مدلسازی روند انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری (مطالعه موردی: استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده کشاورزی. گروه مهندسی بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی

2 دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده کشاورزی. گروه مهندسی بیوسیستم و مکانیزاسیون

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در واحدهای صنعتی پرورش گاوشیری در استان گیلان بود. اطلاعات از طریق پرسشنامه با مدیرانِ 44 واحد جمع آوری شد. رابطه بین انرژی‌های ورودی و عملکرد شیر تولیدی به ازای یک راس با استفاده از تابع کاب داگلاس مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که دو نهاده خوراک دام و سوختهای فسیلی به ترتیب با 82 و 13درصد، سهم بالایی از کل انرژی مصرفی را به خود اختصاص میدهد. مجموع انرژی‌های ورودی، بهره‌وری انرژی، انرژی ویژه، افزوده انرژی و کارایی انرژی به ازای یک راس به ترتیب برابر52592.81مگاژول، 0.25لیتر بر مگاژول،7.40مگاژول بر لیتر، 27743.08-مگاژول و 0.47محاسبه شد. ضرایب رگرسیونی نشان داد که تاثیر نهاده‌های انرژیِ نیروی انسانی، سوختهای فسیلی و خوراک دام بر روی عملکرد شیر تولیدی به ازای یک راس مثبت و تأثیر نهاده‌ الکتریسیته و ماشین آلات بر روی عملکرد منفی بود. نتایج تحلیل حساسیت انرژی‌های ورودی نشان داد که با افزایش یک مگاژول در انرژی ورودیِ نهاده‌ های نیروی انسانی، سوخت های فسیلی و خوراک دام به ازای یک راس، عملکرد شیر به ترتیب 3.80، 0.084 و 0.096لیتر افزایش و با افزایش یک مگاژول انرژی در نهاده ها یا الکتریسیته و ماشین آلات عملکرد به ترتیب 0.64 و 3.60 لیتر کاهش می‌یابد. مجموع انتشار گازهای گلخانه‌ای به ازای یک راس در استان گیلان 4518.99کیلوگرم کربن دی اکسید معادل محاسبه شد. دو نهاده سوخت دیزل و الکتریسیته به ترتیب با سهم 84 و 15درصد بیش‌ترین میزان انتشارگازهای گلخانه‌ای را به خود اختصاص داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات