تولید و ارزیابی مکمل‌های ریزپوشانی شده روغن ماهی در شرایط برون تنی (آزمایشگاهی): ارزش تغذیه‌ای و مقاومت در برابر زیست هیدروژن‌دارشدن شکمبه‌ای در مقایسه با مکمل‌های کلسیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عاوم دامی دانشگاه ارومیه

2 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه تهران

3 استادیار پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

4 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه تهران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف از این پژوهش، تولید و ارزیابی مکمل‌های جامد روغن ماهی با استفاده از روش تولید نمک‌های کلسیمی و ریزکپسوله نمودن با استفاده از سیستم خشک‌کن پاششی بود. دو نوع ماده پوشاننده به همراه سطوح مختلف روغن ماهی در ساخت ریزکپسول‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. میزان انواع مواد مغذی و الگوی اسیدهای چرب، میزان پوشانندگی مواد دیواره‌ای مختلف و ارزیابی کیفیت تغذیه‌ای ریزکپسول‌ها بر اساس سیستم پروتئین و کربوهیدرات خالص کورنل و بررسی اثر ریزپوشانی بر مقاومت در برابر زیست هیدروژن‌دار شدن شکمبه‌ای و میزان آزادسازی روغن از ترکیب مکمل‌های محافظت‌شده، در مقایسه بانمک‌های کلسیمی در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. ریزکپسول‌های تهیه‌شده از مواد دیواره‌ای میلارد نسبت به مواد غیر میلارد دارای وضعیت مناسب‌تری از نظر کارآیی ریزپوشانی و شاخصه‌های اُکسایش بودند (05/0 P

کلیدواژه‌ها

موضوعات