برآورد میزان پس روی ناشی از هم خونی بر صفات مرتبط با رشد بره های قره گل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گنبد کاووس

2 پژوهشکده دام های خاص- دانشگاه زابل

3 دانشگاه زابل

4 دانشگاه فردوسی مشهد مسئول مرکز اصلاح نژاد دام شمال شرق کشور

5 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز

چکیده

ضرایب همخونی و اثر پس روی ناشی از همخونی بر صفات مرتبط با رشد با استفاده اطلاعات شجره و وزن بدن گوسفند قره گل که در طول 24 سال (1363 تا 1387) در ایستگاه اصلاح نژاد قره گل سرخس جمع آوری شده بود، برآورد گردید. ضرایب همخونی برای همه حیوانات به دلیل پایین بودن شاخص کامل بودن شجره با استفاده از الگوریتم ون رادن محاسبه شد. پس روی همخونی برای صفات رشد به صورت تابعیت وزن بدن در سنین مختلف، متوسط افزایش وزن قبل و بعد از شیرگیری از ضریب همخونی حیوان و مادر برآورد گردید. متوسط همخونی برای همه حیوانات 59/1، برای ماده ها 64/1 و برای نرها 54/1 درصد برآورد شد. پس روی ناشی از همخونی به ازای 1 درصد افزایش هم خونی حیوان برای صفات وزن تولد، 3، 6، 9 و 12 ماهگی و افزایش وزن قبل و بعد از شیرگیری به ترتیب 005/0-، 039/0-، 117/0-، 168/0-، 17/0-، 0004/0- و 0005/0- کیلوگرم بود. پس روی ناشی از هم خونی به ازای 1 درصد افزایش هم خونی مادر نیز برای این صفات به ترتیب 0، 05/0-، 014/0-، 042/0- ، 055/0-، 0006/0- و 0 کیلوگرم بود. ضرایب هم خونی برآورد شده نشان می دهد که شدت آمیزش های خویشاوندی در این گله نسبتاً بالا بوده و بهتر است مرکز اصلاح نژادی مذکور به خاطر تاثیر معنی دار و نامطلوب همخونی بر صفات مرتبط با رشد، از انجام این گونه آمیزش ها جلوگیری نماید و آمیزش های جفت شده و جبرانی برای کنترل هم خونی اعمال نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات