-Ghashghaei ewes (3-4 years old with the mean weights of 591.9 kgs) were used. The estrous cycle of ewes in breeding season was synchronized with progesterone sponges for a 14 days period. Then, one day before removing the sponges 500 and 600 IU of equine Chorionic Gonadotropin were injected intramuscularly to Lake-Ghashghaei and Torki-Ghashghaei ewes respectively. After removing the sponges all the ewes became cycled and divided into three different treatment groups. The first group in each experiment was assumed as control and the second and third groups received 500 IU human Chorionic Gonadotropine and 0.5 ml Gonadotropin Releasing Hormone respectively. Then, in each experiment parameters such as the time of estrus start (hour), rate of return to estrus, parturition rate, rate of multiple births number of lambs and rate of lambing were evaluated.

Results: The results in the first experiment (Lake-Ghashghaei ewes) indicated that the rate of return to estrus did not have significant differences among various treatment groups but the number of delivered ewes in human Chorionic Gonadotropine group was numerically more than other groups. The results also indicated that the number of single, twin and triple births' ewes was not significantly different among various treatment groups but the number of twin and triple births' ewes in human Chorionic Gonadotropine group was numerically more than other groups. The results in the second experiment (Torki-Ghashghaei ewes) indicated that the number of twin births' ewes fecundity and prolificacy rates were numerically more in human Chorionic Gonadotropine group compared with other groups. The results also indicated that the fecundity difference among different treatment groups had tendency to significantly (P=0.06) and this characteristic was higher in group receiving hCG, compared to other groups.

Conclusion: According to the obtained results, it can be suggested that using human Chorionic Gonadotropine (500 IU) in superovulated Lake-Ghashghaei and Torki-Ghashghaei ewes with equine Chorionic Gonadotropin (500 and 600 IU, respectively) caused improvement the number of born lambs and fecundity rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gonadotropin Releasing Hormone
  • human Chorionic Gonadotropine
  • equine Chorionic Gonadotropin
  • Twining rate
  • Lake-Ghashghaei and Torki-Ghashghaei ewes
1.Afri-Bouzebda, F., Lamraoui, R., Bouzebda, Z., Chacha, F. and Djellal-Eddine Gherissi, D.E. 2015. Effects of GnRH or hCG on ovarian response in PMSG-superovulated Ouled Djellal ewes (Algeria). Glob. Vet. 155: 498-505.
2.Ahmadi, E. and Mirzaei, A. 2016. High twin lambing rate of synchronized ewes using progestagen combined with the gonadotropins injection in breeding season. Revue. Med. Vet. 167: 28-32.
3.Ali, A. 2007. Effect of time of eCG administration on follicular response and reproductive performance of FGA-treated Ossimi ewes. Small. Rumin. Res. 72: 33-37.
4.Azawi, O.I. and Al-Mola, M.K.M.A. 2011. A study on the effect of GnRH administration on the ovarian response and laparoscopic intrauterine insemination of Awassi ewes treated with eCG to induce superovulation. Trop. Anim. Health. Prod. 43: 1351–1355.
5.Bobowiec, R., Kosior-Korzecka, U., Patkowski, K., Gruszecki, T. and Tusinska, E. 2012. Reproductive performance of PLS and BCP ewes exposed to hCG at the follicular phase of the estrous cycle. Med. Weter. 68: 226-230.
6.Cam, M.A. and Kuran, M. 2004. Effects of a single injection of hCG or GnRH agonist on day 12 post mating on fetal growth and reproductive performance of sheep. Anim. Reprod. Sci. 80: 81-90.
7.Catalano, R., Teruel, M., Gonzalez, C., Williams, S., Videla Dorna, I. and Callejasa, S. 2015. Reproductive performance of ewe lambs in non-breedingseason exposed to hCG at day 12 post mating. Small. Rumin. Res. 124: 63-67.
8.Cavalcanti, A, Brandao, F.Z., Nogueira, L.A.G. and Da Fonseca, J.F. 2012. Effects of GnRH administration on ovulation and fertility in ewes subjected to estrous synchronization. R. Bras. Zootec. 41: 1412-1418.
9.Coleson, M.P.T., Sanchez, N.S., Ashley, A.K., Ross, T.T. and Ashley, R.L. 2015. Human chorionic gonadotropin increases serum progesterone, number of corpora lutea and angiogenic factors in pregnant sheep. J. Reproduction. 150: 43–52.
10. De Rensis, F., Lopez-Gatius, F., Garcia-Ispierto, I. and Techakumpu, M. 2009. Clinical use of human chorionic gonadotropin in dairy cows: An update. J. Theriogenology. 73: 1001-1008.
11. Fukui, Y., Itagaki, R., Ishida, N. and Okada, M. 2001. Effect of different hCG treatments on fertility of estrus-induced and artificially inseminated ewes during the non-breeding season. J. Reprod. Dev. 47: 189-195.
12.Gonzalez-Bulnes, A., Baied D.T., Campbell, B.K., Cocero, M.J., Garcia-Garcia, R.M., Inskeep, E.K., Lopez-Sebastian, A., Mcneilly, A.S., Santiago-Moreno, J., Souza, C.J.H. and Veiga-Lopez, A. 2004. Multiple factors affecting the efficiency of multiple ovulation and embryo transfer in sheep and goats. Reprod. Fertil. Dev. 16: 421–435.
13.Habibizad, J. and Meamar, M. 2017. The effects of different eCG doses on reproductive performance of Torki-Ghashghaei ewes in autumn season. J. Rumin. Res. 5: 57-68. (In Persian).
