ارزیابی پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بعنوان جایگزین کنجاله سویا بر عملکرد پروار، فراسنجه های خونی و اجزا لاشه در بره های پرواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- ریاست دانشکده علوم دامی و شیلات

3 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده

سابقه و هدف: بکارگیری مواد خوراکی که پروتئین بالایی دارند و در داخل کشور نیز تولید می شوند و همچنین قیمت ارزانتری نسبت به منابع دیگر پروتئین که از خارج وارد کشور می شوند می تواند برای کاهش هزینه های غذایی در پروار بندی حائز اهمیت باشد. از طرف دیگر برای رشد سریع و تعادل بین پروتئین غیر قابل تجزیه و تجزیه پذیر در شکمبه، جایگزین نمودن یک منبع پروتئینی مطلوب در جیره غذایی مهم است. از این رو،هدف از این آزمایش بررسی نقش منبع نیتروژنی در بروز پتانسیل دام و همچنین استفاده از فرآورده های فرعی بجای منابع مرسوم برای کاهش قیمت تمام شده جیره است.
مواد و روش:تعداد 28 راس بره نر به منظور بررسی اثر پودر ضایعات کشتارگاهی طیور در در قالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. تیمارها(جیره غذایی) شامل 1- 100درصد کنجاله سویا 2- 67 درصد کنجاله سویا و 33 درصد پودر ضایعات کشتارگاهی طیور 3- 33 درصد کنجاله سویا و 67 درصد پودر ضایعات کشتارگاهی طیور 4- 100 درصد پودر ضایعات کشتارگاهی طیور 5- 67 درصد کنجاله سویا و 33 درصد پودر ضایعات کشتارگاهی طیور فراوری شده 6- 33 درصد کنجاله سویا و 67 درصد پودر ضایعات کشتارگاهی طیور فراوری شده 7-100درصد پودر ضایعات کشتارگاهی طیور فراوری شده. احتیاجات غذایی گوسفند براساس توصیه انجمن ملی تحقیقات (2007) با سطوح انرژی و پروتئین یکسان تنظیم گردید. عملکرد پروار و بازده اقتصادی، قابلیت هضم ظاهری تیمارها، فراسنجه های خونی و تجزیه لاشه در پایان دوره پروار صورت گرفت.
یافته ها: نتایج نشان می دهد که جایگزینی سطوح کنجاله سویا با پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بر صفات عملکرد پروار شامل مصرف ماده خشک، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل غذایی و کارایی غذایی با تفاوت معنی داری نداشته است (05/0P>). آزمایش حاکی از آن است که درصد قابلیت هضم اختلاف معنی دار دارد(05/0p <). تیمار 2 با کمترین درصد قابلیت هضم (894/50)از سایر تیمارها نشان می دهد. کمترین هزینه خوراک برای یک کیلو گرم افزایش وزن نسبت به تیمار1 بترتیب به تیمار 7،6،3و 4 با 15، 7،6 و 5 درصد کاهش در هزینه خوراک برای هر کیلو گرم افزایش وزن مربوط است. نیتروژن اوره ای خون، لیپو پروتئین با چگالی بالا و لیپو پروتئین با چگالی خیلی پایین تفاوت ها معنی دار(05/0p <) و برای پروتئین تام، قند خون، کلسترول، تری گلیسرید و لیپو پروتئین با چگالی پایین معنی دار نبوده است (05/0P>). وزن لاشه،درصد وزنی گردن، راسته، دنده و دنبه تفاوت معنی دار مشاهده نگردید. اما برای درصد وزنی ران، دست، جگر و قلب تفاوت معنی دار بوده است(05/0p <).
نتیجه گیری:در مجموع استفاده از پودر ضایعات کشتارگاهی طیور در جیره های بره های پرواری می تواند جایگزین مناسبی برای کنجاله سویا باشد و ضمن حفظ عملکرد پروار، بازده اقتصادی مطلوبی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of poultry byproduct meal as a substitute for soybean meal on growing performance, blood metabolites and carcass characteristics of lambs

نویسندگان [English]

 • yadollah chashnidel 2
 • Assadollah Tymuri yanesari 3
 • Mokhtar Mohajer 4
1
2 dept. of sari university
3 Dept. of sari university
4 Dept. of Animal scinces
چکیده [English]

BACKGROUND AND OBJECTIVE: The use of high protein foods that are produced in the country as well as a cheaper price than other sources of protein imported from abroad can be important to reduce the cost of food intake. On the other hand, it is important to replace a good protein source for fast growth and balance between in degradable and degradable protein in the rumen. Hence, the purpose of this experiment is to investigate the role of nitrogen source in the occurrence of livestock potential, as well as the use of sub-products instead of conventional sources to reduce the cost of diet.
Materials and Methods: A total of 28 male lambs were evaluated to the effect of poultry by product meal in a completely randomized design. Treatments include 1- 100% soybean meal 2- 67% soybean meal and 33% poultry by product meal, 3- 33% soybean meal and 67% poultry by product meal, 4- 100% poultry by product meal, 5- 67% meal Soybeans and 33% of poultry by product meal processed whit Microwave heating, 6-33% of soybean meal and 67% of poultry by product meal processed whit Microwave heating, 7-100% of poultry by product meal processed whit Microwave heating. Sheep food requirements were adjusted according to the recommendation of the National Research Council (2007) with the same levels of energy and protein. growing performance and economic efficiency, apparent digestibility of treatments, blood parameters and carcass analysis at the end of fattening period.
Results: The results showed that the replacement of soybean meal levels with poultry by product meal was not significantly different in terms of feed performance, including dry matter intake, daily gain, feed conversion ratio and food efficiency (P> 0.05). The result showed that there was a significant difference in digestibility percentage (P <0.05). Treatment of 2 showed the lowest digestibility (%50.9894) of other treatments. The lowest feed costs per kilogram of weight gain compared to treatment 1 were respectively 7.6.3 and 4, respectively, with 15, 7.6 and 5 percent reduction in feed costs per kilogram of weight gain. Blood urea nitrogen, high density lipoprotein and very low density lipoprotein were significant difference (P <0.05), but for total protein, blood glucose, cholesterol, triglyceride and low protein density lipoprotein were no significant difference (P > 0.05). There was no significant difference between carcass weight, weight percentage of neck, loin, breast and fat tail. However, there was a significant difference for weight percent of leg, hand, liver and heart (P <0.05).
Conclusion: In general, the use of poultry by product meal in ration of lambs can be a good alternative to soybean meal, while maintaining the performance yield, has a good economic return.

کلیدواژه‌ها [English]

 • poultry by product meal
 • Performance
 • carcass characteristics
 • blood metabolites
 1. Abbasi, H., Rezaei, K. and Rashidi, L. 2008. Extraction of essential oils from the seeds of pomegranate using organic solvents and supercritical CO2. J. Oil. Chem. Soc. 85: 83–89.
 2. Alshaikh, M.A., Salah, M.S., Kraidees, M. S., Al-Saiedy, M.Y., Abouheif, M.A. and Albadeen, S.N. 1997. Plasma concentration of thyroid hormones in lambs fed poultry offal meal in replacement of soybean meal at two energy levels. Deutsche Tierarztliche Wochenschrift. 104: 213-215.
 3. Archibeque, S.L., Burns, J.C. and Huntington, G.B. 2001. Urea flux in beef steers Effects of forage species and nitrogen fertilization. J. Anim. Sci. 79: 1937-1943.
 4. Association of Official Analytical Chemists (AOAC). 1999. Official Method of Analysis. 15th ed. Assoc. Office Anal. Chem., Washington, DC.
 5. Atkinson, R.L., Toone, C.D., Robinson, T.J., Harmon, D.L. and Ludden, P. 2007. Effects of supplemental ruminally degradable protein versus increasing amounts of supplemental ruminally undegradable protein on nitrogen retention, apparent digestibility and nutrient flux across visceral tissues in lambs fed low-quality forage. J. Anim. Sci. 85: 3331-3339.
 6. Bauchart, D. 1993. Lipid absorption and transport in ruminants. J. Dairy. Sci. 76: 3864–3881.
 7. Bohnert, D.W., Larson, B.T., Bauer, M.L., Branco, A.F., McLeod, K.R., Harmon, D.L. and Mitchell, G.E. 1998. Nutritional evaluation of poultry by-product meal as a protein source for ruminants: effects on performance and nutrient flow and disappearance in steers. J. Anim. Sci. 76: 2474-2484.
 8. Bohnert, D.W., Larson, B.T., Bauer, M.L., Branco, A.F., McLeod, K.R., Harmon, D.L. and Mitchell, G.E. 1999. Nutritional evaluation of poultry by-product meal as a protein source for ruminants small intestinal amino acid flow and disappearance in steers. J. Anim. Sci. 77: 1000-1007.
 9. Brzoska, F. and Kowalczy, J. 2002. Milk yield, composition and cholesterol level in dairy cows fed rations supplemented with zinc and fatty acid calcium salts. J. Anim. Feed. Sci. 11: 411–424.
 10. Butler, W.R. 1998. Review: Effect of protein nutrition on ovarian and uterine physiology in dairy cattle. J. Dairy. Sci. 81: 2533-2539.
 11. Davies, H.L., Robinson, T.F., Roeder, B.L., Sharp, M.E., Johnston, N.P., Christensen, A.C. and Schaalje, G.B. 2007. Digestibility, nitrogen balance, and blood metabolites in L. lama (Lama glama) and alpaca (lama pacos) fed barley or barley alfalfa di-ets.  Small. Rum. Res. 73: 1-7.
 12. Diaz, M.T., Velasco, S., Caneque, V., Lauzurica, S., Ruiz de Hui-dobr, F., Perez, C., Gonzalez, J. and Manzanares, C. 2002. Use of concentrate or pasture for fattening lambs and its effect on carcass and meat quality. J. Anim. Sci. 43: 257-268.
 13. Freeman, S., R. 2008. Utilization of poultry byproducts as protein sources in ruminant diets. Ph.D. Thesis. North Carolina State University.
 14. Geshlog Olyayee, M., Jonmohammadi, H., Taghizadeh, A. and Rafat, S.A. 2010. Effects of Poultry By-Product Meal on Performance, Egg Quality and Blood Parameters of commercial Laying Hens at the 42-52 Weeks of Age. J. Anim. Sci. 21: 29-42. (In Persian).
 15. Gleghorn, J.F., Elam, N.A., Galyean, M.L., Duff, G.C., Cole, N.A. and Rivera, J.D. 2004. Effects of crude protein concentration and degradability on performance, carcass and serum urea nitrogen concentrations in finishing beef steers. J. Anim. Sci. 82: 2705-2717.
 16. Gonzalez, J.A., Hernandez, J.O., Ibarra, O.O., Gomez, J.U. and Fuentes, V.O. 2007. Poultry by poduct meal as a feed supplement in mid-lactation dairy cows. J. Anim. Sci. 6: 139-141.
 17. Hall, M.B. and Huntington, G.B. 2008. Nutrient synchrony Sound in theory, elusive in practice. J. Anim. Sci. 82: 3237-3244.
 18. Hango, A., Mtenga, L.A., Kifaro, G.C., Safari, J., Mushli, D.E. and Muhikambele, V.M. 2007. A study on growth performance and carcass characteristics of small east African goats under different feeding regimes. J. Livestock. Res for Rural Development. 19: 9.
 19. Huntington, G., Poore, M., Hopkins, B. and Spears, J. 2001. Effect of ruminal protein degradability on growth and N metabolism in growing beef steers. J. Anim. Sci. 79: 533-541.
