مطالعه فراوانی، سروتیپ و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از گوسفندان در استان گلستان، ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه عل.م کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: سالمونلاها از جنس باکتری‌های گرم منفی استوانه‌ای شکل و از خانواده انتروباکتریاسه، یکی از شایع­ترین باکتری­های قابل انتقال از حیوانات به انسان می­باشند و به‌دلیل تنوع مخازن حیوانی و انتقال آنها از طریق مدفوع یکی از مهمترین و شایع‌ترین بیماری­های زئونوز را ایجاد می­کنند. سرووارهای مختلف سالمونلا می­توانند موجب بروز گاستروانتریت، سپتی سمی و مرگ ناگهانی در انسان­ها و چارپایان شوند. دام‌های اهلی چون گوسفند و بز که از مهمترین منابع غذایی انسانی می­باشند، از مخازن اصلی سروتیپ­های مختلف سالمونلاهای زئونوز می‌باشند. همچنین مقاومت آنتی‌بیوتیکی در سالمونلاها در دهه‌های اخیر تبدیل به یک مشکل نوظهور شده است. هدف نهایی این مطالعه تعیین فراوانی دفع سالمونلا در نمونه­های مدفوع گوسفندان به ظاهر سالم و سروتیپ و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده در گله‌های روستایی استان گلستان بود.
 
مواد و روش کار: تعداد 120 نمونه مدفوع به‌طور مستقیم از ناحیه رکتوم گوسفندان به‌ظاهر سالم تهیه شد. آلودگی نمونه­های مدفوع بدست آمده به سالمونلا از طریق کشت میکروبی و واکنش زنجیره­ای پلیمراز، با استفاده از پرایمرهای ژن inv A، مورد بررسی قرار گرفت. سروتیپ و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای شناسایی شده نیز تعیین شد. مطالعات آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS (نسخه 20)، صورت گرفت، با استفاده از تست آماری کای اسکوار معنی‌دار بودن آماری داده­ها مورد بررسی قرار گرفتند و مقادیر
p برابر با 05/0 یا کمتر معنی‌دار در نظر گرفته شد.
 
یافته‌ها‌: از 120 نمونه مورد بررسی، 20 و 22 نمونه به‌ترتیب به روش کشت میکروبی و واکنش زنجیره­ای پلیمراز آلوده حامل سالمونلا بود. با وجود بالاتر بودن میزان شناسایی سالمونلا به روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز از روش کشت میکروبی، اختلاف مشاهده شده معنی­دار نبود (05/0P˃). در این مطالعه  تمامی نتایج  مثبت با روش میکروبیولوژی، با روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز نیز تأیید شدند. سروتیپ­های جدا شده شامل سالمونلا اینتریتیدیس (65 درصد) و سالمونلا تیفی موریوم (35 درصد) بود. میزان آلودگی به سالمونلا در 2 جنس نر و ماده مشابه بود (05/0P˃). بالاترین میزان دفع سالمونلا در مدفوع گوسفندان مورد مطالعه، در فصل پائیز مشاهده شد (05/0P˂). بیشترین میزان مقاومت در برابر سیپروفلوکسازین (75 درصد)، تتراسایکلین (60 درصد) و استرپتومایسین (60 درصد) بود. همچنین نتایج مطالعه اخیر بیانگر این مطلب است که فورازولیدون آنتی بیوتیک‌ مناسبی می‌باشد زیرا کارایی بالایی بر ضد جدایه‌های سالمونلا نشان داد.
 
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه اخیر بیان‌گر نقش بالقوه گوسفندان به عنوان حاملین بالقوه سالمونلا می‌باشد و در نتیجه انجام مراقبت‌های لازم در پرورش و مصرف محصولات تهیه شده از این حیوانات در مناطق روستایی توصیه می‌شود. به طور کلی، نتایج به دست آمده بر نیاز به یک سیستم نظارت و پایش بر مقاومت‌های آنتی بیوتیکی نو ظهور در باکتری‌های بیماری‌زا در نشخوارکنندگان و سایر حیوانات تأکید می‌کند.
 