14.Hashem, N.M., El-Azrak, K.M., Nour El-Din, A.N.M., Taha, T.A. and Salem, M.H. 2015. Effect of GnRH treatment on ovarian activity and reproductive performance of low-prolific Rahmani ewes. J. Theriogenology. 83: 192-198.
15.Husein, M.Q., and Ababneh, M.M. 2008. A new strategy for superior reproductive performance of ewes bred out-of-season utilizing progestagen supplement prior to withdrawal of intravaginal . J. Theriogenology. 69: 376-383.
16.Ince, D. and Karaca, O. 2009. Effects of oestrus synchronization and various doses of PMSG administrations in Chios x Kivircik (F1) sheep on reproductive performances. J. Anim. Vet. Adv. 8: 1948-1952.
17.Khan, T.H., Beck, N.F.G. and Khalid, M. 2007. The effects of GnRH analogue (buserelin) or hCG (Chorulon) on day 12 of pregnancy on ovarian function, plasma hormone concentrations, conceptus growth and placentation in ewes and ewe lambs. Anim. Reprod. Sci. 102: 247-257.
18.Lamraoui, R., Afri-Bouzebda, F., Bouzebda, Z., Franck, M. and Gherissi, D.E. 2014. Effect of repeated administration of hCG on ovarian response in PMSG-superovulated Ouled Djellal ewes (Algeria). Tropicultura. 32: 10-15.
19.Mehri, R., Rostami, B., Masoumi, R. and Shahir, M.H. 2018. Effect of injection of GnRH and hCG on day 5 post mating on maternal P4 concentration and reproductive performance in Afshari ewes. J. Comp. Pathobiol. 14: 2363-2370. (In Persian)
20.Mirzaei, A., Rezaei, M. and Asadi, J. 2014. Reproductive performance after hCG or GnRH administration of long-term progestagen treatment of fat tailed ewes during seasonal anoestrus. J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ. 40: 176-182.
21.Nephew, K.P., Cardenas, H., McClure, K.E., Ott, T.L., Bazer, F.W. and Pope, W.F., 1994. Effects of administration of human chorionic gonadotropin or progesterone before maternal recognition of pregnancy on blastocyst development and pregnancy in sheep. J. Anim. Sci. 72: 453-458.
22.Occhio, M.J.D., Jillella, D. and Lindsey, B.R. 1999. Factors that influence follicle recruitment, growth and ovulation during ovarian super stimulation in heifers; opportunities to increase ovulation rate and embryo recovery by delaying the exposure of follicles to LH. Theriogenology. 51: 9-35.
23.Pappa-Michailidou, V., Avdi, M., Zafrakas, A., Alifakiotis, T. and Michailidis, J. 1997. Ovarian response to hCG injections during the prepubertal period in three breeds of sheep with different ovulation rates and litter sizes. J. Theriogenology. 47: 1215-1219.
24.Pendleton, R.J., Youngs, C.R., Rorie, R.W., Pool, S.H., Memon, M.A. and Godke, R.A. 1992. Follicle stimulating hormone versus pregnant mare serum gonadotropin for superovulation of dairy goats. Small. Rumin. Res. 8: 217-224.
25.Quintero, J., Olguin, H., Quezada, A., Janacua, H., Rivas, R. and Macias, U. 2015. Effect of hCG application on day 12 post-mating on the reproductive efficiency and plasmatic concentrations of progesterone in hair ewes. Cuban J. Agric. Sci. 49: 487-490.
26. Quintero-Elisea, J.A., Maclas-Cruz, U., Alvarez-Valenzuela, F.D., Correa-Calderon, A., Gonzalez-Reyna, A., Lucero-Magana, F.A., Soto-Navarro, S.A. and Avendano-Reyes, L. 2011. The effects of time and dose of pregnant mare serum gonadotropin (PMSG) on reproductive efficiency in hair sheep ewes. Trop. Anim. Health Prod. 43: 1567-1573.
27.Rahman, M.R., Rahman, M.M. Wan Khadijah, W.E. and Abdullah, R.B. 2017. Effect of supplementation of hCG or GnRH on ovulation and subsequent embryo production of eCG superovulated goats. Indian J. Anim. Res. 51: 438-443.
28.Sadeghi-Panah, A., Masoudi, R., Naeejian, H.R. and Akbari-Sharif, A. 2015. Effect of eCG, PGF2α and GnRH hormones on ewes' reproductive performance in breeding season. Iranian J. Anim. Sci. 46: 189-194. (In Persian)
29.SAS Institute Inc. 2003. Statistical Analysis System (SAS) User’s Guide (Version 9.1), SAS Institute, Cary, NC, USA.
30.Schmitt, E.J.P., Barros, C.M., Fields, P.A., Fields, M.J., Diaz, T., Kluge, J.M. and Thatcher, W.W. 1996. A cellular and endocrine characterization of the original and induced corpus luteum after administration of a gonadotropin-releasing hormone agonist or human chorionic gonadotropin on day five of the estrous cycle. J. Anim. Sci. 74: 1915-1929.
31.Schneider, F., Tomek, W. and Grundker, C. 2006. Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) and its natural analogues: A review. J. Theriogenology. 66: 691-709.
32.Silva, B.D.M., Silva, T.A.S.N., Moreira, N.H., Teixeira, H.C.A., Paiva Neto, M.A., Neves, J.P. and Ramos, A.F. 2015. Ovulation induction in ewes using GnRH in long and short-term synchronization protocols. Anim. Reprod. Belo Horizonte. 12: 312-315.
33.Twagiramungu, H., Guilbault, L.A. and Dufour, J.J. 1995. Synchronization of ovarian follicular waves with a gonadotropin-releasing hormone agonist to increase the precision of oestrus in cattle: a Review. J. Anim. Sci. 73: 3141-3151.