اثر افزایش سلول های بدنی بر تغییر مقدار و ترکیب شیر در گاو شیری نژاد هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

پرورش گاوشیری از نظر تولید شیر و گوشت نقش بسیار مهمی در تغذیه جوامع انسانی و اقتصاد آنها ایفا می کند. کارایی مؤثر این بخش، شرط لازم برای ادامه فعالیت آن است. کیفیت نهایی فرآورده‌های لبنی وابسته به کیفیت ترکیبات اولیه آن است. عمل‌آوری شیر، بستگی به خصوصیات فیزیکی، شیمیایی شیر دریافتی از دامپروری‌ها دارد. بهترین و بیشترین میزان تولید روزانه شیر زمانی خواهد بود که برنامه های کنترل ورم پستان بدرستی انجام شده و بهداشت محیط در سطح مطلوبی باشد. ورم پستان از مهمترین بیماری ها در صنعت گاو شیری است که باعث کاهش کمیت و کیفیت شیر تولیدی و افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی گله می‌شود. ورم پستان می تواند از طریق بهداشت مناسب کنترل شود. علاوه براین، انتخاب ژنتیکی بطور مستقیم و یا غیر مستقیم می تواند برای ممانعت از ورم پستان استفاده شود.
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر شکم زایش، سال-فصل زایش، ماه رکورد برداری و روزهای شیردهی روی سطح سلول های بدنی و اثر افزایش آن بر مقدار و ترکیب شیر گاوهای شیری بود. بدین منظور اطلاعات 1250 رأس گاو شیری نژاد هلشتاین بین سال‌های 1389 تا 1391 مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات مشتمل بر شماره ثبت دام، تاریخ ثبت رکورد، تاریخ زایش، شکم زایش، رکورد تعداد سلول‌های بدنی، درصد چربی و پروتئین شیر بود. پس از جمع‌آوری داده‌های مورد نظر، تصحیحات لازم بر روی داده‌ها صورت گرفت. از 13250 داده تولید شیر و رکوردهای تعداد سلول‌های بدنی پس از تصحیح، 10189 رکورد باقی ماند. همچنین داده های چربی و پروتئین هر کدام 7110 رکورد بودند. در این پژوهش داده های خارج از دامنه δµ±3، داده های پرت بحساب آمدند. برای حذف داده‌های پرت و دور افتاده و تعیین حداقل و حداکثر مقادیر قابل قبول برای داده‌ها از نرم افزار SAS نسخه 1/9 (2003) و رویه تک متغیره استفاده گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، میانگین شیر تولیدی در طول پژوهش 1/37 کیلوگرم، درصد چربی 77/2 و درصد پروتئین 28/3 محاسبه گردید. درصد چربی نمونه‌های شیر گاوهای با تولید پایین، به‌طور معنی داری بیشتر بود. با افزایش شکم زایش، شیوع بیماری ورم پستان تحت بالینی افزایش یافت. اثر سال-فصل زایش (0001/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of an increasing the somatic cells on milk yield and its composition in Holstein dairy cows

 1. Abaineh, D. 1997. Treatment trials of sub-clinical mastitis with a polygonaceae herb. Proceedings of the 11th Conference of Ethiopian Veterinary Association, Addis Ababa, Ethiopia, Pp: 67-75.
 2. Abaineh, D., Yirgalem, G., and Sintayehu, A. 2002. Treatment dose estimation trial of Persicaria senegalense herb against sub-clinical mastitis. J. Ethiop. Vet. Assoc. 4(1):13-22.
 3. Ala noshahr, F. 2012. Calving season correlation with the incidence of mastitis in dairy cattle and milk production. Fifth Iranian Animal Science Congress, Isfahan, Iran. Pp: 1-4. (In Persian)
 4. Ayareh, M., and Mirzaei, A. 2014. Factors affecting milk somatic cell count of cows with clinical mastitis. J. Vet Res. 69:2.127-132.
 5. Azzara, C.D., Dimick, P.S. 1985. Lipolytic enzyme activity of macrophages in bovine mammary gland secretions. J. Dairy Sci. 68:7.1804-1812.
 6. Barbano, D. 2004. The role of milk quality and mastitis control in addressing future dairy food marketing opportunities in a global economy. Proceedings of the 43rd Annual Meeting of NMC, Charlotte, NC, USA, Pp: 284-285.
 7. Barkema, H.W., Schukken, Y.H., Lam, T.J., Beiboer, M.L., Benedictus, G., and Brand, A. 1999. Management practices associated with the incidence rate of clinical mastitis. J. Dairy Sci. 82:8.1643-1654.
 8. Barker, A.R., Schrick, F.N., Lewis, M.J., Dowlen, H.H., and Oliver, S.P. 1998. Influence of Clinical mastitis during early lactation on reproductive performance of Jersey cows. J. Dairy Sci. 81:5.1285–1290.
 9. Bastian, E.D., and Brown, R.J. 1996. Plasmin in milk and dairy product: an update. Int. Dairy J. 6:5.435-457.
 10. Bianchi, L., Bolla, A., Budelli, E., Caroli, A., Casoli, C., Pauselli, M., and Duranti, E. 2004. Effect of udder health status and lactation phase on the characteristics of Sardinian ewe milk. J. Dairy Sci. 87:8. 2401-2408.
 11. Biffa, D., Debela, E., and Beyene, F. 2005. Prevalence and risk factors of mastitis in lactating dairy cows in Southern Ethiopia. Intern. J. Appl. Res. Vet. Med. 3:3.189-198.
 12. De Haas., Y., Barkema. H.W., and Veerkamp, R.F. 2002. The effect of pathogen-specific clinical mastitis on the lactation curve for somatic cell count. J. Dairy Sci. 85:5.1314-1323.
 13. Ezatpanah, H., Ehsani, M.H., and Lame, H. 2005. Comparison of casein micelles in milk and skim milk at different pH with a scanning electron microscope and TEM. J. Sci. Tech. Agri. Natural Res. Water & Soil Sci. 9:2.135-145. (In Persian)
 14. Ghavi-Hossein-Zadeh, N., and Ardalan, M. 2011. Cow-specific risk factors for retained placenta, metritis and clinical mastitis in Holstein cows. Vet Res Commun. 35:6.345-354.
 15. Green, M.J., Bradley, A.J., and Newton H. 2006. Seasonal variation of bulk milk somatic cell counts in UK dairy herds: Investigations of the summer rise. Prev. Vet. Med. 74:4.293-308.
 16. Hagnestam-Nielsen, C., Emanuelson, U., Berglund, B., and Strandberg, E. 2009. Relationship between somatic cell count and milk yield in different stages of lactation. J. Dairy Sci. 92:7.3124-3133.
 17. Harmon, R.J. 1994. Physiology of Mastitis and Factors Affecting Somatic Cell Counts. J. Dairy Sci. 77:7.2103-2112.
 18. Hashemi, M., Kafi, M., and Safdarian, M. 2011. The prevalence of clinical and subclinical mastitis in dairy cows in the central region of Fars province, south of Iran. Iranian J. Vet. Res. 12:3.236-241.
 19. Hillerton, J.E., 1999. Balancing mastitis and quality. Proc. British Mastitis Conference, Stonelergh, UK, Pp: 31-36.
 20. Hortet, P., and Seegers, H. 1998. Calculated milk production losses associated with elevated somatic cell counts in dairy cows: Review and critical discussion. Vet. Res. 29:6.497-510.
 21. Ingalls, W. 2001. Somatic cells: Function and relation to milk quality. http://www.milkproduction.com/Library/Scientific-articles/Milk--milking/Somatic-cells-Function-and-relationship-to-milk-quality/.
 22. Jamali, J., and Babaahmadi, A. 2012. Effects of lactation on milk somatic cell trait score in Holstein dairy cattle in Ilam. Fifth congresses of animal science in Iran. Isfahan University of Technology. Pp:1-4. (In Persian)
 23. Karimi, G., Diyanati dordashti, A., and Khalaji, A. 2001. Milk quality. Tehran University publications. 202p. (In Persian)
 24. Koldeweij, E., Emanuelson, U., and Janson, L. 1999. Relation of milk production loss to milk somatic cell count. J. Acta Vet. Scand. 40:1.47–56.
 25. Le Roux, Y., Laurent, F., and Moussaoui, F. 2003. Polymorphonuclear proteolytic activity and milk composition change. Vet. Res. 34:5.629-645.
 26. Mahmoudzadeh, M., Naimipour, H., and Farhangpour, H., 2012. Effects of Parity on milk somatic cell score in Holstein dairy cattle in Khorasan Razavi. Fourth Iranian Animal Science Congress, Karaj. Pp:1-5. (In Persian)
 27. Miller, R.H., and Paape, M.J. 1985. Relationship between milk somatic cell count and milk yield. Annual Meeting National Mastitis Council. Pp: 60.
 28. Monardes, H.G., and Hayes, J.F. 1985. Genetic and phenotypic statistics of lactation cell counts in different lactations of Holstein cows. J. Dairy Sci. 68:6.1449-1455.
 29. Moslehishad, M. 2007. Effect of somatic cell structure of casein micelles, the quality of raw milk and its effect on the shelf life of pasteurized milk. Master of Science in Agricultural Engineering and Food Science thesis orientation. Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran. 140p. (In Persian)
 30. National Mastitis Council. 2005. Human Health risks Associated With high Somatic Cell Count Milk. https://nmconline.org/docs/SCChealthrisks.pdf.3p.
 31. Ouedraogo, G.A., Millogo, V., Anago-Sidibe, A.G., and Kanwe B.A. 2008. Relationship between somatic cell counts, dairy cattle milk yield and composition in Burkina Faso. Afr. J. Biochem. Res. 2:2.56-60.