  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Frequency, Serovars and antibiotic resistant pattern of Salmonella spp. isolated from sheep in Golestan province, Iran

 1. Afaf, A.Y., Alshemmari, I.G.M., and Mahdi, M.S. 2010. Epidemiological study on salmonella spp isolated from goats in some province in middle of Iraq. Vet. Med. 3(1): 27-36.
 2. Arruda, S.G.B., Biscontini, T.M.B., and Stamford, T.L.M. 2004. Microbiological characterization of goat meat subjected to different forms of management. Hygiene Alimentar. 18(120): 58-62.
 3. Baker, M.G., Thrnley, C.N., Lopez, L.D., Garrett, N.K., and Nicol, C.M. 2007. A recurring salmonellosis epidemic in New Zealand linked to contact with sheep. Epidemiol. Infect. 135: 76–83.
 4. Bazargani, T.T., Charkhkar, S., Doroudi, J., and BaniHassan, E. 2006. A Review on peste des petits ruminants (PPR) with special reference to PPR in Iran. J. Vet. Med. 53(1): 17-18. (In Persian)
 5. Blood, D.C., Henderson, A.J., Radosontits, A.J.H., and Gay, C.C. 2007. A text of the diseases of Cattle, horses, sheep, pigs and goats. 9th ed. p. 809-829.
 6. 6-Bosilevac, J.M., Gassem, M.A., Sheddy, I.A., Almaiman, S.A., and Al-Mohizea, I.S. 2008. Salmonella in Camels, Cattle, Goats, and Sheep harvested for meat in riyadh. J. Food Protection. 1(8): 89-96.
 7. Chandra, M., Singh, B.R., Shankar, H., Agarwal, M., Agarwal, R.K., Sharma, G., and Babu, N. 2006. Study on prevalence of Salmonella infection in Goats. Small. Rum. Res. 65(6): 24-30.
 8. Dore, K. 2004. Risk factors for Salmonella typhimurium DT104 and non-DT104 infection: a Canadian multi-provincial case-control study. J. Epidemiol. Infec.132: 485–493.
 9. Emaddi- Chashni, S.H., Hassanzadeh, M., Bozorgmehri Fard, M.H., and Mirzaie, S. 2009. Characterization of the Salmonella Isolates from backyard chickens in North of Iran, by serotyping, multiplex PCR and antibiotic resistance. Arch. Razi Inst. 64(2): 77-83. (In Persian)
 10. Esfandyari, B., Mozaffari, A., Asmar, M., and Ebrazeh, N. 2011.Survey on frequency of brucellosis in slaughtered livestock in Amol. Lahijan .J. boil. Sci. 4(2): 12-22. (In Persian)
 11. Esmaeili, H., and Sharifi. 2012. Detection of salmonella spp. carriers in small ruminant flocks of Bushehr. 2end International congress of Microbiology. Ardebi, Iran.
 12. Eram, N., Peighambari, S.M., and Yazdani, A. 2013. Study on Salmonella spp. in broiler farms around Ghaemshahr: Determination of serotypes and their drugs resistance. J. Vet. Lab. Res. 5: 85-94. (In Persian)
 13. Fallahi, R. Yaghini, M., Kargar Moakhar, R., and Khedmati, K.I. 2012. Virological and serological survey on bluetongue disease in sheep in some parts of Iran. Vet. J. (Pajouhesh & Sazandegi). 99: 36-43.
 14. Feder, I., Nietfeld, J.C., Galland, J., Yeary, T., Sargeant, J.M., and Oberst, R. 2001. Comparison of cultivation and PCR-hybridization for detection Salmonella in porcine fecal and water samples. J. Clin. Microbiol. 39: 2477-2484.
 15. Fone, D.L., and Barker, R.M. 1994. Associations between human and farm animal infections with Salmonella typhimurium DT104 in Herefordshire. Communicable Disease Report. CDR Review. 4: 136–140.
 16. Friedman, C.R. 1998. An outbreak of salmonellosis among children attending a reptile exhibit at a zoo. J. Pediatrics.132: 802–807.
 17. Gentry-Weeks, C., Hutcheson, H.J., Kim, L.M., Bolte, D., Traub-Dargatz, J., and Morley, P. 2002. Identification of two phylogenetically related organisms from feces by PCR for detection of Salmonella spp. J. Clin. Microbiol. 40:1487-1492.
 18. Greene, E. 2006. Infectious Diseases of the Dog and Cat, 3rd ed. Saunders, St. Louis.818-829.
 19. Hendrickson, R.S., Vieira, A.R., Karlsmose, S., Wong, D.M., Jensen, A.B., Wegener, H.C., and Aarestrup, F.M. 2011. Global monitoring of Salmonella serovar distribution World Health Organization Foodborne Infections Network Country Data Bank; results of quality assured laboratories from 2001 to 2007. Foodborne. Pathol. Dis. 8: 887–900.
 20. Mahmood, A.K., Khan, M.S., Khan, M.A., and Bilal, M. 2014. Prevalence of Salmonella in diarrheic adult goats in field condition. J. Ani. Pla. Sci. 24(1): 98-102.
 21. Oliveira, S.D., Rodenbuch, C.R., and Micheal, G.B. 2003. Detection of virulence genes in Salmonella enteritidis isolated from different sources. Braz. J. Microbiol. 34: 123-124.
 22. Quinn, P.J., Carter, M.E., and Markey, B.K. 1994. Clinical Veterinary Microbiology.1 edMosby-Year book Europe Limited. Wolfe publishing. London, England, p: 32-50.
 23. Rahn, K., De Grandis, S.A., Clarke, R.C., Curtiss, R., and Gyles, C.L. 1992. Amplification of an inv A gene sequence of Salmonalla typhimurium by polymerase chain reaction as a specific method of detection of Salmonella. J. Mole. Cell. Prob.6: 271-279.
 24. Rahmani, M., Peighambari, S.M., Svendsen, C.A., Cavaco, L.M., Agersø, Y., and Hendriksen, R.S. 2013. Molecular clonality and antimicrobial resistance in Salmonella enterica serovars Enteritidis and Infantis from broilers in three Northern regions of Iran. BMC Vet. Res. 9: 66-73.
 25. Rastegar, M., Ghahraman, M.H., Nishaboori, S.H., and Jalali, M. 2009. Isolation of Salmonella typhymorium in milks by microbial culture and PCR. Nut. Sci. Fo. Tech. 3(3): 45-52. (In Persian)
 26. Tabaraie, B., Sharma, B.K., Sharma, P.R., Sehgal, N.R., and Ganguly, N.K. 1994. Evaluation of Salmonella porins as a broad spectrum vaccine candidate. Microbiol. Immunol. 38: 553-559.

