ارزیابی اثرات جایگزینی جو با فرآوری‌های مختلف ذرت بر سودآوری در بره‌های پرواری نژاد افشاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه تغذیه دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد گروه تغذیه دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در پرواربندی گوسفند، جو به عنوان یک غله بومی تنها منبع تأمین نشاسته در جیره است. اما با توجه به سریع التجزیه بودن جو در شکمبه و ایجاد مشکلاتی مانند اسیدوز و در نتیجه افت عملکرد دام، جایگزینی این غله با غله دیگری مانند ذرت که در شکمبه از سرعت تجزیه پایین‌تری برخوردار است، لازم به نظر می‌رسد. از طرف دیگر، تغییر در ترکیب جیره علاوه بر آثار و پیامدهای تغذیه‌ای، از لحاظ مالی و اقتصادی نیز آثاری را به دنبال دارد. بدون توجه به این آثار مالی و اقتصادی، تصمیم‌گیری در مورد ترکیب غذایی دام و یا تغییر آن می‌تواند پیامدهای منفی قابل‌توجهی در پی داشته باشد. ترکیبات مختلف جیره دام همزمان آثار هزینه‌ای و درآمدی متنوعی می‌تواند در پی داشته باشد که در نهایت به تاثیرات مختلف بر میزان سودآوری منجر خواهد شد. بنابراین لازم است همزمان به مجموع این آثار مثبت و منفی نیز توجه شود. در تحقیق حاضر تلاش شد تا با استفاده از یک رویکرد و روش علمی مناسب تحت عنوان بودجه‌بندی جزئی، تحلیل کاملی از کلیه آثار و پیامدهای مثبت و منفی اقتصادی جایگزینی جو با فرآوری‌های مختلف ذرت در پرواربندی گوسفند ارائه شود. بدین منظور خوراک‌های مورد استفاده در طول دوره پروار بر اساس تیمارهای آزمایشی با مقادیر ثابت انرژی و پروتئین و سایر مواد مغذی متعادل شدند و 7 تیمار شامل جیره شاهد: 1-100 درصد جو، 2- 50:50 جو و ذرت آسیاب شده، 3- 100 درصد ذرت آسیاب شده، 4- ترکیب 50:50 جو و ذرت ورقه شده با بخار، 5- 100درصد ذرت ورقه شده با بخار، 6- ترکیب 50:50 جو و ذرت پلت شده و7- ترکیب 100 درصد ذرت پلت شده در نظر گرفته شد. به هر تیمار 5 راس بره پرواری تعلق گرفت و در کل 35 راس بره به صورت انفرادی به مدت 84 روز مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که در مورد تغییرات هزینه ای، در مجموع کل دوره، جیره شاهد یا "100 درصد جو" کمترین افزایش و جیره "100 درصد ذرت پولکی شده با بخار" بیشترین افزایش هزینه جیره را ایجاد کرده‌اند. همچنین، در مورد تغییرات درآمدی برای کل دوره، جیره شاهد یا "100 درصد جو" کمترین افزایش درآمد و جیره "100 درصد ذرت پلت شده" بیشترین افزایش درآمد را داشته‌اند. در مجموع و بر اساس نتایج بودجه بندی جزیی، جیره "100 درصد ذرت پولکی شده با بخار" کمترین میزان و جیره "100 درصد ذرت آسیاب شده" بیشترین میزان تاثیر نسبی بر سودآوری را داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of replacement barley seeds with processed corn seeds on profitability of Afshary fattening lambs

 1.Boss, D.L., and Bowman, J.G. 1996. Barley varieties for finishing steers: II. Ruminal characteristics and rate, site, and extent of digestion. J. Anim. Sci. 74(8):1973–1981.
2.FAO (Food and Agricultural Organization). 2004. Ethiopia: Livestock sector brief. Livestock Information, Sector Analysis and Policy Branch, Rome, Italy, 20p.
3.FAO (Food and Agricultural Organization). 2007. Experiences with urea-molasses multinutrient blocks in buffalo production and reproduction in smallholder dairy farming, Punjab, India. Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome. Pp: 59-70.
4.Kay, W., Edwards, W. and Duffy, P. 2011. Farm Management, McGraw-Hill, Pp: 163-175.
5.Galyean, M., and Rivera, J. 2003. Nutritionally related disorders affecting feedlot cattle. Can. J. Anim. Sci. 83: 13–20.
6.Geleta, T., Negesse, T., Girma, A., and Goetsch, A.L. 2013. Effect of supplementing grazing Arsi-Bale sheep with molasses-urea feed block on weight gain and economic return under farmers’ management condition. J. Cell Anim. Biol. 7(10): 125-131.
7.Ghoorchi, T., Lund, P., Larsen, M., Hvelplund, T., Hansen-Moller, J., and Weisbjerg, M.R. 2013. Assesment of mobile bag method for estimating of in vivo starch digestibility. Animal, 7(2): 265-271.
8.Harmon, D.L. 2009. Understanding starch utilization in the small intestine of cattle. Asian-Australasian J. Anim. Sci. 22(7): 915–922.
9.Horadagoda, A., Fulkerson, W., Barchia, I., Dobos, R., and Nandra, K. 2008. The effect of grain species, processing and time of feeding on the efficiency of feed utilization and microbial protein synthesis in sheep. J. Livest. Sci. 114: 117–126.
10. Lehmann, M., and Meeske, R. 2007. Substituting maize grain with barley grain in concentrates fed to Jersey cows grazing kikuyu-ryegrass pasture. S. Afr. J. Anim. Sci. 36: 175–180.
11. Owens, F.R., and Zinn, A. 2005. Corn grain for cattle: influence of processing on site and extent of digestion.Pp:86-112. In ‘Proceedings of the 20th annual southwest nutrition conference. Phoenix, Z.
12.Stock, R.A., Brink, D.R., Brandt, R.T., Merrill, J.K., and Smith, K.K. 1987. Feeding combinations of high moisture corn and dry corn to finishing cattle. J. Anim. Sci. 65(1): 282–299.
13.Surber, L., and Bowman, J. 1998. Monensin effects on digestion of corn or barley high-concentrate diets. J. Anim. Sci. 76(7): 1945–1953.
14.Tibbo M., Aragawb, K., Philipsson, J., Malmfors, B., Na¨sholm, A. Ayalewa, W., and Rege, J.E.O. 2008. A field trial of production and financial consequences of helminthosis control in sheep production in Ethiopia. Prev. Vet. Med. 84: 152–160
15.Yahaghi, M., Liang, J.B., Balcells, J., Valizadeh, R., Alimon, A.R., and HO, Y.W. 2012. Effect of replacing barley with corn or sorghum grain on rumen. fermentation characteristics and performance of Iranian Baluchi lamb fed high concentrate rations. J. Anim. Prod. Sci. 52: 263–268