 20. Ikuta, K., Sasakura, K., Nishimori, K., Hankanga, C., Okada, K. and Yasuda, J. 2005. Effects of supplement feeding order on lactation, diurnal variation of ruminal ammonia and urea in the blood and milk of dairy cows. J. Anim. Sci. 76: 29-36.
 21. Janmohamadi, H., Taghizadeh, A. and MalekiMoghadam, M.R. 2010.  Effects of Replacing FishMeal with Poultry By- Product Meal on Growth Performance and Carcass Quality in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss.). J. Anim. Sci. 19: 125-136. (In Persian).
 22. Kalantar, m. and Fahimi, A. 2006. Effect of using poultry by product meal in broiler feeding.pajouhesvasazandgi. J. Anim. Sci. 67: 28-34. (In Persian).
 23. Khalid, M.F., Sarwar, M., Rehman, A.U.,  Shahzad, M.A. and Mukhtar, N. 2012. Effect of Dietary Protein Sources on Lamb’s Performance: A Review. J. Anim. Sci. Applied. Iranian Journal. 2: 111-120.
 24. Klemesrud, J.J., Klopfenstein, T.J. and Lewis, A.J. 1998. Complementary responses between feather meal and poultry by product meal with or without ruminally protected methionine and lysine in growing calves. J. Anim. Sci. 76: 1970-1975.
 25. Lallo, C.O. and Garci, G.W. 1994. Poultry by product meal as a substitute for soybean meal in the diets of growing hair sheep lambs fed whole chopped sugarcane. Small. Rum. Res. 14: 107-114.
 26. Lewis, S.J., Larson, B.T. and Ely, D.G. 2000. Effect of Poultry by Product Meal on Growth, Carcass Traits and Muscle Accretion of Finishing Lambs. J. Anim. Sci. 81: 31.
 27. Lira, R., Hernández, L.M. García, G. Salinas, J. Ortiz, O. and Suárez, G. 2014. Effects of broiler meat meal on performance and carcase charavterists of crosbeerd hair lambs. J. Anim. Plant. Sci. 24: 1668-1672.
 28. Lupton, C.J., Huston, J.E., Craddock, B.F., Pfeiffer, F.A. and Polk W.L. 2007. Comparison of three systems for concurrent production of lamb meat and wool. Small.  Rum. Res. 72: 133-140.
 29. Lupton, C.J., Huston, J.E., Hruska, J.W., Craddock, B.F. and Pfeiffer F.A. 2008. Comparison of three systems for concurrent production of high quality mohair and meat from angora male kids. Small. Rumin. Res. 74: 64-71.
 30. Meeker, D.L. and Hamilton, C.R. 2006. An overview of the rendering industry. Essential rendering. Meeker (Ed). J. National Renderers Association. 1-16.
 31. Mitchell, J.E. 1998. Nutritional evaluation of poultry by product meal as a protein source for ruminants: effects on performance and nutrient flow and disappearance in steers. J. Anim. Sci. 76: 2474-2484.
 32. Mojabi, A. 1991. Veterinary clinical biochemstery. Veterinary department. Tehran University.   
 33. Najafabadi, H., Moghaddam, H.N., Pourreza, J., Shahroudi, F.E. and Golian, A. 2007. Determin of chemical composition, mineral contents and protein quality of poultry by product meal. J. Poultry. Sci. 6: 875-882.
 34. National Research Council (NRC). 2001. Nutrient requirements of dairy cattle. 7th rev. ed. National Academic Press, Washington, DC.
 35. National Research Council (NRC). 2007. Nutrient requirements of small ruminants. National Academy Press, Washington, DC.
 36. Owens, F.N., Pas, S.Q.I. and Sapienza, D.A. 2014. Applied protein nutrition of ruminants Current status and future directions. J. Anim. Sci. 30: 150–179.
 37. Pashaei, S., Ghoorchi, T., and Yamchi, A. 2015. Effect of unsaturated fatty acid sources in diets containing different energy and protein levels on growth performance and blood metabolites in fattening lambs. J. Rumin. Res. 2: 103-121. (In Persian).
 38. Plaisance, R., Petit, H.V., Seoance, J.R. and Rioux, R. 1997. The nutritive value of canola, heat treated canola and fish meals as protein supplements for lambs fed grass silage. J. Anim. Feed. Sci. Technol. 68: 139-152.
 39. Ponnampalam, E.N., Egan, A.R., Sinclair, A.J. and Leury, B.J. 2005. Feed intake, growth, plasma glucose and urea nitrogen concentration, and carcass traits of lambs fed isoenergetic amounts of canola meal, soybean meal, and fish meal with forage based diet. Small. Rum. Res. 58: 245-252.
 40. Sano, H., Sawada, H., Takenami, A., Oda, S. and Al-Mamun, M. 2007. Effect of dietary energy intake and cold exposure on kinetics of plasma glucose metabolism in sheep. J. Anim. Phys. Anim. Nut. Res. 91: 1-5.
 41. Silva, L., Dadas, D.F., Ezequiel, J.M.B., Azevedo, P.S., Barbosa, J.C., Cattelan, J.W., Resende, F.D., Seixas, J.R. and Carmo, F.G. 1999. In situ degradability of dry matter, organic matter and crude protein of some feeds in crossbred steers. Seminar (Londrina). 20: 25-30.
 42. Simmons Protein. 2007. Specification for hydrolyzed feather meal. Accessed on 09/16/2007 at http: www.simmons protein.com/specs.htm.
 43. Statistical Analysis System. 2001. SAS/STAT User's Guide: Version 9.1. SAS Institute Inc., Cary, North Carolina.
 44. Suliman, G.M. and Babiker, S.A. 2007. Effect of diet protein source on lamb fattening. J. Agric. Biol. Sci. 3: 403-408.
 45. Sungwaporn, Y. 2004. Feeding value of secondary protein nutrients for broilers. Ph.D. Thesis. North Carolina State University.
 46. Todaro, M., Corrao, A., Barone, C.M.A., Alicata, M.L., Schinelli, R. and Giaccone, P. 2006. Use of weaning concentrate in the feeding of suckling kids: Effects on meat quality. Small. Rum. Res. 66: 44-50.
 47. VanKeulen, J.V. and Young, B. 1977. evaluation of acid insoluble ash as a natural marker in ruminal digestible studies. J. Anim. Sci. 44: 282-287.
 48. VanSoest, P.J., Robertson, G.B. and Lewis B.A. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and non starch polysaccharides in relation to animal nutrition. J. Dairy. Sci. 74: 3583–3597.
 49. VanSoest, P.J. 1994. Nutritional ecology of the ruminant. 2nd edn. Cornell University Press, Ithaca, United States.
 50. Viswanathan, A. and Fontenot, E. 2009 .Effects of Feeding Different Protein Supplements on Digestibility, Nitrogen Balance and Calcium and Phosphorus Utilization in Sheep. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 5: 643 – 650.
 51. Watson, H. 2006. Poultry meal vs poultry by-product meal. Published in Dogs in Canada Magazine January. From http:www.hilarywatson.com/chicken.pdf.
 52. Yazdi, M.H., Amanlou, H. and Mahjoubi, E. 2009. Increasing prepartum dietary crude protein using poultry by-product meal dose not influence performance of multiparous Holstein dairy cows. Pakis. J. Biol. Sci. 12: 1448-1454.
 53. Zhang, X.D., Chen, W.J., Li, C.Y. and Liu, J.X. 2009. Effects of protein free energy supplementation on blood metabolites, insulin and hepatic PEPCK gene expression in growing lambs offered rice straw based diet. J. Anim. Sci. 54: 481-489.