9.    Duffy, L., Barlow, R., Fegan, N., and Vanderlinde, P. 2000. Prevalence and serotypes of Salmonella associated with goats at two Australian abattoirs. Lett. Appl. Microbiol. 48(2):193-7.

28. Tajbakhsh, M., Hendriksen, R.S., Nochi, Z., Zali, M.R., Aarestrup, F.M., Garcia-Migura. 2012. Antimicrobial resistance in Salmonella spp. recovered from patients admitted to six different hospitals in Tehran, Iran from 2007 to 2008. Folia. Microbiol. (Praha). 57(2):91-7.

 1. Waltman, W.D., Gast, R.K., and Mallinson, E.T. 1999. Salmonellosis. In: Swayne, D.E., Glisson, J.R., Jackwood, M.M., Pearson, J.E., Reed, W.M.A laboratory manual for the isolation and identification of avian pathogens, 4th ed., American Association of Avian Pathologists, Pennsylvania, USA. p: 4-13.
 2. -Wary, C. and Wary, A. 2000. Salmonella in Domestic Animals. Cabi Publishing, United Kingdom. p: 7-12.
 3. Wyatt, G.M., Langley, M.N., Lee, H.A., and Morgan, M.R. 1993. Further study on the feasibility of one-day Salmonella detection by enzyme linked immunosorbent assay. Applied. Enviro. Microbiol. 59: 1383–90.
 4. Zahrai Salehi, T., Askari Badouei, M., Madadgar, O., Ghiasi, S.R., and Ahrafi Tamai, I. 2013 Shepherd dogs as common source for Salomonella enterica serovar Reading in Garmsar. Tur J. Vet. Anim. Sci. 37: 102-105.
 5. Zare, P., Ghorbani-Choboghlo, H., Jaberi, S., Razzaghi, S., Mirzae, M., and Mafuni, M. 2014. Occurrence and Antimicrobial resistance of Salmonella spp. and Escherichia coli isolates in apparently healthy slaughtered Cattle, Sheep and Goats in east Azarbaijan province. Int. J. Entric. Pathog. 2(1): 32-41.