تاثیر روغن اسانسی دارچین بر عملکرد، تخمیر و جمعیت میکروبی و برخی متابولیت‌های خونی گوسفند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

سابقه و هدف: متخصصان تغذیه نشخوارکنندگان تلاش می‌‌کنند تا با تعدیل رقابت بین جمعیت‌‌های میکروبی مختلف، بازدهی استفاده از انرژی و پروتئین را در شکمبه بهبود بخشند. روغن‌های اسانسی می‌توانند به ‌عنوان افزودنی‌های خوراکی، به‌منظور بهبود بازده خوراک و کنترل عوامل بیماری‌زا در دام‌ها به کار روند با توجه به خاصیت آنتی‌اکسیدانتی و ضد‌میکروبی گیاه دارچین و اطلاعات محدود درباره تاثیر این گیاه و روغن اسانسی آن بر تخمیر میکروبی شکمبه گوسفند در شرایط درون تنی این مطالعه با هدف بررسی اثرات افزودن روغن اسانسی گیاه دارچین بر عملکرد، جمعیت میکروبی، تخمیر شکمبه‌ای و برخی متابولیت‌های خونی گوسفند انجام شد.
مواد وروش ها: این طرح در قالب طرح چرخشی و با استفاده از 9 رأس گوسفند بالغ نر نژاد دالاق با میانگین وزن اولیه 54/2± 45/26 کیلوگرم در 3 دوره 21 روزه انجام شد. در هر دوره، 3 تیمار با 3 تکرار، 14 روز برای عادت پذیری و 7 روز برای جمع‌آوری نمونه درنظر گرفته شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار1(شاهد)‌ جیره پایه بدون روغن اسانسی ، تیمار2) جیره پایه+ 100 میلی گرم در روز اسانس دارچین و تیمار3) جیره پایه+ 120 میلی گرم در روز اسانس دارچین بود. نمونه‌های مایع شکمبه روز پایانی هر دوره آزمایش به‌منظور شمارش جمعیت کل باکتری‌ها، باکتریهای اسید‌لاکتیکی و کلی‌فرم‌ها و اندازه گیری pHدر سه نوبت (قبل از خوراک‌دهی صبح، 4 و 8 ساعت بعد از خوراک‌دهی صبح) از راه دهان حیوان و با استفاده از لوله مری جمع‌آوری شد. خون‌گیری در پایان هر دوره از سیاهرگ گردنی صورت گرفت. جهت ارزیابی اثر افزودن اسانس دارچین بر عملکرد گوسفندان وزن کشی در ابتدای دوره و پس از آن به‌صورت هفتگی تا پایان دوره انجام شد. مقدار خوراک مصرف شده و باقی‌مانده روز قبل، روزانه ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده های به‌دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون توکی در سطح احتمال 5 درصد انجام گرفت.
یافته ها: افزودن اسانس دارچین تاثیر معنی‌داری بر pH، تعداد کل باکتریها و باکتریهای اسید لاکتیکی نداشت. هر دو سطح اسانس دارچین بطور معنی دار باعث افزایش تعداد کلی فرمها قبل خوراک دهی صبح و کاهش تعداد پروتوزوا 8 ساعت بعد از خوراک دهی صبح در مایع شکمبه شد. سطوح مختلف اسانس دارچین در تیمارهای آزمایشی تاثیر معنی‌داری بر گلوکز، تری‌گلیسرید و پروتئین کل سرم خون و شاخص‌های عملکرد گوسفندان از جمله مصرف خوراک روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک نداشت.
نتیجه گیری: به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد اسانس دارچین با تاثیر بر میکروفلور شکمبه پتانسیل تغییر الگوی تخمیر شکمبه‌ای را دارد هر چند بر عملکرد و متابولیتهای خونی تاثیری نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of essential oil of cinnamon on performance, rumen microbial populations and fermentation and some blood parameters of sheep

 1.  Ando, S., Nishida, T., Ishida, M., Hosoda, K., and Bayaru, E. 2003. Effect of peppermint feeding on the digestibility, ruminal fermentation and protozoa. Livestock. J. Prod. Sci. 82: 245–248.

  1. AOAC. 2005. Official Methods of Analysis. Association of Official Analytical Chemists. Washington, DC. USA.
  2. Aslim, B., and Yucel, N. 2008. In vitro antimicrobial activity of essential oil from endemic organum minutiflorum on ciprofloxacin-resistant Campylobacter SPP. Food Chem. 107: 602-606
  3. Benchar, C., Calsamiglia, S., Chaves, A.V., Fraser, G.R., Colombatto, D., Mcallister, T.A., and Beauchemin, K.A. 2008. A review of plant derived essential oils in ruminant nutrition and production. J. Anim. Feed Sci. Technol. 145: 209-228.
  4. Benchaar, C., Petit, H.V., Berthiaume, R., Whyte, T.D., and Chouinard, P.Y. 2007. Effect of addition of essential oils and monensin premix on digestion, ruminal fermention, milk production, and milk composition in dairy cows. J. Dairy Sci. 89: 4352-4364.
  5. Calsamiglia, S., Busquet, M., Cardozo, P.W., Castillejos, L., and Ferret, A. 2007. Invited review: essential oils as modifiers of rumen microbial fermentation. J.  Dairy Sci. 90: 2580–2595.
  6. Cardozo, P.W., Calsamiglia, S., Ferret, A., and Kamel, C. 2006. Effects of alfa alfa extract, anise, capsicum, and a mixture of cinnamaldehyde and eugenol on ruminal fermentation and protein degradation in beef heifers fed a high-concentrate diet. J. Animal Sci. 84: 2801–2808.
  7. Castillejos, L., Calsamiglia, S. and Ferret, A. 2006. Effect of essential oils active compounds on rumen microbial fermentation and nutrient flow in in vitro systems. J. Dairy Sci. 89: 2649–2658.
  8. Castillejos, L., Calsamiglia, S., and Losa, R. 2007. Effect of dose and adaptation time of a specific blend of essential oils compounds on rumen fermentation. J. Anim. Feed Sci. Technol. 132: 186-201.
  9. Cawan, M.M. 1999. Plant products as antimicrobial agents. Clinical Microbial Review. 12: 564-580.
  10. Cedrola, F., Rossi, F., Dias, R.J.P., Martinele, M., and Agosto, M. 2015. Methods for taxonomic study of rumen ciliates (Aleolata: Ciliofora): a brief review. Zoo Sci. 32:8-15
  11. Chao, S.C., and Yang, D.G. 2000. Screening for inhibitory activity of essential oils on selected bacteria, fungi and viruses. J. Essential Oil Res. 12: 639-649.
  12. Chaves, A.V., Stanford, K., Dugan, M.E.R., Gibson, L.L., McAllister, T.A., Van Herk, F., and Benchaar, C. 2008. Effects of cinnamaldehyde, garlic and juniper berry essential oils on rumen fermentation, blood metabolites, growth performance, and carcass characteristics of growing lambs. Livestock Sci. 117: 215-224.
  13. Deba, F., Xuan, T.D., Yasuda, M., and Tawata, S. 2008. Chemical composition and antioxidant, antibacterial activity of the essential oil from bidebslinn. J. Anim. Feed Sci. Technol. 19: 345-352.
  14. Elson, W.C. 1995. Suppression of mevalonate pathway activities by dietary isoprenoids: protective roles in cancer and cardiovascular. J. Nutrition.125: 1666-1672.
  15. Evans, J.D., and Martin, S.A. 2000. Effects of thymol on ruminal microorganisms. Current Microbiology. 41: 336-340.
  16. Franzolin, R., and Dihority, B.A. 1996. Effect of prolonged high-concentrate feeding on ruminal protozoa concentrations. J. Anim. Sci. 74: 2803-2809.
  17. Fraser, G.R., Chaves, A.V., Wang, Y., McAllister, T.A., Beauchemin, K.A., and Benchaar, C. 2007. Assessment of the effects of cinnamon leaf oil on rumen microbial fermentation using two continuous culture systems. J. Dairy Sci. 90: 2315-2328.
  18. Gabriella, C., Massimo, T.M., and Zhongtang, Y. 2016. Critical evaluation of essential oils as rumen modifier in ruminant nutrition: A review. Science of the Total Environment. 545-546: 556- 568.
  19. Gerbshenzon, J., and Croteau, R., Rosenthal, G.A., and Berenbaum, M.R. 1991. Terpenoides in Herbivores: Their interactions with secondary plant metabolites. Academic press, San Diego, CA. 1: 165-219
  20. Ghoorchi, T., Ghanbari, F., Khamiri, M., and Ebrahimi, T. 2009. Survey on effects of clove and garlic essential oils on degradability of dry matter and rumen microbial population in sheep. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. Vice Presidency for Research and Technology. 62 p. (In Persian)
  21. Giordani, R., Regli, P., Kaloustian, J., Mikail, C., Abou, L., and Portugal, H. 2004. Potentiation of anti-fungal action of amphotericin B by essential oil from thymus vulgaris. J. Phototherapy Research. 18: 990–995.
  22. Goldstein, J.L., and Brown, M.S. 1990. Regulation of the mevalonate pathway. Nature. 343: 452-430.
  23. Harfoot, C.G., and Hazlewood, G.P. 1988. Lipid metabolism in the rumen. Pp: 285-322, In: Hobson, P.N. (eds), The Rumen Microbial Ecosystem, Elsevier Applied Science Publishers, London, UK.
  24. Lambert, R.J.W., Skandamis, P.N., Coote, P., and Nychas, G.J.E. 2001. A study of the minimum inhibitory concentration and mode of action of oregano essential oil, thymol and carvacrol. J. Application Microbiology. 91: 453–462.
  25. Lee, K.W., Everts, H.J., Kappert, M., Frehner, Losa, R., and Beynen, C. 2003. Effects of dietary essential oil components on growth performance, digestive enzymes and lipid metabolism in female broiler chickens. British Poultry Sci. 44: 450-457.
  26. Lourrenco, M., ardozo, P.W., Calsamiglia, S., and Fievez, V. 2008. Effects of saponins, quercetin, eugenol and cinnamaldehyde on fatty acid biohydrogenation of forage polyunsaturated fatty acids in dual-flow continue culture fermenters. J. Anim. Sci. 86: 3045-3053.
  27. Mcintosh, f.M., Williams, P., Losa, R., Wallace, R.J., Beever, D.A., and Newbold, C.J. 2003. Effect of essential oils on ruminal microorganisms and their protein metabolism. Applied Enviromental Microbiology. 69: 5011-5014
  28. Moradi, M., and Ghoorchi, T. 2012. Effect of some essential Oil on rumen Protozoa population of sheep in in vitro system. Thesis MSc Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, 75p.
  29. Shahabi, H., and Chashnidel, Y. 2014. The effects of canola oil and oregano essential oil on performance, blood parameters, and chemical carcass compositions of Dalagh fattening lambs. Journal of Ruminant Research. 2(1): 33-50. (In Persian)
  30. Skidmore-Roth, L. 2010. Handbook of Herbs and Natural Supplements. 4th ed. St Louis, MO: Mosby Inc, 768p.
  31. Solaiman, S., Thomas, J., Dupre, D., Min, B.R., Gurung, N., Terrill, T.H., and Haenlein, G.F.W. 2010. Effect of feeding sericea lespedeza (Lespedeza cuneata) on growth performance, blood metabolites, and carcass characteristics of Kiko crossbred male kids. Small Ruminant Research. 93: 149.156.
  32. Soltan, M.A. 2009. Effect  of  essential  oils  supplementation  on  growth  performance,  nutrient  digestibility, health condition of Holstein male calves during pre-  and post-weaning periods. Pakistan Journal of Nutrition. 8: 642-652.
  33. Vakili, A.R., Khorrami, B., Danesh Mesgaran, M., and Parand, E. 2013. Effect of thyme and cinnamon essential oils on performance, ruminal fermentation and blood metabolites in feedlot calves fed high-concentrate diets. Asian Australas. J. Anim. Sci. 26(7): 935-944
  34. Yang, W.Z., Ametaj, B.N., Benchar, C., HeM, L., and Beauchemin, K.A. 2010. Cinnamaldehyde in feedlot cattle diets: Intake, growth performance, carcass characteristics, and blood metabolites. J. Anim Sci. 88: 1082-1092.
  35. Yang, W.Z., Chaves, A.V., He, M.L., Benchaar, C., and McAllister, T.A. 2006. Effect of monensin and essential oil on feed intake, milk yield and composition of lactating dairy cows. J. Anim. Sci. 86: 598-611
  36. Yang, W., Benchaar, C., Ametaj, B.N., Chaves, A.V., and McAllister, T.A. 2007. Effects of garlic and juniper berry essential oils on ruminal fermentation and on the site and extent of digestion in lactating cows. J. Dairy Sci. 90: 5671-5681.
  37. Yeh, Y.Y., and Liu, L. 2001. Cholestrol-Lowering effect of garlic extracts and organosulfur compounds: human and animal studies. J. Nutrition. 131: 989-993.
  38. Yu, S.G., Abuirmeileh, N.M., Qureshi, A.A., and Elson, C.E., 1994. Dietry b-ionone suppresses hepatic 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase activity. J. Agri. Food. Chem. 42: 1493-1496.
  39. Westendarp, H. 2005. Essential oil for the nutrition of poultry, swine and ruminant, Dtsch Tierarztl Wochenschr. 112: 375–380.
  40. Zargari, A. 2002. Medicinal Plants. Volume 2. Tehran University Press, Pp: 25-36. (In Persian)