 32. Oviedo-Boyso, J., Valdez-Alarcon, J.J., Cajero-Juarez, M., Ochoa-Zarzosa, A., Lopez-Meza, J.E., Bravo-Patino, A., and Baizabal-Aguirre, V.M. 2007. Innate immune response of bovine mammary gland to pathogenic bacteria responsible for mastitis. J. Infect. 54:4.399-409.
 33. Pasquini, L.U., Greppi, G.F., Ballou, R.D., and Bremel, R.D. 1993. Determination of plasmin and plasminogen in goat and sheep milk. J. Dairy Sci. 76:2.108-112.
 34. Philpot W.N., Nickerson S.C. 2000. Winning the fight against mastitis. Westfalia Surge, 192p.
 35. Pirisi, A., Piredda, G., Corona, M., Pes, M., Pintus, S., and Ledda, A. 2000. Influence of somatic cell count on ewe’s milk composition, cheese yield and cheese quality. Sixth Great Lakes Dairy Sheep Symposium, Guelph, Canada, Pp: 47–59.
 36. Pisoni, G., Fusi, E., Cheli, F., Rebucci, R., Moroni, P., and Baldi, A. 2004. Mammary gland health status and plasmin–plasminogen system in dairy goat. P 90. Eighth International Conference on Goats, South Africa.
 37. Rasmussen, M.D. 2003. Definition of normal and abnormal milk at time of milking. Consequences of definitions of acceptable milk quality for the practical use of automatic milking systems. www.automaticmilking.nl.
 38. Reichmuth, J. 1975. Somatic Cell Counting - Interpretation of Results. P 93-109. In: Proc. Seminar on Mastitis Control, International Dairy Federation, Brussels.
 39. Rodriguez-zas, S.L. and Southey, B.R. 1999. Parsimonious modeling of longitudinal data.P 183. In: Dekkers, J.C.M., S.J. Lamont., M.F. Rothschild. (Eds), From Jay L. Lush to Genomics: Visions for Animal Breeding and Genetics. Iowa State University. Ames, IA.
 40. Ruegg, P.L. 2001. Milk Secretion and Quality Standards. University of Wisconsin, Madison, USA. ttp://www.uwex.edu/MilkQuality/pdf/milksecretion and qualitystandards
 41. Sharma, N., Singh, N.K., and Bhadwal, M.S. 2011. Relationship of somatic cell count and mastitis: An overview. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 24:3.429-438.
 42. Sharma, N., and Maiti, S.K. 2005. Effect of dietary supplementation of vitamin E and selenium in sub clinical mastitis in dairy cows. Ind. J. Vet. Med. 25:2.76-79.
 43. Shook, G.E. 1993. Genetic improvement of mastitis through selection on somatic cell count. Vet. Clin. North Am. Food Anim. Pract. 9:3.563-581.
 44. Søndergaard, E., Sørensen, M.K., Mao, I.L., and Jensen, J. 2002. Genetic parameters of production, feed intake, body weight, body composition, and udder health in lactating dairy cows. Livest. Prod. Sci. 77:1. 23–34.
 45. Steeneveld, W., Hogeveen, H., Barkema, H.W., Van den Broek, J., and Huirne, R.B.M. 2008. The influence of cow factors on the incidence of clinical mastitis in dairy cows. J.Dairy Sci. 91:4. 1391-1402.
 46. Summer, A., Formaggioni, P., Franceschi, P., Malacarne, M., and Mariani, P. 2003. Proteose-Peptone content in the milk of Italian Friesian cows with moderate and high somatic cell values. Ital. J. Anim. Sci. 2:1.266-268.
 47. Suriyasathaporn W., Heuer C., Noordhuizen-Stassen E.N., and Schukken Y.H. 2000. Hyperketonemia and the impairment of udder defense. Vet. Res. 31:4.397-412.
 48. Suriyasathaporn, W., Vinitketkumnuen, U., Chewonarin, T., Boonyayatra, S., Kreausukon, K., and Schukken, Y. 2006. Higher somatic cell counts resulted in higher malondialdehyde concentrations in raw cows’ milk. Int. Dairy J. 16:9.1088-1091.
 49. Van Knegsel, A.T., De Vries Reilingh, G., Meulenberg, S., Van den Brand, H., Dijkstra, J., Kemp, B., and Parmentier, H.K. 2007. Natural antibodies related to energy balance in early lactation dairy cows. J. Dairy Sci. 90:12.5490-5498.
 50. Verdi, R.J., and Barbano, D.M. 1991. Properties of proteases from milk somatic cells and blood leukocytes. J. Dairy Sci. 74:7.2077–2081.
 51. Wilton, J.W., Van Vleck, L.D., Everett, R.W., Guthrie, R.S., and Roberts, S.J. 1972. Genetic and environmental aspects of udder infections. J. Dairy Sci. 55:2.183-193.