تعیین نوع گل و تخمین اندازه پوست‏ بره‏ های یک روزه گوسفند زندی با استفاده از روش‏های هوش مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

3 عضو هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده

در این مقاله، روشی برای تشخیص نوع گل و تخمین اندازه پوست بره‏های زندی با استفاده از الگوریتم‏های پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی ارائه شده است. داده مورد استفاده، از پوست‏های متعلق به کلکسیون پوست‏های زینتی مرکز پرورش گوسفند زندی تهران(خجیر) بدست آمد. ابتدا ابعاد و نوع گل های موجود روی پوست توسط ارزیاب‏های مجرب اندازه گیری شد. سپس با استفاده از دوربین دیجیتال، عکس‏های متعددی از هر یک از انواع گل و ابعاد پوست‏ها تهیه شد. ویژگی‏های مرتبط با کیفیت نوع گل و تخمین اندازه پوست بره‏ها از روی تصاویر دیجیتال و بوسیله ابزارهای پردازش تصویر نرم افزار متلب استخراج شد. دو شبکه عصبی مصنوعی مجزا برای دسته بندی گل‏ها و برآورد مساحت پوست طراحی گردید. شبکه عصبی طراحی شده برای تشخیص نوع گل بدون خطا آموزش دید و در مرحله آزمون نیز با دقت حدود %95، هفت نوع گل مختلف موجود روی پوست را تشخیص داد. اندازه پوست بره‏ها با دقت حدود %99 توسط شبکه عصبی دوم تخمین زده شد. همبستگی بین اندازه‏های برآورد شده از شبکه عصبی مصنوعی و ابعاد واقعی پوست‏ بره ها %15/97 و معنی دار بود(p

کلیدواژه‌ها

موضوعات