ترکیب اسید‌ چرب بافت چربی زیر جلدی و دنبه بره‌های سنجابی و مهربان در شرایط تغذیه‌ای یکسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 عضو هیات علمی، دانشگاه رازی، دانشکده کشاورزی

3 Associate Professor Faculty of Veterinary Medicine Universiti Putra Malaysia (Member)

4 Professor Faculty of Veterinary Medicine Universiti Putra Malaysia (Member)

5 department of Veterinary Preclinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Universiti Putra Malaysia, 43400 Serdang, Selangor, Malaysia Postdoctoral flleow

چکیده

این پژوهش به منظور مطالعه ترکیب اسید چرب بافت‌‌های چربی زیر‌ جلدی و دنبه بره‌های سنجابی و مهربان انجام شد. بره‌ها از میش‌های هم زمان سازی شده متولد شدند و در شرایط تغذیه ای یکسان پروار شدند. دوازده رأس بره‌ نر 3 ماهه(6 رأس از هر نژاد) استفاده شد. میانگین وزن اولیه بره‌ها 48/0± 33/23 (نژاد سنجابی) و 14/2±10/26 کیلوگرم (نژاد مهربان) بود. بره‌ها در جایگاه‌‌های انفرادی نگهداری می‌‌شدند. بره‌ها در انتهای دوره پروار 90 روزه وزن‌کشی و کشتار شدند. چربی زیر جلدی از سمت راست لاشه حدفاصل دنده‌های 8 و 9 واز دنبه بره‌ها گرفته شد. نمونه ها جهت تعیین ترکیب اسید چرب در یخچال20- درجه سانتیگراد نگداری شدند. کل اسید‌‌‌های چرب غیر اشباع با چند پیوند دو‌‌گانه امگا 6 (05/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات